Структура та зміст освітньої програми Економіка Магістр

Освітньо-професійна програма "Управління персоналом та економіка праці"
другого (магістерського) рівня вищої освіти.© 2024 KNTU