Перелік вибіркових дисциплін ПА Бакалавр

За освітньою програмою 281 "Публічне управління та адміністрування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 • Етика бізнесу

  Процес розбудови української держави, реформування економіки зумовлює значущість вищої освіти в суспільстві, головною метою якої є – всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору. Тому велике місце в підготовці фахівців економічного та управлінського профілю освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра займають дисципліни вільного вибору студентів, серед яких «Етики бізнесу» належить особливе місце. Вона спрямована на формування фундаментальних моральних цінностей, перетворення їх у стійкі переконання і мотиви поведінки майбутніх економісті, уміння орієнтуватися у світі людських відносин у сфері професійної діяльності.

  Мета вивчення дисципліни – «Етика бізнесу» є підготовка економістів до професійної діяльності на основі теорії та практики етики сучасного бізнесу, формування сучасних фундаментальних моральних цінностей, перетворення їх у стійкі переконання і мотиви поведінки майбутніх економістів, пробудження почуття відповідальності за самовдосконалення, формування уміння орієнтуватися у світі людських відносин у сфері професійної діяльності

  Завдання вивчення дисципліни:

  • ознайомлення студентів із особливостями етики бізнесу, її принципами, нормами на рівні організації, фірми та бізнес-середовища в цілому;
  • формування у студентів навичок аналізу проблем в галузі професійної діяльності та прийняття рішень на основі етичних норм;
  • оволодіння студентами принципів, норм та механізмів формування корпо¬ративної етики;
  • розвиток у студентів комунікативних якостей в суб’єктних відносинах сучасного ринку;
  • надання студентам необхідних знань про загальні норми ділового етикету, формування вмінь використовуватися нормами етикету в ділових стосунках;
  • сприяння розвитку творчого підходу у студентів до використання отриманих знань, умінь і навичок у професійної діяльності.

 • Управління персоналом

  Предметом вивчення навчальної дисципліни є система HR-менеджменту, сутність якої полягає у цілеспрямованому впливі на людську складову організації з метою приведення у відповідність можливостей персоналу з цілями, стратегією, умовами розвитку організації.
  Об’єктом дисципліни система знань, пов’язаних із цілеспрямованим впливом на персонал підприємства з метою забезпечення його ефективного функціонування і задоволення потреб працівників.
  Знання основ теорії та володіння практичними навиками у сфері HR-менеджменту є особливо цінними для студентів, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування», оскільки саме вони - це майбутні менеджери. Уміння професійно використовувати сучасні методичні прийоми, інструменти і процедури в системі управління персоналом є запорукою якісного підбору, залучення, використання і розвитку персоналу в організації.
  Зміст курсу складають принципи і методи управління, що розглядаються у співвідношенні до персоналу підприємства, теоретичні і практичні аспекти побудови ефективного HR-менеджменту, вибору найбільш ефективної технології, засобів і методів кадрової роботи стосовно конкретної ситуації, організаційні форми реалізації системи управління професійним та соціальним розвитком персоналу на підприємстві.
  В лекційному курсі розглянуто сутність категорій: «персонал», «людські ресурси», «людський капітал»; складові елементи системи управління персоналом на підприємстві; типи кадрової політики та етапи її побудови на підприємстві; методи і прийоми оцінювання персоналу; вимоги до системи стимулювання, компенсаційних виплат і мотивації персоналу; фактори впливу на рівень компетентності персоналу та забезпечення службово-професійного зростання працівників.
  Для визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу та формування практичних навиків в навчальному курсі пропонуються практичні завдання, командні роботи, питання для обговорення, тестові перевірки.

  Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів системи теоретичних і прикладних знань у сфері розвитку та використання компетенцій в сучасній практиці управління персоналом.

  Завдання навчальної дисципліни: виходячи з теоретичних положень основ менеджменту, економіки праці та узагальнення практичного досвіду розкрити сутність, зміст та організаційні форми діяльності у сфері управління персоналом. Отримані знання дозволяють у майбутній практичній діяльності:

  • здійснювати підбір кадрів, їх розстановку та організаційну взаємодію для реалізації стратегії розвитку підприємства;
  • забезпечувати інновації, підвищувати гнучкість підприємства, його здатність протистояти дестабілізуючому впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища;
  • створювати умови для ефективної роботи колективу підприємства, підвищення ділової самовіддачі працівників.

 • Методика викладання економіки

  Дисципліна «Методика викладання економіки» є завершальною дисципліною у циклі психолого-педагогічної підготовки і має продовжити формування базових, а також сформувати спеціальні компетентності здобувачів вищої освіти усіх економічних спеціальностей. Дисципліна забезпечує опанування основних підходів, методів та прийомів організації навчального процесу з економіки в загальноосвітній та вищій школі, сприяє професійному становленню бакалаврів з економіки як викладачів економічних дисциплін, спроможних самостійно, творчо та ініціативно приймати рішення з проблем сучасної освіти.

  Метою вивчення курсу «Методика викладання економіки» є підготовка викладачів економічних дисциплін інноваційного типу.

