Науково-дослідна робота викладачів

 1. Левченко Олександр Миколайович

  Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою економіки, менеджменту та комерційної діяльності
  Профайл викладача:  • Публікації викладача

   Публікації:

   1. Bohdan Dmytryshyn, Ruslana Zhovnovach, Oleksandr Levchenko, Yurii Malakhovskyi and Viktoriya Gonchar (2018). Practical aspects of assessing the efficiency of the modern system of public procurement in Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 16(2), 353-363. doi: 10.21511/ppm.16(2).2018.32 (Scopus) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8072
   2. O.M. Levchenko, A.O. Levchenko, O.V Horpynchenko, I.O. Tsarenko. The impact of lifelong learning on the country’s development in dimension of innovative oriented economy: comparative analysis. Journal of Applied Economic Sciences. – Craiova, 2018. – Volume XІII, Winter, Issue 7(61). Р. 2076 – 2083. (Scopus) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8518
   3. Левченко О.М. Соціально-економічні передумови забезпечення національної безпеки в умовах глобалізації / О.М. Левченко, О.В. Ткачук, І.О. Царенко // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – Полтава, 2018. – №1(68). – С. 37-46. (Index Copernicus) (Категорія «Б») http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8526
   4. Levchenko O.M. The role of universities in forming the innovation ecosystem / O.M. Levchenko, H.І. Kuzmenko, I.O. Tsarenko // Innovative economics and management. – Volume 5–2. – 2018. – P. 10-16. (Index Copernicus) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8603
   5. Левченко О.М. Інноваційно-інтегровані структури в сучасній економіці: їх класифікація [Електронний ресурс] / О.М. Левченко, О.В. Ткачук, І.О. Царенко // Ефективна економіка. – 2017. – №10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5791  (Категорія «Б»)
   6. Левченко О.М. Проблеми та перспективи використання міжнародного досвіду організації макрорахівництва у сфері державного регулювання туристичного кластеру національної економіки України [Електронний ресурс] / Ю.В. Малаховський, О.М. Левченко, Р.І. Жовновач // Ефективна економіка. – 2017. – № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5789 .  (Категорія «Б»)
   7. Левченко О.М. Методичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу регіонів в контексті формування інноваційно-інтегрованих структур / О.М. Левченко, О.В. Ткачук // Наукові праці Центральноукраїнського національного технічного університету: Економічні науки. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – Вип. 31. – С. 28-38. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6874/1/4.pdf   (Категорія «Б»)
   8. Левченко О.М. Венчурні фірми як форма інноваційно-інтегрованих структур: їх переваги та недоліки / О.М. Левченко, І.О. Царенко // Наукові праці Центральноукраїнського національного технічного університету: Економічні науки. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – Вип. 32. – С. 271-280. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7406  (Категорія «Б»)
   9. Левченко О.М. Стратегічні аспекти розвитку інноваційно-інтегрованих структур в Україні: основні складові та сучасний інструментарій / О.М. Левченко, О.В. Ткачук // Наукові праці Центральноукраїнського національного технічного університету: Економічні науки. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – Вип. 32. – С. 28-39. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7401  (Категорія «Б»)
   10. Левченко О.М., Ткачук О.В. Особливості застосування smart-підходу під час розробки стратегій соціально-економічного розвитку територій. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, вип. 3(36). Кропивницький: ЦНТУ, 2019. http://economics.kntu.kr.ua/archive/3(36)/36_Levchenko.html  (Категорія «Б»)
   11. Левченко, О. М. Удосконалення системи фінансування дослідницького сектора вищої освіти в Україні як умова розвитку національної економіки [Електронний ресурс] / О. М. Левченко, Р. І. Жовновач, Ґ. М.Хаідура // Ефективна економіка. – 2017. - № 3. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5788  (Категорія «Б»)
   12. Levchenko, O. The role of universities in forming the innovation ecosystem / O. Levchenko, H. Kuzmenko, I. Tsarenko // Innovative Economics and Management. – 2018. – Vol. 5–2. – P. 10-16. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8603
   13. Левченко, О. М. Інноваційно-інтегровані структури в сучасній економіці: їх класифікація [Електронний ресурс] / О. М. Левченко, О. В. Ткачук, І. О. Царенко // Ефективна економіка. – К., 2017. – № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5791  (Категорія «Б»)

   Монографії:

   1. Інноваційний вимір розвитку вищої освіти в Україні: сучасні реалії та перспективи / за ред. Левченка О.М. - Кіровоград: «Ексклюзив Систем», 2016. – 580 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6214
   2. Соціально-економічні механізми управління розвитком людських ресурсів в умовах цифровізації та інноватизації: колективна монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. О.М. Левченка. Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2021. Розділи 4.1 – 4.3 (обсяг 1,5 друк.арк.).
   3. Левченко О.М., Немченко Т.А. Соціальний розвиток трудового потенціалу в умовах інноваційних трансформацій: [монографія], Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2021. 272 с.

