Сертифікати Левченко О.М.

 • Публікації викладача

  Публікації:

  1. Bohdan Dmytryshyn, Ruslana Zhovnovach, Oleksandr Levchenko, Yurii Malakhovskyi and Viktoriya Gonchar (2018). Practical aspects of assessing the efficiency of the modern system of public procurement in Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 16(2), 353-363. doi: 10.21511/ppm.16(2).2018.32 (Scopus) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8072
  2. O.M. Levchenko, A.O. Levchenko, O.V Horpynchenko, I.O. Tsarenko. The impact of lifelong learning on the country’s development in dimension of innovative oriented economy: comparative analysis. Journal of Applied Economic Sciences. – Craiova, 2018. – Volume XІII, Winter, Issue 7(61). Р. 2076 – 2083. (Scopus) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8518
  3. Левченко О.М. Соціально-економічні передумови забезпечення національної безпеки в умовах глобалізації / О.М. Левченко, О.В. Ткачук, І.О. Царенко // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – Полтава, 2018. – №1(68). – С. 37-46. (Index Copernicus) (Категорія «Б») http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8526
  4. Levchenko O.M. The role of universities in forming the innovation ecosystem / O.M. Levchenko, H.І. Kuzmenko, I.O. Tsarenko // Innovative economics and management. – Volume 5–2. – 2018. – P. 10-16. (Index Copernicus) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8603
  5. Левченко О.М. Інноваційно-інтегровані структури в сучасній економіці: їх класифікація [Електронний ресурс] / О.М. Левченко, О.В. Ткачук, І.О. Царенко // Ефективна економіка. – 2017. – №10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5791  (Категорія «Б»)
  6. Левченко О.М. Проблеми та перспективи використання міжнародного досвіду організації макрорахівництва у сфері державного регулювання туристичного кластеру національної економіки України [Електронний ресурс] / Ю.В. Малаховський, О.М. Левченко, Р.І. Жовновач // Ефективна економіка. – 2017. – № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5789 .  (Категорія «Б»)
  7. Левченко О.М. Методичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу регіонів в контексті формування інноваційно-інтегрованих структур / О.М. Левченко, О.В. Ткачук // Наукові праці Центральноукраїнського національного технічного університету: Економічні науки. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – Вип. 31. – С. 28-38. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6874/1/4.pdf   (Категорія «Б»)
  8. Левченко О.М. Венчурні фірми як форма інноваційно-інтегрованих структур: їх переваги та недоліки / О.М. Левченко, І.О. Царенко // Наукові праці Центральноукраїнського національного технічного університету: Економічні науки. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – Вип. 32. – С. 271-280. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7406  (Категорія «Б»)
  9. Левченко О.М. Стратегічні аспекти розвитку інноваційно-інтегрованих структур в Україні: основні складові та сучасний інструментарій / О.М. Левченко, О.В. Ткачук // Наукові праці Центральноукраїнського національного технічного університету: Економічні науки. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – Вип. 32. – С. 28-39. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7401  (Категорія «Б»)
  10. Левченко О.М., Ткачук О.В. Особливості застосування smart-підходу під час розробки стратегій соціально-економічного розвитку територій. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, вип. 3(36). Кропивницький: ЦНТУ, 2019. http://economics.kntu.kr.ua/archive/3(36)/36_Levchenko.html  (Категорія «Б»)
  11. Левченко, О. М. Удосконалення системи фінансування дослідницького сектора вищої освіти в Україні як умова розвитку національної економіки [Електронний ресурс] / О. М. Левченко, Р. І. Жовновач, Ґ. М.Хаідура // Ефективна економіка. – 2017. - № 3. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5788  (Категорія «Б»)
  12. Levchenko, O. The role of universities in forming the innovation ecosystem / O. Levchenko, H. Kuzmenko, I. Tsarenko // Innovative Economics and Management. – 2018. – Vol. 5–2. – P. 10-16. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8603
  13. Левченко, О. М. Інноваційно-інтегровані структури в сучасній економіці: їх класифікація [Електронний ресурс] / О. М. Левченко, О. В. Ткачук, І. О. Царенко // Ефективна економіка. – К., 2017. – № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5791  (Категорія «Б»)

  Монографії:

  1. Інноваційний вимір розвитку вищої освіти в Україні: сучасні реалії та перспективи / за ред. Левченка О.М. - Кіровоград: «Ексклюзив Систем», 2016. – 580 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6214
  2. Соціально-економічні механізми управління розвитком людських ресурсів в умовах цифровізації та інноватизації: колективна монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. О.М. Левченка. Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2021. Розділи 4.1 – 4.3 (обсяг 1,5 друк.арк.).
  3. Левченко О.М., Немченко Т.А. Соціальний розвиток трудового потенціалу в умовах інноваційних трансформацій: [монографія], Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2021. 272 с.

