Абітурієнту

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

Кафедра веде підготовку фахівців зі спеціальностей:

1. Публічне управління та адміністрування (спеціалізація «Адміністративний менеджмент» для магістрів).

2. Менеджмент (спеціалізації «Управління фінансово- економічною безпекою» для магістрів; «Менеджмент організацій і адміністрування» для магістрів і спеціалістів).

3. Економіка (спеціалізація «Управління персоналом і економіка праці» для бакалаврів, спеціалістів, магістрів).

4. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізація «Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі» для бакалаврів, спеціалістів, магістрів).

1. Спеціальність

«Публічне управління та адміністрування»

для ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст»

     Під час навчання за даною спеціальністю студенти отримують знання з теорії публічного адміністрування, конституційного права, основ місцевого самоврядування, державного регулювання економіки та економічної політики, територіального управління, планування розвитку територій, публічних фінансів, комунікації в публічній адміністрації, технологій публічного адміністрування, PR-технологій, проектного менеджменту, соціального розвитку територій, інформаційно-аналітичного забезпечення публічного адміністрування.

     Випускники готуються до роботи в органах державного управління та місцевого самоврядування, громадських організаціях, міжнародних фондах, недержавних організаціях різних форм власності.

1.1. Спеціалізація «Адміністративний менеджмент» для ОКР «Магістр»

     При підготовці фахівців-магістрів за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» на навчання приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» незалежно від здобутої спеціальності.

     Під час навчання за даною спеціальністю студенти вивчають: методологію та засоби адміністративного менеджменту, інформаційні технології адміністративного менеджменту, стратегію бізнес-планування, державне регулювання економіки підприємства.

     Магістри з адміністративного менеджменту готуються до роботи в системі управління територіями, підприємствами, організаціями, фірмами, біржами, на керівних посадах в органах державної влади та місцевого самоврядування.

2. Спеціальність «Менеджмент»

для ОКР «Бакалавр»

     Під час навчання за спеціальністю «Менеджмент» студенти вивчають основи менеджменту, операційний, виробничий, інноваційний, інформаційний менеджмент, маркетинг, економіку підприємства, економіку праці та соціально-трудові відносини, логістику, контролінг, стратегічне і тактичне планування, управління конкурентоспроможністю, підприємницьке право та інші дисципліни.

     Випускники готуються для працевлаштування на посади менеджерів, управлінців, адміністраторів бізнес-структур.

2.1. Спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування»

для ОКР «Спеціаліст», «Магістр»

     Фахівці з менеджменту організацій і адміністрування отримують навички здійснення управлінської діяльності на керівних посадах підприємств, установ, організацій усіх форм власності, прийняття рішень при виконанні функціональних обов'язків, вивчення і прогнозування кон'юнктури ринку товарів, робіт і послуг, проведення заходів по адаптації до ринкових умов. Під час навчання студенти отримують знання зі стратегічного менеджменту, управління змінами, управління проектами.

     Випускники працевлаштовуються на керівні посади державних та недержавних структур виробничої та невиробничої сфер.

2.2. Спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою»

для ОКР «Магістр»

     Приймаються фахівці різних спеціальностей з освітою бакалавра, спеціаліста, магістра для спеціалізації в галузі державного та адміністративного управління.

     Під час навчання студенти отримують ґрунтовну підготовку із: аналізу господарської діяльності, фінансового менеджменту, основ національної безпеки держави, економічної і фінансової безпеки держави та підприємств, методів боротьби з економічною злочинністю, організації і попередження правопорушень в економічній сфері, конкурентної розвідки, методів подолання корпоративних конфліктів (рейдерства), сучасних методів забезпечення надійності персоналу, управління захисту комерційної таємниці, організації та управління майновою та особистою безпекою, оцінки вартості майна та бізнесу, психології управління.

     Випускники можуть працювати: у державних органах, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю; на підприємствах, установах, організаціях, у тому числі з охоронним профілем діяльності; банківських та інших фінансових установах. А також обіймати наступні посади: працівник правоохоронних органів, що здійснює боротьбу з економічною злочинністю, працівник податкових адміністрацій та контрольно-ревізійних органів.

3. Спеціальність «Економіка» (спеціалізація «Управління персоналом і економіка праці»)

для ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»

     Під час навчання за даною спеціальністю студенти вивчають економіку праці і соціально-трудові відносини, кадровий менеджмент, маркетинг, національну економіку, управління трудовим потенціалом, фізіологію і психологію праці, організацію та нормування праці, ринок праці, кадрове діловодство, управління та мотивацію персоналу тощо.