   Посібники:

   1. Стратегічне управління : метод. рек. до викон. практ. занять для студ. за напр. підгот. 6.030601 «Менеджмент» / [уклад.: О. М. Левченко, В. В. Зайченко, А. О. Левченко, О. В. Горпинченко] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : КНТУ, 2016. – 54 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2945
   2. Виробнича практика : метод. вказ. : ІV курс спец. 051 "Економіка" : спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» : ОКР “Бакалавр” ден. форми навч. / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, О. В. Ткачук та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 64 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8279
   3. Дипломна магістерська робота : метод. вказ. та роб. програма : ОКР: магістр : спец. 281 Публічне управління та адміністрування : 2 курс навч. / [уклад.: О. М. Левченко, О. В. Ткачук, О. В. Сторожук та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 53 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9033
   4. Методичні вказівки для проходження виробничої практики для магістрів за освітньо-професійною програмою «Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня денної та заочної форм навчання / Укл. Левченко О.М., Ткачук О.В., Сторожук О.В., Заярнюк О.В. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – 37 с.
   5. Переддипломна практика (наукова). Методичні вказівки для проходження переддипломної (наукової) практики для студентів спеціальності 073 "Менеджмент", спеціалізація "Менеджмент бізнес-організацій" денної та заочної форми навчання / Укл. Левченко О.М., Грінка Т.І., Ткачук О.В., Сторожук О.В., Зайченко В.В., Горпинченко О.В. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 60 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9035
   6. Виробнича практика. Методичні вказівки для проходження виробничої практики для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання / Укл. Левченко О.М., Грінка Т.І., Ткачук О.В., Сторожук О.В., Зайченко В.В. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – 60 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9036
   7. Дипломна магістерська робота. Методичні вказівки до написання дипломної магістерської роботи для студентів спеціальності 073 "Менеджмент", спеціалізація " Менеджмент бізнес-організацій" денної та заочної форм навчання / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т ; [О.М. Левченко, О.В. Ткачук, О.В.Сторожук, В.В.Зайченко ]. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 54 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8762
   8. Випускна кваліфікаційна робота : метод. вказ. та роб. програма до напис. випуск кваліфікац. роб. ден. та заоч. форми навч. за першим (бакалавр.) рівнем вищ. освіти : ОКР: бакалавр : спец.: 281 Публічне управління та адміністрування : курс навч.: четвертий повний, другий та третій скор. / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, О. В. Сторожук, Т. Ф. Рябоволик] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 48 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9771
   9. Випускна кваліфікаційна робота : метод. вказ. та роб. програма до напис. випуск. кваліфікац. роб. за першим (бакалавр.) рівнем вищ. освіти : ОКР: бакалавр : спец.: 073 Менеджмент : курс навч.: четвертий повний, другий та третій скор. / [уклад.: О. М. Левченко, О. В. Ткачук, І. О. Царенко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 47 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9770

   Науково-популярні посібники:

   1. Levchenko O., Tkachuk O., Tsarenko I. The Role of Universities and their Research Work in the Generation of Innovation. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2018). Technical University of Koљice, 2018. P. 606-614. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8541  (Web of Science)
   2. Левченко О.М. Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах сучасної інноваційної динаміки / О.М. Левченко // Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21-22 березня 2018 року, м. Кропивницький. – Кропивницький: «Ексклюзив-Систем», 2018. – С. 10-14 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8483
   3. Levchenko, O., Tkachuk O., Tsarenko I. (2018). The Role of Universities and their Research Work in the Generation of Innovation. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2018). - Technical University of Košice, 2018. – P. 606-614. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8541
   4. Levchenko O.M., Haidura H.M. (2017). Innovative Development of Research Sector of Education Institution of the Higher Education System in Ukraine. Development Strategy of Science and Education. – Fidelite editions Namur, Belgique. P. 45-48. https://conf.at.ua/30.03.2017_belgija.pdf#page=45
   5. Malakhovsky, Y. Innovative oriented development of the social sphere of the regional ecosystem’ scientific and production cluster / Y. Malakhovskyi, O. Levchenko, H. Nabulsi // The first international scientific – practical virtual conference science and technology in modern society: problems, prognoses and solutions, Turkey, Izmir, september 26-27. – Izmir, 2020. – P. 35-41. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10272
   6. Левченко О. М. Інноваційно-інтегровані структури як чинник розвитку людського капіталу Кіровоградської області / О.М. Левченко // Кіровоградщина – 2025: пріоритети і можливості розвитку: збірник тез доповідей науково-практичної конференції, 7 червня 2017 року, м. Кропивницький. – Кропивницький: “Ексклюзив-Систем”, 2017. – С. 7-11. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7173
   7. Левченко О. М., Немченко Т. А. Соціальна відповідальність як визначальний фактор розвитку трудового потенціалу промисловості. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / М–во освіти і науки України, Центральноукраїн.нац. техн. ун–т. ― Кропивницький : ЦНТУ, 2020. С. 270-272 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9787/1/Proceedings-3thISPC-2020-270-272.pdf
   8. Levchenko, О. Regulation mechanism of innovative development of research sector of the higher education system in Ukraine / O. Levchenko, H. M. Haidura // Modern problems of economy : materials of the IX International scientific and practical conference (Kiev, October 16 2019 y.). - К. : NАU, 2019. – P. 222-227. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9403
   9. Levchenko, О. Regulation mechanism of innovative development of research sector of the higher education system in Ukraine / O. Levchenko, H. M. Haidura // Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 жовт. 2019 р., м. Запоріжжя / Національний університет «Запорізька політехніка». - Запоріжжя, 2019. - С. 174-178. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9185
   10. Levchenko, О. Management of quality of provision of educational services by universities / O. Levchenko, I. Tsarenko // Modern problems of economy : materials of the IX International scientific and practical conference (Kiev, October 16 2019 y.). - К. : NАU, 2019. – P. 188-192. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9401
   11. Levchenko, O. The Role of Universities in Cluster development of Countries’ Economy / О. Levchenko, I. Tsarenko // Central European Conference in Finance and Economics (CEFE 2017). - Technical University of Košice, 2017. - P. 470-478. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7169
   12. Левченко, О. М. Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в умовах знаннєвої економіки / О. М. Левченко, І. О. Царенко // Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 жовт. 2019 р., м. Запоріжжя / Національний університет «Запорізька політехніка». - Запоріжжя, 2019. - С. 171-173. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9176
   13. Левченко, О. М. Сучасні реалії та перспективні тренди інноваційного розвитку економіки України у міжнародному вимірі / О. М. Левченко // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : міжнар. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2018 р. : зб. тез доп. - Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2018. - С. 81-85. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8470
   14. Левченко, О. М. Сучасні реалії та виклики розвитку вищої освіти в умовах кризових явищ / О. М. Левченко // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2020. – С. 10-13. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9969
   15. Левченко, О. М. Протиріччя у сфері оплати праці як чинник напруги соціально-трудових відносин / О. М. Левченко, А. В. Криворотенко // Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 листоп. 2018 р. – Кропивницький, 2018. – С. 19-22. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8580
   16. Левченко, О. М. Інноваційні трансформації вищої освіти в контексті формування сучасних територіальних екосистем / О. М. Левченко, І. О. Царенко // Сучасні проблеми економіки : матеріали VIII Міжнар. наук-практ. конф., 16 жовт. 2018 р. - К., 2018. - С. 86-89. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8527
   17. Левченко О. М., Немченко Т. А. Формування механізму соціального розвитку трудового потенціалу в умовах активізації інноваційних процесів: теоретико-методичний аспект. Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф.; 11-12 листопада 2020 р. Київ: КНЕУ, 2021. С. 352-354 https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/35264
  • Сертифікати викладача
   the international internship under the program
   FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE
   and has developed the educational project on the topic Mechanisms of Resource Provision
   of Innovation Ecosystems in the Conditions of Decentralization and Digitalization of Economy
   ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ, ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
   "РОЗВИТОК БІЗНЕСУ В УМОВАХ COVID-19.
   Цифрові технології я засіб подолання кризових явищ на підприємстві"
   FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE
   "Enhancing Capacity of Universities to Initiate and to Participate in Clusters Development on Innovation and Sustainability Principles"
   "From a Fresh Start to a Victorious Finish"
 2. Левченко Анна Олександрівна

  Кандидат економічних наук, професор кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності
  Профайл викладача:  • Публікації викладача

   Публікації:

