Спеціальності

Освітній рівень "Бакалавр"

051 Економіка

HR - management - душа та серце кожної компанії, підприємства та організації. Лише профі задасть темп, створить клімат і відкриє потенціал кожного!

Саме такі навички легко отримати, вивчаючи кадровий менеджмент, управління кар’єрою та трудовим потенціалом, кадрове діловодство, фізіологію і психологію праці, управління та мотивацію персоналу, управління виробничими конфліктами, аудит персоналу та сучасний рекрутинг, маркетинг, демографію та національну економіку, тощо.

Випускники володіють знаннями та практичними навичками відбору, оцінки та мотивації персоналу, кар’єрного коучингу, управління кадровим резервом; удосконалення систем і технологій управління персоналом, інжинірингу праці; проведення корпоративних тренінгів, організації ділових зустрічей і конференц-сервісу.

ЕМКД - платформа росту успішних професіоналів! З нами рости легко!

073 Менеджмент

Успішний менеджер - це саме з нами!

Випускники кафедри з “Менеджменту” отримують навички здійснення управлінської діяльності на керівних посадах підприємств, установ, організацій, державних та недержавних структур виробничої та невиробничої сфери, навики з прийняття рішень при виконанні функціональних обов'язків, з вивчення і прогнозування кон'юнктури ринку товарів, робіт і послуг, проведення заходів по адаптації до вимог сучасності.

Під час навчання за спеціальністю «Менеджмент» студенти вивчають основи менеджменту, операційний, виробничий, інноваційний, інформаційний менеджмент та новітні ІТ в управлінні, маркетинг, логістику, контролінг, стратегічне і тактичне планування, лідерство, сучасні комунікації та управління конкурентоспроможністю.

Поглиблене вивчення мов та постійна апробація своїх знань та навичок на конференціях, стажування та практиці.

Так “народжується” справжній лідер!

076 Підприємництво та торгівля

Офлайн та онлайн бізнес як на долоні! Сучасний Підприємець - це прогресивні знання помножені на передовий досвід. Випускники спеціальності готові до роботи у торговельних, посередницьких, дистрибуційних, представницьких, консалтингових фірмах та організаціях, на вітчизняних та міжнародних біржах.

Під час навчання за даною спеціальністю студенти отримують знання з організації комерційної та біржової діяльності, маркетингу послуг та інтернет маркетингу, реалізації цінової та асортиментної політики, електронної комерції, рекламної діяльності та SMM, ведення онлайн бізнесу, бренд-менеджменту та розробки інтернет стратегій просування.

Теоретичні знання отримують від професійного професорсько-викладацького складу. Практичний досвід здобувається на кращих підприємствах міста, області, України та під час міжнародних стажувань.

281 Публічне управління та адміністрування

Небайдужий та бачиш себе серед тих, хто розбудовує добробут української державності? Тоді ця спеціальність для тебе. Адже успішний випускник спеціальності:

  • керівник провідних і головних спеціалістів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
  • спеціаліст місцевих державних адміністрацій, закладах вищої освіти, академічних установ, корпоративних установ та бізнес-структур, їх управлінь і відділів;
  • радник та консультант секретаріатів місцевих рад, політичних партій та громадських організацій;
  • спеціаліст виконавчих органів місцевих рад та ОТГ.

Під час навчання за даною спеціальністю студенти отримують знання з теорії публічного адміністрування, конституційного права, основ місцевого самоврядування, державного регулювання економіки та економічної політики, територіального управління, планування розвитку територій, публічних фінансів, комунікації в публічному управлінні, технологій публічного адміністрування, PR-технологій, проєктного менеджменту, соціального розвитку територій, інформаційно-аналітичного забезпечення публічного адміністрування.

Кафедра ЕМКД - платформа формування сучасних професіоналів та успішних особистостей!Освітній рівень "Магістр"

051 Управління персоналом та економіка праці

Випускники магістерської програми стають кваліфікованими фахівцями з управління людськими ресурсами (HR – HUMAN RESOURCES), що володіють фундаментальними знаннями і практичними навиками відбору, оцінки, навчання, мотивації персоналу, кар’єрного коучингу, управління кадровим резервом; формування кадрової політики компанії та оптимізації її організаційної структури; кадрового діловодства; розробки програм корпоративної соціальної відповідальності, удосконалення систем і технологій управління персоналом, оцінки соціально-економічної ефективності їх впровадження; інжинірингу праці; проведення корпоративних тренінгів, організації ділових зустрічей і конференц-сервісу.