     Випускники працевлаштовуються на роботу в державні органи управління праці, соціального захисту населення та центри зайнятості, на посади керівників, заступників, провідних фахівців відділів кадрів, управління персоналом, соціального й професійного розвитку персоналу, організації праці та заробітної плати.

4. Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі»

для ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»

     Під час навчання за даною спеціальністю студенти отримують знання з організації комерційної діяльності, товарознавства, маркетингу послуг, реалізації цінової, товарної та асортиментної політики підприємств, електронної комерції, рекламної діяльності.

     Випускники готуються для роботи у торгівельних, посередницьких, дистрибуційних, представницьких, консалтингових фірмах на посадах менеджерів по роботі з клієнтами, менеджерів із закупівель, мерчандайзерів, торгових агентів, бренд-менеджерів.

Організація дозвілля студентської молоді

     Організація дозвілля студентської молоді займає важливе місце у роботі кафедри. Обдарована молодь має можливості проявити та розкрити власні здібності і таланти, взявши участь у різноманітних концертах, конкурсах, вікторинах, семінарах, спортивних змаганнях, тематичних вечорах. Успішно функціонують органи студентського самоврядування, профком студентів, команда КВК, танцювальний, вокальний, театральний гуртки, волонтерська організація.

     Студенти кафедри мають широкі можливості приймати участь у багатьох спортивних секціях, таких як: волейбол, баскетбол, футбол, атлетика (легка, важка), боротьба, настільний теніс, шахи. Активно функціонує секція гирьового спорту під керівництвом заслуженого тренера України Сергія Шевченка. Команда з гирьового жонглювання є неодноразовим призером та чемпіоном змагань всеукраїнського та міжнародного рівня.

Міжнародні зв’язки та закордонна практика

     Значне досягнення кафедри - співпраця з підприємствами та університетами Польщі, Великобританії, США, Франції, Німеччини, Канади, Данії, яка передбачає стажування і проходження практики студентами кафедри за кордоном.

     Організовано курси поглибленого вивчення іноземних мов (англійської, німецької, французької, польської). Для цього залучаються, зокрема, й іноземні фахівці із США, Великобританії, Німеччини, Польщі, Франції.

Наукова робота

Кращі випускники кафедри мають можливість продовжувати наукову роботу. На кафедрі ведеться підготовка науковців – успішно функціонують аспірантура й докторантура з економіки і менеджменту, спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Працевлаштування

     Кафедра проводить значну роботу щодо працевлаштування своїх випускників та підтримки контактів із ними після завершення навчання. Зарубіжне стажування та висока якість підготовки істотно підвищують шанси випускника знайти гідне робоче місце як в Україні, так і за її межами, сприяють швидкому кар’єрному зростанню та професійному розвиткові. Наші випускники успішно працюють у провідних компаніях країн світу та України, зокрема, займають керівні посади багатьох успішних підприємств та організацій, органів місцевого самоврядування, банківських та фінансових установ, правоохоронних, податкових, контрольно-ревізійних органів, медіа-компаній Кіровоградської області, є депутатами Верховної Ради України, обласних, міських та районних рад.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

Прийом заяв і документів на денну форму навчання:

з 3 липня 2017 року

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ:

     1. Заява (заповнюється в приймальній комісії).

     2. Документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього.

     3. Шість кольорових фотокарток розміром 3x4 см.

     4. Копія довідки податкового органу про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податку.

     5. Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призивної дільниці).

     6. Документи, що підтверджують право на вступ поза конкурсом (за наявності).

     7. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ЗНО


Спеціальність

Конкурсні предмети (ЗНО)

Економіка

Українська мова та література

Математика

Історія України або Іноземна мова

Менеджмент

Українська мова та література

Історія України

Географія або Іноземна мова

Публічне управління та
адміністрування

Українська мова та література

Історія України

Географія або Математика

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Українська мова та література

Математика

Історія України або Іноземна мова

За детальнішою інформацією звертайтесь:

Кафедра економіки, менеджменту та комерційної діяльності:

Тел.: 050-487-12-53; 066-591-16-40;

097-748-53-12; 066-795-84-11

25030, м. Кіровоград,

просп. Університетський, 8, к. 464

Web-сайт факультету:

http://.femkntu.com.ua

Офіційний сайт кафедри:

http://kepmkntu.com.ua

http://vk.com/opkepm

Електронна пошта кафедри:

kaf_epm@ukr.net

© 2019 KNTU