   1. Levchenko А. The Impact of Higher Education on National Economic and Social Development: Comparative Analysis / О. Levchenko, А. Levchenko, О. Horpynchenko, І. Tsarenko // Journal of Applied Economic Sciences, Volume XII, Issue 3(49), Summer 2017. (Scopus) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7154
   2. Levchenko A. Impact of lifelong learning on Innovative Process in Countries’ Economy / А. Levchenko, О. Horpynchenko // Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017) (Web of Science) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7170
   3. Volodymyr Gamaliy, Nataliia Shalimova, Ruslana Zhovnovach, Maksym Zahreba and Anna Levchenko (2018). Exchange rates: the influence of political and economic events. а fundamental analysis approach. Banks and Bank Systems, 13(4), 131-142. doi:10.21511/bbs.13(4).2018.12 (Scopus). https://ouci.dntb.gov.ua/works/9JnaR3N9/
   4. O.M. Levchenko, A.O. Levchenko, O.V Horpynchenko, I.O. Tsarenko. The impact of lifelong learning on the country’s development in dimension of innovative oriented economy: comparative analysis. Journal of Applied Economic Sciences. – Craiova, 2018. – Volume XІII, Winter, Issue 7(61). Р. 2076 – 2083. (Scopus). http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8518/1/2076_2083_LEVCHENKO.pdf
   5. Levchenko, A., Kuzmenko H., Horpynchenko O. (2018). The economic benefits of lifelong learning in terms of innovative model of economy: comparative analysis. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2018). - Technical University of Košice, 2018. – P. 548-556. (Web of Science). http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8543
   6. Криворотенко А. В., Левченко А. О. Механізм трансферу знань в умовах інноваційних трансформаційних перетворень. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 104–109. (Категорія «Б»)
   7. Левченко, А. О. Стан і тенденції розвитку людських ресурсів в Україні у вимірі міжнародних порівнянь. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки: зб. наук. пр. 2018. Вип. 1-2 (69-70). - С. 24-30. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8519   (Категорія «Б»)
   8. Левченко А. О. Зарубіжний досвід функціонування кластерних утворень та шляхи його використання в Україні / А. О. Левченко, І. О. Царенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2017. - Вип. 31. - С. 71-79. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6885  (Категорія «Б»)
   9. Левченко А. О. Професійний розвиток персоналу в умовах активізації інноваційно-інтеграційних процесів / А. О. Левченко // Центральноукраїнський науковий вісник . Економічні науки. - 2018. - Вип. 1. - С. 124-134. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8826  (Категорія «Б»)
   10. Левченко А.О. Демографічні передумови інноваційного розвитку людських ресурсів в Україні. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - Вип. 5 (38). - С. 96-104. http://economics.kntu.kr.ua/pdf/5(38)/11.pdf  (Категорія «Б»)

   Монографії:

   1. Левченко А.О. Компаративний аналіз тенденцій освіти впродовж життя в контексті розвитку інноваційно-інтегрованих структур у світі / А.О. Левченко. – Соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку людських ресурсів: колективна монографія / за заг. ред. М. В. Ґудзь і А. В. Карпенка; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – С. 186-192. (монографія) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7400
   2. Інноваційний вимір розвитку вищої освіти України: сучасні реалії та перспективи : [колективна монографія]. / [За заг. ред. д.е.н., проф. О.М. Левченка; авт. кол. у складі: Левченко О.М., Зайченко В.В., Левченко А.О., Ткачук О.В., Натальченко В.О., Рябоволик Т.Ф., Коваленко С.В., Гора А.В., Горпинченко О.В., Плинокос Д.Д., Ситник О.Ю.]. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2016. – Ч. І. – 580 с. (монографія). http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6214

   Посібники:

   1. Виробнича практика : метод. вказ. : ІV курс спец. 051 "Економіка" : спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» : ОКР “Бакалавр” ден. форми навч. / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, О. В. Ткачук та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 64 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8279
   2. Методичні вказівки щодо проходження виробничо-ознайомчої практики : студ. ІІ курсу спец. 051 «Економіка» : спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» : ОКР “Бакалавр” ден. форми навч. / [уклад.: А. С. Музиченко, А. О. Левченко, Т. І. Грінка, Т. Ф. Рябоволик] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 33 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9028
   3. Методичні вказівки щодо проходження навчально-комп’ютерної практики студентів : спец. 051 «Економіка», спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» : ОКР “Бакалавр” ден. форми навч. / [уклад.: А. С. Музиченко, А. О. Левченко, Т. І. Грінка, Т. Ф. Рябоволик] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 43 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9023
   4. Методичні вказівки щодо проходження навчально-комп’ютерної практики студентів : спец. 051 «Економіка», спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» : ОКР “Бакалавр” ден. форми навч. / [уклад.: А. О. Левченко, Т. І. Грінка, Т. Ф. Рябоволик, О. В. Кіріченко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 43 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8273
   5. Випускна кваліфікаційна робота : метод. вказ. та роб. програма до напис. випуск кваліфікац. роб. ден. та заоч. форми навч. за першим (бакалавр.) рівнем вищ. освіти : ОКР: бакалавр : спец.: 281 Публічне управління та адміністрування : курс навч.: четвертий повний, другий та третій скор. / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, О. В. Сторожук, Т. Ф. Рябоволик] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 48 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9771
   6. Випускна кваліфікаційна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти : метод. вказ. : галузь знань: 07 – Управління та адміністрування : спец. 073 «Менеджмент» : спеціалізація: «Управління фінансово-економічною безпекою» : курс навч.: п’ятий, шостий, сьомий / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, Т. Ф. Рябоволик та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 52 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10563
   7. Випускна кваліфікаційна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти : метод. вказ. : галузь знань: 07– Управління та адміністрування : спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» : курс навч.: п’ятий, шостий, сьомий / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, Н. С. Пітел та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 52 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10561
   8. Випускна кваліфікаційна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти : метод. вказ. : галузь знань: 28 – Публічне управління та адмініструванняспец. : спец. 281 «Публічне управління та адміністрування» : курс навч.: п’ятий, шостий, сьомий / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, Т. Ф. Рябоволик та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 50 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10559
   9. Випускна кваліфікаційна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти : метод. вказ. : галузь знань: 05 – Соціальні та поведінкові науки : спец.: 051 «Економіка» : спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» : курс навч.: п’ятий, шостий, сьомий / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, Н. С. Пітел та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 48 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10562

   Науково-популярні посібники:

   1. Левченко А.О. Особливості формування освітнього потенціалу Кіровоградської області: стан та напрями розвитку / А.О. Левченко, І.О. Царенко, О.В. Горпинченко // Кіровоградщина – 2025: пріоритети і можливості розвитку : наук.-практ. конф., 7 черв. 2017 р. : зб. тез доп. - Кропивницький, 2017. - С. 45-49. (конференція) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7171
   2. Tkachuk O., Levchenko A., Kuzmenko H. The Key Determinants of the Innovative Oriented Economies Forming in the Context of the World's Countries Prosperity Ensuring. The First International Scientific – Practical Virtual Conference «Science and Technology In Modern Society: Problems, Prognoses and Solutions». Izmir, Turkey, September 26-27, 2020. P. 18 25. DOI suffix: 10.36962/stms-01. E-ISBN: 978-9949-7486-2-4 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10271
   3. Levchenko, A. The economic benefits of lifelong learning in terms of innovative model of economy: comparative analysis / A. Levchenko, H. Kuzmenko, O. Horpynchenko // Central European Conference in Finance and Economics (CEFE 2018). - Technical University of Košice, 2018. - P. 548-556. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8543
   4. Levchenko, A. Impact of lifelong learning on Innovative Process in Countries’ Economy / A. Levchenko, O. Horpynchenko // Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). - Technical University of Košice, 2017. - P. 462-469. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7170
   5. Левченко, А. О. Актуальні аспекти реалізації концепції навчання впродовж життя в умовах цифровізації економіки / А. О. Левченко, О. В. Горпинченко // Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 жовт. 2019 р., м. Запоріжжя / Національний університет «Запорізька політехніка». - Запоріжжя, 2019. - С. 167-170. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9174
   6. Левченко, А. О. Бенчмаркінговий підхід до удосконалення системи розвитку людських ресурсів / А. О. Левченко // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2020. - С. 287-289. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9780
   7. Ольга Вьюник, Анна Левченко, Ольга Кириченко, Владислав Нетеса. Современные аспекты формирования конкурентоспособности человеческих ресурсов в условиях инновационного развития экономики. The Caucasus. Economic & Social Analysis Journal. 2020. Volume 39 issue 05. Р. 10-15
   8. Levchenko Anna, Nemchenko Tetiana. Development of human resources in Ukraine: key challenges and prospects in dimension of international comparisons. Economics & Education. Volume 5, Issue 2. 2020. РР.56-64 https://ee.isma.lv/images/issues/EE0502/11_EE0502_Levchenko_Nemchenko.pdf
   9. Olha Viunyk, Anna Levchenko, Olha Kirichenko, Vladyslav Netesa. (2020) The Directions of Human Resources Competitiveness Growth: New Technology for Threats and Opportunities. ENECO Proceedings Of Energy Economic Research Center.Volume 04 Issue 04. Pp. 18-20
  • Сертифікати викладача
   the international internship under the program
   FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE
   and has developed the educational project on the topic Mechanisms of Resource Provision
   of Innovation Ecosystems in the Conditions of Decentralization and Digitalization of Economy
   ДОВІДКА
   про результати стажування
 3. Музиченко Анатолій Степанович

