Сертифікати Немченко Т.Б.

 • Публікації викладача

  Монографії:

  1. Немченко Т.Б. Соціальні аспекти забезпечення кадрової безпеки України в умовах становлення інноваційної економіки. Соціально-економічні механізми управління розвитком людських ресурсів в умовах цифровізації та інноватизації: колективна монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. О.М. Левченка. Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2021. Розділ 6.1. (обсяг 1,5 друк.арк.).

  Посібники:

  1. Самоменеджмент: Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 073 „Менеджмент” /Т.Б. Немченко, О.В. Сторожук, Т.А. Немченко, Кропивницький, ЦНТУ, 2019. – 40 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8774
  2. Маркетинговий менеджмент : метод. рек. до вивч. дисц. для студ. спец. 073 „Менеджмент” / [уклад. Т. Б. Немченко, О. В. Сторожук, Т. А. Немченко] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 39 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8766
  3. Наскрізна програма практики : для студ. ден. форми навч. спец. 051 «Економіка» : спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» ОКР “Бакалавр” / [розроб.: О. М. Левченко, О. В. Ткачук, О. В. Сторожук та ін.] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 54 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10372
  4. Виробнича практика : метод. вказ. для студ. ІІІ курсу : ОКР: бакалавр : спец. 073 «Менеджмент» / [уклад.: О. В. Сторожук, Т. І. Грінка, Т. Б. Немченко, О. В. Заярнюк] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 49 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9390

  Науково-популярні посібники:

  1. Немченко Т.Б., Немченко Т.А. Соціально-економічні суперечності результатів моніторингу корпоративної соціальної відповідальності бізнес-організацій. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 листопада 2019 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 9. 59. с. 14-16 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9638
  2. Немченко Т.Б., Немченко Т.А. Сучасний стан державного регулювання трудового потенціалу промисловості України. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 року, м. Кропивницький. ―Ексклюзив-Систем. 2019. С. 89-92 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9637
  3. Немченко Т. Б., Немченко Т. А. Напрями підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу промисловості. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / М–во освіти і науки України, Центральноукраїн.нац. техн. ун–т. ― Кропивницький : ЦНТУ, 2020. С. 231-233 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9817/1/Proceedings-3thISPC-2020-231-233.pdf
  4. Немченко Т. Б., Немченко Т. А. Соціальна відповідальність як детермінанта подолання сучасної системної кризи суспільного розвитку України. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / М–во освіти і науки України, Центральноукраїн.нац. техн. ун–т. ― Кропивницький : ЦНТУ, 2020. 291-294. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9778
  5. Немченко Т.Б., Немченко Т.А. Соціальні аспекти розвитку трудового потенціалу в умовах інноваційних трансформацій. Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 16 квітня 2021 р., м. Кропивницький. РВЛ ЦНТУ, С. 142-144. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10807/1/Materiali%20konferents%2016-04-2021%20CUNTU.pdf#page=143
 • Сертифікати викладача
  ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ, ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
  Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів
© 2022 KNTU