  Посібники:

  1. Стратегічне управління : метод. рек. до викон. практ. занять для студ. за напр. підгот. 6.030601 «Менеджмент» / [уклад.: О. М. Левченко, В. В. Зайченко, А. О. Левченко, О. В. Горпинченко] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : КНТУ, 2016. – 54 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2945
  2. Виробнича практика : метод. вказ. : ІV курс спец. 051 "Економіка" : спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» : ОКР “Бакалавр” ден. форми навч. / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, О. В. Ткачук та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 64 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8279
  3. Дипломна магістерська робота : метод. вказ. та роб. програма : ОКР: магістр : спец. 281 Публічне управління та адміністрування : 2 курс навч. / [уклад.: О. М. Левченко, О. В. Ткачук, О. В. Сторожук та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 53 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9033
  4. Методичні вказівки для проходження виробничої практики для магістрів за освітньо-професійною програмою «Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня денної та заочної форм навчання / Укл. Левченко О.М., Ткачук О.В., Сторожук О.В., Заярнюк О.В. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – 37 с.
  5. Переддипломна практика (наукова). Методичні вказівки для проходження переддипломної (наукової) практики для студентів спеціальності 073 "Менеджмент", спеціалізація "Менеджмент бізнес-організацій" денної та заочної форми навчання / Укл. Левченко О.М., Грінка Т.І., Ткачук О.В., Сторожук О.В., Зайченко В.В., Горпинченко О.В. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 60 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9035
  6. Виробнича практика. Методичні вказівки для проходження виробничої практики для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання / Укл. Левченко О.М., Грінка Т.І., Ткачук О.В., Сторожук О.В., Зайченко В.В. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – 60 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9036
  7. Дипломна магістерська робота. Методичні вказівки до написання дипломної магістерської роботи для студентів спеціальності 073 "Менеджмент", спеціалізація " Менеджмент бізнес-організацій" денної та заочної форм навчання / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т ; [О.М. Левченко, О.В. Ткачук, О.В.Сторожук, В.В.Зайченко ]. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 54 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8762
  8. Випускна кваліфікаційна робота : метод. вказ. та роб. програма до напис. випуск кваліфікац. роб. ден. та заоч. форми навч. за першим (бакалавр.) рівнем вищ. освіти : ОКР: бакалавр : спец.: 281 Публічне управління та адміністрування : курс навч.: четвертий повний, другий та третій скор. / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, О. В. Сторожук, Т. Ф. Рябоволик] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 48 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9771
  9. Випускна кваліфікаційна робота : метод. вказ. та роб. програма до напис. випуск. кваліфікац. роб. за першим (бакалавр.) рівнем вищ. освіти : ОКР: бакалавр : спец.: 073 Менеджмент : курс навч.: четвертий повний, другий та третій скор. / [уклад.: О. М. Левченко, О. В. Ткачук, І. О. Царенко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 47 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9770

  Науково-популярні посібники:

  1. Levchenko O., Tkachuk O., Tsarenko I. The Role of Universities and their Research Work in the Generation of Innovation. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2018). Technical University of Koљice, 2018. P. 606-614. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8541  (Web of Science)
  2. Левченко О.М. Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах сучасної інноваційної динаміки / О.М. Левченко // Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21-22 березня 2018 року, м. Кропивницький. – Кропивницький: «Ексклюзив-Систем», 2018. – С. 10-14 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8483
  3. Levchenko, O., Tkachuk O., Tsarenko I. (2018). The Role of Universities and their Research Work in the Generation of Innovation. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2018). - Technical University of Košice, 2018. – P. 606-614. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8541
  4. Levchenko O.M., Haidura H.M. (2017). Innovative Development of Research Sector of Education Institution of the Higher Education System in Ukraine. Development Strategy of Science and Education. – Fidelite editions Namur, Belgique. P. 45-48. https://conf.at.ua/30.03.2017_belgija.pdf#page=45
  5. Malakhovsky, Y. Innovative oriented development of the social sphere of the regional ecosystem’ scientific and production cluster / Y. Malakhovskyi, O. Levchenko, H. Nabulsi // The first international scientific – practical virtual conference science and technology in modern society: problems, prognoses and solutions, Turkey, Izmir, september 26-27. – Izmir, 2020. – P. 35-41. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10272
  6. Левченко О. М. Інноваційно-інтегровані структури як чинник розвитку людського капіталу Кіровоградської області / О.М. Левченко // Кіровоградщина – 2025: пріоритети і можливості розвитку: збірник тез доповідей науково-практичної конференції, 7 червня 2017 року, м. Кропивницький. – Кропивницький: “Ексклюзив-Систем”, 2017. – С. 7-11. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7173
  7. Левченко О. М., Немченко Т. А. Соціальна відповідальність як визначальний фактор розвитку трудового потенціалу промисловості. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / М–во освіти і науки України, Центральноукраїн.нац. техн. ун–т. ― Кропивницький : ЦНТУ, 2020. С. 270-272 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9787/1/Proceedings-3thISPC-2020-270-272.pdf
  8. Levchenko, О. Regulation mechanism of innovative development of research sector of the higher education system in Ukraine / O. Levchenko, H. M. Haidura // Modern problems of economy : materials of the IX International scientific and practical conference (Kiev, October 16 2019 y.). - К. : NАU, 2019. – P. 222-227. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9403
  9. Levchenko, О. Regulation mechanism of innovative development of research sector of the higher education system in Ukraine / O. Levchenko, H. M. Haidura // Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 жовт. 2019 р., м. Запоріжжя / Національний університет «Запорізька політехніка». - Запоріжжя, 2019. - С. 174-178. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9185
  10. Levchenko, О. Management of quality of provision of educational services by universities / O. Levchenko, I. Tsarenko // Modern problems of economy : materials of the IX International scientific and practical conference (Kiev, October 16 2019 y.). - К. : NАU, 2019. – P. 188-192. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9401
  11. Levchenko, O. The Role of Universities in Cluster development of Countries’ Economy / О. Levchenko, I. Tsarenko // Central European Conference in Finance and Economics (CEFE 2017). - Technical University of Košice, 2017. - P. 470-478. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7169
  12. Левченко, О. М. Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в умовах знаннєвої економіки / О. М. Левченко, І. О. Царенко // Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 жовт. 2019 р., м. Запоріжжя / Національний університет «Запорізька політехніка». - Запоріжжя, 2019. - С. 171-173. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9176
  13. Левченко, О. М. Сучасні реалії та перспективні тренди інноваційного розвитку економіки України у міжнародному вимірі / О. М. Левченко // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : міжнар. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2018 р. : зб. тез доп. - Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2018. - С. 81-85. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8470
  14. Левченко, О. М. Сучасні реалії та виклики розвитку вищої освіти в умовах кризових явищ / О. М. Левченко // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2020. – С. 10-13. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9969
  15. Левченко, О. М. Протиріччя у сфері оплати праці як чинник напруги соціально-трудових відносин / О. М. Левченко, А. В. Криворотенко // Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 листоп. 2018 р. – Кропивницький, 2018. – С. 19-22. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8580
  16. Левченко, О. М. Інноваційні трансформації вищої освіти в контексті формування сучасних територіальних екосистем / О. М. Левченко, І. О. Царенко // Сучасні проблеми економіки : матеріали VIII Міжнар. наук-практ. конф., 16 жовт. 2018 р. - К., 2018. - С. 86-89. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8527
  17. Левченко О. М., Немченко Т. А. Формування механізму соціального розвитку трудового потенціалу в умовах активізації інноваційних процесів: теоретико-методичний аспект. Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф.; 11-12 листопада 2020 р. Київ: КНЕУ, 2021. С. 352-354 https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/35264
 • Сертифікати викладача
  the international internship under the program
  FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE
  and has developed the educational project on the topic Mechanisms of Resource Provision
  of Innovation Ecosystems in the Conditions of Decentralization and Digitalization of Economy
  ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ, ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
  "РОЗВИТОК БІЗНЕСУ В УМОВАХ COVID-19.
  Цифрові технології я засіб подолання кризових явищ на підприємстві"
  FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE
  "Enhancing Capacity of Universities to Initiate and to Participate in Clusters Development on Innovation and Sustainability Principles"
  "From a Fresh Start to a Victorious Finish"
© 2022 KNTU