  Професор кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності


  • Публікації викладача

   Публікації:

   1. Muzychenko, A. The activities universities in the context of forming the innovative ecosystem / A. Muzychenko, I. Tsarenko // PIRETC. - 2020. - Vol. 08, Issue 01. - P. 23-27. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9398
   2. Muzychenko Anatolii, Hlevatska Natalia, Yakushev Oleksandr. Studying and borrowing of advanced foreign experience in professional traning of civil servants for Ukraine.// Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Економічні науки. №3, 2020. С.82-92. http://econom-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3977/4230
   3. Благодатний А.С., Музиченко А.С. Особливості трансформаційних процесів у міжнародній біржовій торгівлі. Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2019. № 4 (68). С. 73-81./li>
   4. Рєзнік Н.П., Ю.Г. Гаврилюк, А.С. Музиченко. Регуляторні інструменти стимулювання розвитку виробництва біопалив підприємствами АПК в Україні. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 69.
   5. Музиченко А.С., Гаврилюк Ю.Г. Диверсифікація джерел поновлюваної енергії підприємствами АПК в Україні. Український журнал прикладної економіки. 2019. Том 4. № 3. С. 198-208.

   Посібники:

   1. Методичні вказівки щодо проходження навчально - комп’ютерної практики студентів спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці». // Укладач: Левченко А.О., Грінка Т.І., Музиченко А.С.,Рябоволик Т.Ф. Кіріченко О.В. Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – 43 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9023
   2. Методичні вказівки щодо проходження виробничо-ознайомчої практики студентами ІІ курсу спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» ОКР “Бакалавр” денної форми навчання // Укл.: Левченко А.О., Грінка Т.І., Музиченко А.С., Рябоволик Т.Ф. Кіріченко О.В. Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – 33 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9028
   3. Методичні вказівки щодо проходження навчальної практики для студентів напряму підготовки 281 – “Публічне управління та адміністрування” ОКР “Бакалавр” денної форми навчання // Укл.: Музиченко А.С., Кіріченко О.В. – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – 30 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9027
   4. Менеджмент : метод. вказ. до вивч. дисц. для студ. : галузі знань: 07 "Управління та адміністрування", 28 "Публічне управління та адміністрування" : спец.: 073 "Менеджмент", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 281 "Публічне управління та адміністрування" : ОП: 073 "Менеджмент", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 281 "Публічне управління та адміністрування" / [уклад.: М. М. Петренко, А. С. Музиченко, Т. С. Корнєєва] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 115 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9105
   5. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Еволюція публічного управління» : для студ. спец. 281 «Публічне управління та адміністрування» : ОР «Бакалавр з публічного управління та адміністрування» / [уклад.: А. С. Музиченко, Н. М. Глевацька] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 52 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9107
  • Сертифікати викладача

   В розробці

 4. В'юник Ольга Володимирівна

  Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності


  • Публікації викладача

   Публікації:

   1. Левченко О.М., Ткачук О.В., Царенко І.О. Інноваційно-інтегровані структури в сучасній економіці: їх класифікація. Ефективна економіка. 2017. №10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5791  (Категорія «Б»)
   2. Левченко О.М., Ткачук О.В. Методичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу регіонів в контексті формування інноваційно-інтегрованих структур. Наукові праці Центральноукраїнського національного технічного університету: Економічні науки. Кропивницький: ЦНТУ, 2017. Вип. 31. С. 28-38. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6874/1/4.pdf  (Категорія «Б»)
   3. Левченко О.М., Ткачук О.В. Стратегічні аспекти розвитку інноваційно-інтегрованих структур в Україні: основні складові та сучасний інструментарій. Наукові праці Центральноукраїнського національного технічного університету: Економічні науки. Кропивницький: ЦНТУ, 2017. Вип. 32. С. 28-39. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7401
   4. Levchenko O., Tkachuk O., Tsarenko I. The Role of Universities and their Research Work in the Generation of Innovation. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2018). Technical University of Koљice, 2018. P. 606-614. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8541  (Web of Science)
   5. Левченко О.М., Ткачук О.В., Царенко І.О. Соціально-економічні передумови забезпечення національної безпеки в умовах глобалізації. Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Полтава, 2018. №1(68). С. 37-46. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8526  (Index Copernicus) (Категорія «Б»)
   6. Трохимець О.І., Ткачук О.В. Регулювання конкурентоспроможності вищої освіти України в контексті сучасних тенденцій, зокрема соціального партнерства. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2018. № 2. С. 75-82. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8520  (Index Copernicus) (Категорія «Б»)
   7. Левченко О.М., Ткачук О.В. Особливості застосування smart-підходу під час розробки стратегій соціально-економічного розвитку територій. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, вип. 3(36). Кропивницький: ЦНТУ, 2019. С. 12-23. http://economics.kntu.kr.ua/archive/3(36)/36_Levchenko.html  (Категорія «Б»)
   8. Левченко О.М., В’юник О.В. Механізми активізації зовнішньоекономічної діяльності інноваційно-інтегрованих структур. Наукові праці Центральноукраїнського національного технічного університету: Економічні науки. Кропивницький: ЦНТУ, 2020. Вип. 38. С. 152-162 (Категорія «Б»)
   9. В’юник О.В. Механізми управління професійною орієнтацією дорослого населення в умовах інноваційних змін. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8480  DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.131 (Категорія «Б»)
   10. В’юник О.В., Вавінський Б.О. Напрями вдосконалення механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах інноваційних змін. Наукові праці Центральноукраїнського національного технічного університету: Економічні науки. Кропивницький: ЦНТУ, 2020. Вип. 38. С. 30-38. (Категорія «Б»)
   11. Левченко О.М., Ткачук О.В., Хаідура Х.М. The priorities of forming and development of innovative-integrated structures in Ukraine under the modern conditions. The Baltic Scientific Journals: PIRETC. Tallinn, 2020. Vol. 08, Issue 1. P. 35-39. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9400

