Сертифікати Вюник О.В.

 • Публікації викладача

  Публікації:

  1. Левченко О.М., Ткачук О.В., Царенко І.О. Інноваційно-інтегровані структури в сучасній економіці: їх класифікація. Ефективна економіка. 2017. №10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5791  (Категорія «Б»)
  2. Левченко О.М., Ткачук О.В. Методичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу регіонів в контексті формування інноваційно-інтегрованих структур. Наукові праці Центральноукраїнського національного технічного університету: Економічні науки. Кропивницький: ЦНТУ, 2017. Вип. 31. С. 28-38. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6874/1/4.pdf  (Категорія «Б»)
  3. Левченко О.М., Ткачук О.В. Стратегічні аспекти розвитку інноваційно-інтегрованих структур в Україні: основні складові та сучасний інструментарій. Наукові праці Центральноукраїнського національного технічного університету: Економічні науки. Кропивницький: ЦНТУ, 2017. Вип. 32. С. 28-39. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7401
  4. Levchenko O., Tkachuk O., Tsarenko I. The Role of Universities and their Research Work in the Generation of Innovation. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2018). Technical University of Koљice, 2018. P. 606-614. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8541  (Web of Science)
  5. Левченко О.М., Ткачук О.В., Царенко І.О. Соціально-економічні передумови забезпечення національної безпеки в умовах глобалізації. Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Полтава, 2018. №1(68). С. 37-46. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8526  (Index Copernicus) (Категорія «Б»)
  6. Трохимець О.І., Ткачук О.В. Регулювання конкурентоспроможності вищої освіти України в контексті сучасних тенденцій, зокрема соціального партнерства. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2018. № 2. С. 75-82. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8520  (Index Copernicus) (Категорія «Б»)
  7. Левченко О.М., Ткачук О.В. Особливості застосування smart-підходу під час розробки стратегій соціально-економічного розвитку територій. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, вип. 3(36). Кропивницький: ЦНТУ, 2019. С. 12-23. http://economics.kntu.kr.ua/archive/3(36)/36_Levchenko.html  (Категорія «Б»)
  8. Левченко О.М., В’юник О.В. Механізми активізації зовнішньоекономічної діяльності інноваційно-інтегрованих структур. Наукові праці Центральноукраїнського національного технічного університету: Економічні науки. Кропивницький: ЦНТУ, 2020. Вип. 38. С. 152-162 (Категорія «Б»)
  9. В’юник О.В. Механізми управління професійною орієнтацією дорослого населення в умовах інноваційних змін. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8480  DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.131 (Категорія «Б»)
  10. В’юник О.В., Вавінський Б.О. Напрями вдосконалення механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах інноваційних змін. Наукові праці Центральноукраїнського національного технічного університету: Економічні науки. Кропивницький: ЦНТУ, 2020. Вип. 38. С. 30-38. (Категорія «Б»)
  11. Левченко О.М., Ткачук О.В., Хаідура Х.М. The priorities of forming and development of innovative-integrated structures in Ukraine under the modern conditions. The Baltic Scientific Journals: PIRETC. Tallinn, 2020. Vol. 08, Issue 1. P. 35-39. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9400

  Монографії:

  1. Соціально-економічні механізми управління розвитком людських ресурсів в умовах цифровізації та інноватизації: колективна монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. О.М. Левченка. Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2021. Розділи 1.1-1.3 (обсяг 1,5 друк.арк.).

  Посібники:

  1. Виробнича практика: метод. вказ.: ІV курс спец. 051 «Економіка»: спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»: ОКР «Бакалавр» ден. форми навч. / [уклад.: О.М. Левченко, А.О. Левченко, О.В. Ткачук та ін.]; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. Кропивницький: ЦНТУ, 2017. 64 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8279
  2. Дипломна магістерська робота: метод. вказ.: ОКР: магістр: спец. 073 «Менеджмент»: спеціалізація «Менеджмент бізнес-організацій»: 2 курс навч. / [уклад.: О.М. Левченко, О.В. Ткачук, О.В. Сторожук, В.В. Зайченко]; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. Кропивницький: ЦНТУ, 2017. 54 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8762
  3. Виробнича практика: метод. вказ.: ОКР: бакалавр: спец. 073 «Менеджмент» ІV курс навч. / [уклад.: О.М. Левченко, Т.І. Грінка, О.В. Ткачук та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. Кропивницький: ЦНТУ, 2017. 60 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9036
  4. Переддипломна практика (наукова): метод. вказ.: ОКР: магістр: спец.: 073 «Менеджмент», спеціалізація: «Менеджмент бізнес-організацій»: 2 курс навч. / [уклад.: О.В. Сторожук, О.В. Ткачук, Т.І. Грінка та ін.]; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. Кропивницький: ЦНТУ, 2017. 60 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9035
  5. Дипломна магістерська робота: метод. вказ. та роб. програма: ОКР: магістр: спец. 281 Публічне управління та адміністрування: 2 курс навч. / [уклад.: О.М. Левченко, О.В. Ткачук, О.В. Сторожук та ін.]; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. Кропивницький: ЦНТУ, 2019. 53 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9033
  6. Випускна кваліфікаційна робота : метод. вказ. та роб. програма до напис. випуск. кваліфікац. роб. за першим (бакалавр.) рівнем вищ. освіти : ОКР: бакалавр : спец.: 073 Менеджмент : курс навч.: четвертий повний, другий та третій скор. / [уклад.: О.М. Левченко, О.В. Ткачук, І.О. Царенко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. Кропивницький : ЦНТУ, 2020. 47 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9770

  Науково-популярні посібники:

  1. Ткачук О.В. Напрями регулювання розвитку інноваційно-інтегрованих структур. Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21-22 березня 2018 року, м. Кропивницький. Кропивницький: «Ексклюзив-Систем», 2018. С. 249-250. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8537
  2. Ткачук О.В. Територіальний брендинг: роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств і регіонів. Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 22 листопада 2018 р. Кропивницький: РВЛ ЦНТУ, 2018. С. 155-158. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8546/1/Materiali konferents 22-11-2018 CUNTU-155-158.pdf
  3. Ткачук О.В., Заюков І.В. Методичні підходи до забезпечення збалансованості ринків праці та освітніх послуг регіону. Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 червня 2016 р. Кіровоград, 2016. С. 29-31. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3592
  4. Ткачук О.В. Роль професійної орієнтації в системі регулювання ринку праці в контексті інноваційного розвитку економіки України. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 11 квітня 2018 року, м. Кропивницький. Кропивницький: «Ексклюзив-Систем», 2018. С. 309-311. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8480/1/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BA.pdf
  5. Ткачук О.В. Ключові детермінанти інноваційного розвитку економіки України та її регіонів. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 року, м. Кропивницький. Кропивницький: «Ексклюзив-Систем», 2019. С. 46-49. http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/3471/1/ZBIRNYK_ConcM_11.04.19-c.114-116.pdf
  6. Нетеса В.Є., Ткачук О.В. Роль закладів вищої освіти у формуванні та розвитку інноваційно-інтегрованих структур. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 року, м. Кропивницький. Кропивницький: «Ексклюзив-Систем», 2019. С. 111-113. http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/3470/1/ZBIRNYK_ConcM_11.04.19-c.32-34.pdf
  7. Ткачук О.В. Пріоритетні напрями розвитку інноваційних екосистем на регіональному рівні. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. Кропивницький : ЦНТУ, 2020. С. 213-215. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9843/1/Proceedings-3thISPC-2020-213-215.pdf
  8. Ткачук О.В., Нетеса В.Є. Сучасний стан та пріоритети державного регулювання інноваційного розвитку в Україні. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. Кропивницький : ЦНТУ, 2020. С. 166-168. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9863/1/Proceedings-3thISPC-2020-166-168.pdf
  9. Tkachuk O., Levchenko A., Kuzmenko H. The Key Determinants of the Innovative Oriented Economies Forming in the Context of the World's Countries Prosperity Ensuring. The First International Scientific – Practical Virtual Conference «Science and Technology In Modern Society: Problems, Prognoses and Solutions». Izmir, Turkey, September 26-27, 2020. P. 18 25. DOI suffix: 10.36962/stms-01. E-ISBN: 978-9949-7486-2-4 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10271
  10. Olha Viunyk, Anna Levchenko, Olha Kirichenko, Vladyslav Netesa. (2020) The Directions of Human Resources Competitiveness Growth: New Technology for Threats and Opportunities. ENECO Proceedings Of Energy Economic Research Center. Volume 04 Issue 04. Pp. 18-20
  11. Ольга Вьюник, Анна Левченко, Ольга Кириченко, Владислав Нетеса. Современные аспекты формирования конкурентоспособности человеческих ресурсов в условиях инновационного развития экономики. The Caucasus. Economic & Social Analysis Journal. 2020. Volume 39 issue 05. Р. 10-15
  12. В’юник О.В., Кіріченко О.В. Глобальні тренди зайнятості та конкурентні переваги людських ресурсів в умовах інформаційно-мережевої економіки. Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф.; 11-12 лист. 2020 р. К. : КНЕУ, 2021. С. 343-345. https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/35261?show=full
  13. Viunyk O., Netesa V. The Innovative trends in Economic Development in Ukraine and in the World. Modern Problems of Economy and Business: materials of the X International scientific and practical conference (Kiev, October 29, 2020 y.). К.: NАU, 2020. Р. 95-97.
  14. В’юник О.В., Кіріченко О.В. Напрями підвищення конкурентоспроможності людських ресурсів в умовах цифровізації економіки. Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених 16 квітня 2021 р. Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2021. C. 225-227.
 • Сертифікати викладача
  participated in intemship on
  «Modem Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend»
  organized by
  University of Finance, Basiness and Entrepreneurship
  the international internship under the program
  FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE
  and has developed the educational project on the topic Mechanisms of Resource Provision
  of Innovation Ecosystems in the Conditions of Decentralization and Digitalization of Economy
  ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ, ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
  participated in webinars within the project, entitled:
  Strengthening university social responsibility for sustainable development (supported by the Public Affairs Section of the U.S. Embassy to Ukraine) at the University of the State Fiscal Service of Ukraine
  Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у формі дистанційного експрес-курсу «Основи тестології та розробки тестових завдань»
  Академічна доброчесність: онлайн-курси для викладачів
  Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг
  ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЕКСПЕРТА НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  Довідка за результатами стажування
  The program was aimed at the formation, development, and improvement of participants' personal professional competencies (organizational, pedagogical and communication) in order to increase the efficiency of their professional activities through international experiences of research and educational activities in the sphere of Public Administration.
  "Проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування"
  Lecture: International coaching. Basics of standards and the potential of the profession
  Аналіз грантової підтримки та ефективності співпраці за даними Web of Science та InCites
  Оновлена платформа Web of Science: швидше, зручніше, ефективніше
  Можливості референс-менеджера EndNote для роботи з бібліографією
  From a Fresh Start to a Victorious Finish
  "РОЗВИТОК БІЗНЕСУ В УМОВАХ COVID-19.
  Цифрові технології я засіб подолання кризових явищ на підприємстві"
© 2022 KNTU