Сертифікати Грінка Т.І.

 • Публікації викладача

  Публікації:

  1. Грінка Т.І. Деякі аспекти процесу навчання державних службовців в системі підвищення кваліфікації. Збірник праць молодих науковців КНТУ.–Вип.4.– Кіровоград: КНТУ, 2016.С 49-53 DOI: http://www.kntu.kr.ua/doc/Proceedings_of_young_scientists_release_4_2016.pdf  Категорія «Б»)
  2. Грінка Т.І., Грінка М.Д. Аудит персоналу як передумова підвищення конкурентоспроможності підприємства. Приазовський економічний вісник. Електронний науковий журнал 5(10) 2018.С.160-170 DOI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8588  Категорія «Б»)
  3. Грінка Т.І., Красножон Н.С. Формування регіональної інноваційної політики: оцінка та проблеми реалізації. Науково-практичний журнал "Причорноморські економічні студії" Випуск 38/2019. С.24-29. DOI: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bses_2019_38%282%29__7  Категорія «Б»)
  4. Грінка Т.І. Вплив держави на формування конкурентного корпоративного сектору України. "Східна Європа: економіка, бізнес та управління". Випуск №2(25). 2020. С.119-125. DOI: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/25_2020/19.pdf  Категорія «Б»)
  5. Грінка Т.І. Соціальне підприємництво в регіональних соціально-економічних процесах. Інфраструктура ринку.2021.№54. С. 166-171. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct54-26  Категорія «Б»)

  Монографії:

  1. Грінка Т.І. Формування інноваційних підприємницьких університетів та альтернативних джерел їх фінансування
  2. Інноваційний вимір розвитку вищої освіти України: сучасний стан та перспективи. Частина ІІ. Кропивницький "Ексклюзив-Систем" 2018.

  Посібники:

  1. Методичні вказівки щодо проходження виробничо-ознайомчої практики студентами ІІ курсу спеціальності 073 „Менеджмент” / Укл.: Сторожук О.В., Грінка Т.І., Немченко Т.А. – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – 47 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8764
  2. Корпоративне управління : навч.-метод. матеріали для студ. : галузь знань: 07 "Управління та адміністрування" : ОПП "Менеджмент", "Управління фінансово-економічною безпекою", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки" : ОПП: "Економіка" : галузь знань: 28 "Публічне управління та адміністрування" : ОПП: "Публічне управління та адміністрування" : ОКР: магістр : курс навч.: п’ятий / [уклад.: Т. І. Грінка, О. В. Кіріченко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 70 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10374
  3. Методичні вказівки для проходження виробничої практики для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання / Укл. Сторожук О.В., Грінка Т.І., Заярнюк О.В., – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – 49 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5953
  4. Аудит персоналу : навч.-метод. матеріали для студ. спец. 051 «Економіка» : спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» : ОКР “Бакалавр” ден. форми навч. : курс навч.: четвертий / [уклад.: Т. І. Грінка, О. М. Гнибіденко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 50 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10373
  5. Методичні вказівки щодо проходження виробничо-ознайомчої практики студентами ІІ курсу спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» ОКР “Бакалавр” денної форми навчання // Укл.: Левченко А.О., Грінка Т.І., Рябоволик Т.Ф. Кіріченко О.В. Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – 33 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9028
  6. Діловодство в державних установах. Навчально-методичні матеріали для студентів спеціалізації 281 – Публічне управління та адміністрування денної та заочної форми навчання / Укл. Грінка Т.І., Кіріченко О.В. – Кропивницький: ЦНТУ, 2019. – 41 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10273
  7. Методичні вказівки щодо проходження навчально-комп’ютерної практики здобувачів вищої освіти на І (бакалаврському) рівні за ОПП 281 «Публічне управління та адміністрування» [уклад. Т.І. Грінка, Т. В. Тушевська, О.В.Кіріченко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 42 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10481?mode=full

  Науково-популярні посібники:

  1. Грінка Т.І., Грінка М.Д. Клієнтоорієнтованість як фактор забезпечення конкурентоспроможності сервісного підприємства. Актуальні проблеми соціально-трудових відносин. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2016. С.78-90. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5538
  2. Грінка Т.І. Державне регулювання розвитку інноваційних кластерів в Україні. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11 квітня 2018 року. Ексклюзив-Систем. С.126-129 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8464/1/6.pdf
  3. Грінка Т.І. Інноваційні кластери-механізм підвищення конкурентоспроможності Кіровоградщини. Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичноїінтрнет-конференції, 21-22 березня 2018 року, м.Кропивницький.- Кропивницький:"Ексклюзив-Систем", 2018. С.246-248 http://ipzn.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/Zbirnyk-tez-konferentsiyi.pdf
  4. Грінка Т. І. Держава та український бізнес: взаємодія, проблеми, перспективи / Т. І. Грінка // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : III Міжнар. наук.-практ. конф., 14 квіт. 2020 р., м. Кропивницький : зб. тез доп. / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2020. - С. 155-159. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9866
  5. Грінка, Т. І. Проблеми активізації інвестиційної діяльності на муніципальному рівні. Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених 16 квітня 2021 р. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ,2021. С. 79-83. http://www.kntu.kr.ua/doc/science/zahody/vikl/2021/2-progr.pdf
  6. Грінка Т. І. Пріоритетні проблеми соціального підприємництва. IV Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» 21 квітня 2021 р.
 • Сертифікати викладача
  participated in intemship on
  «Modem Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend»
  organized by
  University of Finance, Basiness and Entrepreneurship
  "РОЗВИТОК БІЗНЕСУ В УМОВАХ COVID-19.
  Цифрові технології я засіб подолання кризових явищ на підприємстві"
© 2022 KNTU