Сертифікати Кіріченко О.В.

 • Публікації викладача

  Публікації:

  1. Kirichenko О. Human Resources Competitiveness of Ukraine: Comparative Analysis of the Socio-economic Prerequisites. Economics & Education. International Scientific Journal. Vol. 5, Issue 1. Riga, 2020. P. 15-22. (включено до Scientific Indexing Services, International Scientific Indexing, Directory of Research Journals Indexing, Ulrichsweb, ResearchBib, Open Academic Journals Index). https://ee.isma.lv/ee-issues/118-economics-education-volume-5-issue-1
  2. Кіріченко О.В. Сутність, структура та формування мотивів трудової діяльності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 9. С. 80-83. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvuumevcg_2016_9_20
  3. Кіріченко О.В. Теоретичні аспекти підвищення конкурентоспроможності людських ресурсів в контексті цифрової трансформації економіки. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2020. Вип. 4(37). С. 144-154. (включено до Index Copernicus International). http://mapiea.kntu.kr.ua/
  4. Кіріченко О.В. Особливості забезпечення конкурентоспроможності людських ресурсів в умовах формування інформаційно-мережевої економіки. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. №6(117). С. 144 150. (включено до Index Copernicus International, Google Scholar). http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/6_2020/24.pdf
  5. Кіріченко О.В. Соціально-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності людських ресурсів: напрями вдосконалення в умовах формування інформаційно-мережевої економіки. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2020. Вип. 5(38). С. 131-140. (включено до Index Copernicus International). http://mapiea.kntu.kr.ua/

  Посібники:

  1. Методичні вказівки щодо проходження виробничої (ознайомчої) практики студентами ІІ курсу напряму підготовки 6.030505 – “Управління персоналом та економіка праці” ОКР “Бакалавр” денної форми навчання // Укл.: Кіріченко О.В. – Кропивницький: ЦНТУ, 2016. – 33 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/5614/1/Kirichenko%20Praktyka_2016.pdf
  2. Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Кадрове діловодство” для студентів напряму підготовки 6.030505 – “Управління персоналом та економіка праці” ОКР “Бакалавр” денної форми навчання // Укл.: Сочинська-Сибірцева І.М., Кіріченко О.В. – Кіровоград: КНТУ, 2016. – 52 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3342
  3. Методичні вказівки щодо проходження навчально-комп’ютерної практики: для студ. спец. 074 – “Публічне управління та адміністрування” ОКР “Бакалавр” ден. форми навч. / уклад. А. О. Доренська, О. В. Кіріченко. – Кропивницький, 2016. – 48 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5439
  4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Логістика”: для студ. напряму підгот. 6.030601 “Менеджмент” ОКР “Бакалавр” ден. форми навч. / уклад. О. В. Заярнюк, О. В. Кіріченко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 62 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5613
  5. Методичні вказівки щодо проходження навчальної практики для студентів напряму підготовки 281 – “Публічне управління та адміністрування” ОКР “Бакалавр” денної форми навчання // Укл.: Кіріченко О.В. – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – 30 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9027
  6. Методичні вказівки щодо проходження навчальної практики для студентів напряму підготовки 076 – “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОКР “Бакалавр” денної форми навчання // Укл.: Кіріченко О.В. – Кропивницький: ЦНТУ, 2019. – 30 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9640
  7. Діловодство в державних установах : навч.-метод. матеріали для студ. : ОКР: бакалавр : Галузь знань: 0306 – Менеджмент і адміністрування : ОПП: 281 – Публічне управління та адміністрування : курс навч.: третій / [уклад.: Т. І. Грінка, О. В. Кіріченко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 39 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10273
  8. Корпоративне управління : навч.-метод. матеріали для студ. : галузь знань: 07 "Управління та адміністрування" : ОПП "Менеджмент", "Управління фінансово-економічною безпекою", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки" : ОПП: "Економіка" : галузь знань: 28 "Публічне управління та адміністрування" : ОПП: "Публічне управління та адміністрування" : ОКР: магістр : курс навч.: п’ятий / [уклад.: Т. І. Грінка, О. В. Кіріченко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 70 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10374

  Науково-популярні посібники:

  1. Кіріченко О.В. Мотиви та потреби як основа мотивації трудової діяльності працівників / О. В. Кіріченко // Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика : Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 черв. 2016 р. : зб. тез доп. – Кіровоград, 2016. – С. 229-230. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3641
  2. Кіріченко О.В. Корпоративна культура сучасного підприємництва / О.В. Кіріченко // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : Міжнар. наук.-практ. конф. 11 квітня 2018 р. – м. Кропивницький: «Ексклюзив-систем», 2018. – С 283-285. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8475
  3. Кіріченко О.В. Сучасні аспекти зайнятості населення в Україні. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. Кропивницький : «Ексклюзив-Систем», 2019. С.299 -301. http://www.kntu.kr.ua/doc/science/zahody/vikl/2020/2-tez.pdf
  4. Кіріченко О.В. Особливості формування інформаційно-мережевої економіки в Україні та світі. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14 квіт. 2020 р. Кропивницький : «Ексклюзив-Систем», 2020. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9775
  5. Kirichenko O. Ensuring the Competitiveness of Human Resources in the Context of Adaptive Changes in the Social and Labour Sphere. X Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми економіки та бізнесу», Національний авіаційний університет, 29 жовтня 2020 року С. 132-134. https://fileview.fwdcdn.com/?url=https%3A%2F%2Fmail.ukr.net%2Fapi%2Fpublic%2Ffile_view%2Flist%3Ftoken%3DuYHhw2avQyA9zYZiBXceZhdyQTvB8O6glqLTO3Tz5XBqWdxyzivfmEpiZSKfSqPyLtWrVq53MhxmSxxoS1xnxrlTahS_qj1tI2qA4OC9UrY%253A_l9PEIJ3PxMmdYfq%26r%3D1609091266743&default_mode=view&lang=uk#start=0
  6. Ольга Вьюник, Анна Левченко, Ольга Кириченко, Владислав Нетеса Современные аспекты формирования конкурентоспособности человеческих ресурсов в условиях инновационного развития экономики. The caucasus economic & social analysis journal multidisciplinary journal refereed & reviewed journal december 2020 volume 39 issue 05 © sc scientific journals. Georgia, Tbilisi. С. 10 -15. https://fileview.fwdcdn.com/?url=https%3A%2F%2Fmail.ukr.net%2Fapi%2Fpublic%2Ffile_view%2Flist%3Ftoken%3DZwah8feiiaJcOuBNtOl8waWL4dUmmE7_T6m7TI4ssu5ixj-IJLaSRCX6ZskPwTg-DvtG9zbjC1Caf7uMV0tie6WY4SCCj5zCFIij1IWPUW8%253AcL6LMV0jv-emq_RB%26r%3D1609091791505&default_mode=view&lang=uk#start=0
  7. В’юник О.В., Кіріченко О.В. Глобальні тренди зайнятості та конкурентні переваги людських ресурсів в умовах інформаційно-мережевої економіки. Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф.; 11-12 лист. 2020 р. К. : КНЕУ, 2021. С. 343-345.
 • Сертифікати викладача
  "participated in intemship on
  «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend»
  organized by
  University of Finance, Basiness and Entrepreneurship
  "РОЗВИТОК БІЗНЕСУ В УМОВАХ COVID-19.
  Цифрові технології я засіб подолання кризових явищ на підприємстві"
© 2022 KNTU