Програма готує компетентних фахівців у сфері економіки праці та управління персоналом підприємств, організацій, професіоналів у галузі праці та зайнятості, а також установ різних форм власності та господарювання.

073 Менеджмент бізнес-організацій

Програма підготовки магістрів за даною програмою орієнтована на менеджерів і фахівців інших спеціальностей із досвідом роботи в різноманітних підприємствах та організаціях на різних рівнях управління, що бажають систематизувати свій професійний досвід, вивчити сучасний управлінський інструментарій на основі досвіду успішних українських і міжнародних компаній, розширити мережу професійних контактів (рівень – «бакалавр» і «магістр»). Фахівці з менеджменту бізнес-організацій отримують навички здійснення управлінської діяльності на керівних посадах підприємств, установ, організацій усіх форм власності, прийняття рішень при виконанні функціональних обов'язків, вивчення і прогнозування кон'юнктури ринку товарів, робіт і послуг, проведення заходів по адаптації до ринкових умов.

Випускники, які отримали освіту за даною спеціальністю, можуть займати такі посади: керівники суб’єктів господарювання різної форми власності; керівники структурних підрозділів підприємств та об’єднань різних галузей економіки; керівники місцевих органів влади; менеджери (управителі) об’єднань підприємств, установ, організацій та їх підрозділів.

073 Управління фінансово-економічною безпекою

Під час навчання магістранти отримують ґрунтовну підготовку з: аналізу господарської діяльності, фінансового менеджменту, основ національної безпеки держави, економічної і фінансової безпеки держави та підприємств, методів боротьби з економічною злочинністю, організації і попередження правопорушень в економічній сфері, конкурентної розвідки, методів подолання корпоративних конфліктів (рейдерства), сучасних методів забезпечення надійності персоналу, управління захисту комерційної таємниці, організації та управління майновою та особистою безпекою, оцінки вартості майна та бізнесу, психології управління.

Магістр за даною програмою може працювати на вищому і середньому рівнях управління ― на відповідних посадах в лінійних і функціональних підрозділах підприємств, організацій та установ різних видів економічної діяльності та форм власності, в тому числі: у державних органах, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю; на підприємствах, установах, організаціях з охоронним профілем діяльності; банківських та інших фінансових установах, а також обіймати посади в правоохоронних органах, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю та податкових адміністраціях.

076 Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі

Магістерська програма спрямована на підготовку фахівців з організації та моделювання власного бізнесу, створення та розвитку стартапів, ведення ефективної підприємницької діяльності в різних сферах економіки, зокрема в торгівлі та біржовій діяльності з використанням традиційних та новітніх методів (інтернет-трейдинг, електронна комерція та ін.) та набуттям практичних навичок роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж.

Випускники здатні виконувати професійну роботу в різних підрозділах підприємств та організацій усіх форм власності та організаційно-правових форм (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні тощо) у якості керівників, керівників структурних підрозділів або виконавців різноманітних служб апарату управління; в органах державного та місцевого самоврядування; на підприємствах малого та середнього бізнесу, що створені за власною ініціативою; в науково-дослідницьких організаціях, пов’язаних з вирішенням управлінських проблем.

281 Публічне управління та адміністрування

Під час навчання за даною спеціальністю студенти отримують знання з теорії публічного адміністрування, конституційного права, основ місцевого самоврядування, державного регулювання економіки та економічної політики, територіального управління, планування розвитку територій, публічних фінансів, комунікації в публічному управлінні, технологій публічного адміністрування, PR-технологій, проєктного менеджменту, соціального розвитку територій, інформаційно-аналітичного забезпечення публічного адміністрування.

Випускники здатні обіймати посади керівників, провідних і головних спеціалістів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, спеціалістів місцевих державних адміністрацій, закладах вищої освіти, академічних установ, корпоративних установ та бізнес-структур, їх управлінь і відділів; посади радників, консультантів секретаріатів місцевих рад, політичних партій та громадських організацій, спеціалістів виконавчих органів місцевих рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад та громад.

© 2024 KNTU