  Основними завданнями вивчення дисципліни " Методика викладання економіки " є:

  • забезпечити завершення фундаментальної підготовки майбутніх викладачів економіки, на основі органічного поєднання економічної та психолого-педагогічної підготовки;
  • сформувати базу знань, необхідну для подальшої педагогічної діяльності, та професійну компетентність викладача економіки інноваційного типу шляхом реалізації цілей навчання та розвитку економічного мислення.

 • Консалтинг

  Результатом вивчення курсу «Консалтинг» є набуття студентами практичних навиків роботи з основними інструментами управлінського консалтингу, набуття навиків розробки рекомендацій щодо ефективного використання його потенціалу в розвитку реального бізнесу.

  Метою вивчення дисципліни «Консалтинг» є формування у майбутніх фахівців системних знань і розуміння змісту консалтингової діяльності та необхідність цієї діяльності для планування і організації успішного бізнесу.

  Завдання, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни:

  • набуття студентами комплексних систематизованих знань щодо ефективного управлінського консультування та розгляд умов успішного консультування;
  • усвідомлення технології надання консалтингових послуг;
  • набуття навичок підготовки і проведення консалтингової діяльності.

 • Анміністрування сайтів і блогів

  В даний час спостерігається збільшення впливу медіа-технологій на людину. Найчастіше процеси інформатизації сучасного суспільства зводяться до процесів вдосконалення та масового поширення існуючих інформаційно-комунікаційних технологій, які активно застосовуються для забезпечення взаємодії виробника та споживача (або надавача послуг та їх користувача). Програму навчальної дисципліни «Адміністрування сайтів та блогів» розроблено з урахуванням сучасних тенденцій в умовах формування нових соціальноекономічних відносин у суспільстві, на основі системного погляду на сучасні тенденції електронної комерції. За таких умов вдале адміністрування сайті та блогів є засобом інформування, створення зацікавленості, формування лояльності до компанії, продукту, послуги тощо. Знання інструментів блоггінгу та вміння підбирати влучний контент для сайтів є обов’язковим для сучасного управлінця будь-якої сфери діяльності. Змістовно програма спрямована на здобуття слухачами та студентами знань у галузі адміністрування сайту чи блогу та координації їх роботи, а також формування уявлення про основні тенденції щодо контенту, дизайну сайтів та блогів, способів та інструментів просування тощо.

  Мета – формування системи навичок та вмінь щодо ефективного адміністрування сайтів та блогів в сучасних умовах господарювання, а також накопичення у студентів досвіду та практики створення ефективних систем взаємодії між клієнтами та партнерами, використовуючи сучасні методи Інтернет маркетингу та основи психології комунікативної діяльності в Інтернет просторі.

  Цілями курсу є:

  • вивчення основних принципів функціонування сайтів та блогів;
  • ознайомлення студентів з головними сервісами мережі Інтернет, що можуть бути успішно застосовані в діяльності підприємства;
  • набуття студентами практичних навичок користування основними сервісами Інтернету для їх застосування у складі інформаційної системи підприємства;
  • набуття студентами практичних навичок створення сайтів та блогів;
  • розвиток технічної культури;
  • розвиток аналітичного мислення;
  • розвиток наукових навичок, логічного та алгоритмічного мислення.

 • Еволюція публічного управління

  В розробці

 • Державне регулювання корпоративних відносин

  Курс «Держане регулювання корпоративних відносин» присвячено дослідженню проблеми формування та розвитку корпоративних відносин в Україні та розглянуто низку наукових питань, пов‘язаних з визначенням чинників формування корпоративних відносин в Україні; розвитком механізмів державного регулювання корпоративного сектору економіки та дослідженням сучасних світових тенденцій у регулюванні корпоративних відносин.

  Метою даного курсу є - викласти у стислій та доступній формі основний зміст дисципліни «Державне регулювання корпоративних відносин»; сприяти засвоєнню узагальнених в те¬орії і практиці корпоративного управління знань з урахуванням специфіки акціонерної власності у ринкових відносинах, вироб¬лення практичних навичок у прийнятті рішень стосовно уп¬равління, організації, регулювання та мотивації всіх учасників корпоративних відносин.

  Для реалізації зазначеної мети було поставлено наступні завдання:

  • узагальнити сутність та надати класифікацію поняття «корпоративні відносини» з урахуванням сучасних наукових підходів;
  • визначити напрямки державного регулювання корпоративних відносин в умовах інтеграційного процесу;
  • дослідити проблеми формування та розвитку корпоративних відносин в Україні та вирішити низку наукових завдань, пов‘язаних з визначенням чинників формування корпоративних відносин в Україні
  • виявити державні механізми формування корпоративного сектору економіки України для подальшого їх розвитку;
  • охарактеризувати особливості управління державними корпоративними правами в економіці України з урахуванням основних функцій держави;
  • визначити основні особливості механізму розкриття інформації та обміну нею між корпоративними учасниками;
  • вивити проблеми впровадження інформаційних технологій у роботу корпорацій та шляхи їх вирішення;
  • дослідити принципи корпоративної соціальної відповідальності та умови їх впровадження в Україні.

 • Аналітичне забезпечення публічного адміністрування

  В розробці© 2022 KNTU