   Монографії:

   1. Соціально-економічні механізми управління розвитком людських ресурсів в умовах цифровізації та інноватизації: колективна монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. О.М. Левченка. Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2021. Розділи 1.1-1.3 (обсяг 1,5 друк.арк.).

   Посібники:

   1. Виробнича практика: метод. вказ.: ІV курс спец. 051 «Економіка»: спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»: ОКР «Бакалавр» ден. форми навч. / [уклад.: О.М. Левченко, А.О. Левченко, О.В. Ткачук та ін.]; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. Кропивницький: ЦНТУ, 2017. 64 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8279
   2. Дипломна магістерська робота: метод. вказ.: ОКР: магістр: спец. 073 «Менеджмент»: спеціалізація «Менеджмент бізнес-організацій»: 2 курс навч. / [уклад.: О.М. Левченко, О.В. Ткачук, О.В. Сторожук, В.В. Зайченко]; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. Кропивницький: ЦНТУ, 2017. 54 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8762
   3. Виробнича практика: метод. вказ.: ОКР: бакалавр: спец. 073 «Менеджмент» ІV курс навч. / [уклад.: О.М. Левченко, Т.І. Грінка, О.В. Ткачук та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. Кропивницький: ЦНТУ, 2017. 60 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9036
   4. Переддипломна практика (наукова): метод. вказ.: ОКР: магістр: спец.: 073 «Менеджмент», спеціалізація: «Менеджмент бізнес-організацій»: 2 курс навч. / [уклад.: О.В. Сторожук, О.В. Ткачук, Т.І. Грінка та ін.]; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. Кропивницький: ЦНТУ, 2017. 60 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9035
   5. Дипломна магістерська робота: метод. вказ. та роб. програма: ОКР: магістр: спец. 281 Публічне управління та адміністрування: 2 курс навч. / [уклад.: О.М. Левченко, О.В. Ткачук, О.В. Сторожук та ін.]; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. Кропивницький: ЦНТУ, 2019. 53 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9033
   6. Випускна кваліфікаційна робота : метод. вказ. та роб. програма до напис. випуск. кваліфікац. роб. за першим (бакалавр.) рівнем вищ. освіти : ОКР: бакалавр : спец.: 073 Менеджмент : курс навч.: четвертий повний, другий та третій скор. / [уклад.: О.М. Левченко, О.В. Ткачук, І.О. Царенко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. Кропивницький : ЦНТУ, 2020. 47 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9770

   Науково-популярні посібники:

   1. Ткачук О.В. Напрями регулювання розвитку інноваційно-інтегрованих структур. Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21-22 березня 2018 року, м. Кропивницький. Кропивницький: «Ексклюзив-Систем», 2018. С. 249-250. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8537
   2. Ткачук О.В. Територіальний брендинг: роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств і регіонів. Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 22 листопада 2018 р. Кропивницький: РВЛ ЦНТУ, 2018. С. 155-158. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8546/1/Materiali konferents 22-11-2018 CUNTU-155-158.pdf
   3. Ткачук О.В., Заюков І.В. Методичні підходи до забезпечення збалансованості ринків праці та освітніх послуг регіону. Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 червня 2016 р. Кіровоград, 2016. С. 29-31. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3592
   4. Ткачук О.В. Роль професійної орієнтації в системі регулювання ринку праці в контексті інноваційного розвитку економіки України. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 11 квітня 2018 року, м. Кропивницький. Кропивницький: «Ексклюзив-Систем», 2018. С. 309-311. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8480/1/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BA.pdf
   5. Ткачук О.В. Ключові детермінанти інноваційного розвитку економіки України та її регіонів. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 року, м. Кропивницький. Кропивницький: «Ексклюзив-Систем», 2019. С. 46-49. http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/3471/1/ZBIRNYK_ConcM_11.04.19-c.114-116.pdf
   6. Нетеса В.Є., Ткачук О.В. Роль закладів вищої освіти у формуванні та розвитку інноваційно-інтегрованих структур. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 року, м. Кропивницький. Кропивницький: «Ексклюзив-Систем», 2019. С. 111-113. http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/3470/1/ZBIRNYK_ConcM_11.04.19-c.32-34.pdf
   7. Ткачук О.В. Пріоритетні напрями розвитку інноваційних екосистем на регіональному рівні. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. Кропивницький : ЦНТУ, 2020. С. 213-215. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9843/1/Proceedings-3thISPC-2020-213-215.pdf
   8. Ткачук О.В., Нетеса В.Є. Сучасний стан та пріоритети державного регулювання інноваційного розвитку в Україні. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. Кропивницький : ЦНТУ, 2020. С. 166-168. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9863/1/Proceedings-3thISPC-2020-166-168.pdf
   9. Tkachuk O., Levchenko A., Kuzmenko H. The Key Determinants of the Innovative Oriented Economies Forming in the Context of the World's Countries Prosperity Ensuring. The First International Scientific – Practical Virtual Conference «Science and Technology In Modern Society: Problems, Prognoses and Solutions». Izmir, Turkey, September 26-27, 2020. P. 18 25. DOI suffix: 10.36962/stms-01. E-ISBN: 978-9949-7486-2-4 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10271
   10. Olha Viunyk, Anna Levchenko, Olha Kirichenko, Vladyslav Netesa. (2020) The Directions of Human Resources Competitiveness Growth: New Technology for Threats and Opportunities. ENECO Proceedings Of Energy Economic Research Center. Volume 04 Issue 04. Pp. 18-20
   11. Ольга Вьюник, Анна Левченко, Ольга Кириченко, Владислав Нетеса. Современные аспекты формирования конкурентоспособности человеческих ресурсов в условиях инновационного развития экономики. The Caucasus. Economic & Social Analysis Journal. 2020. Volume 39 issue 05. Р. 10-15
   12. В’юник О.В., Кіріченко О.В. Глобальні тренди зайнятості та конкурентні переваги людських ресурсів в умовах інформаційно-мережевої економіки. Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф.; 11-12 лист. 2020 р. К. : КНЕУ, 2021. С. 343-345. https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/35261?show=full
   13. Viunyk O., Netesa V. The Innovative trends in Economic Development in Ukraine and in the World. Modern Problems of Economy and Business: materials of the X International scientific and practical conference (Kiev, October 29, 2020 y.). К.: NАU, 2020. Р. 95-97.
   14. В’юник О.В., Кіріченко О.В. Напрями підвищення конкурентоспроможності людських ресурсів в умовах цифровізації економіки. Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених 16 квітня 2021 р. Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2021. C. 225-227.
  • Сертифікати викладача
   participated in intemship on
   «Modem Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend»
   organized by
   University of Finance, Basiness and Entrepreneurship
   the international internship under the program
   FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE
   and has developed the educational project on the topic Mechanisms of Resource Provision
   of Innovation Ecosystems in the Conditions of Decentralization and Digitalization of Economy
   ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ, ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
   participated in webinars within the project, entitled:
   Strengthening university social responsibility for sustainable development (supported by the Public Affairs Section of the U.S. Embassy to Ukraine) at the University of the State Fiscal Service of Ukraine
   Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у формі дистанційного експрес-курсу «Основи тестології та розробки тестових завдань»
   Академічна доброчесність: онлайн-курси для викладачів
   Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг
   ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЕКСПЕРТА НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
   Довідка за результатами стажування
   The program was aimed at the formation, development, and improvement of participants' personal professional competencies (organizational, pedagogical and communication) in order to increase the efficiency of their professional activities through international experiences of research and educational activities in the sphere of Public Administration.
   "Проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування"
   Lecture: International coaching. Basics of standards and the potential of the profession
   Аналіз грантової підтримки та ефективності співпраці за даними Web of Science та InCites
   Оновлена платформа Web of Science: швидше, зручніше, ефективніше
   Можливості референс-менеджера EndNote для роботи з бібліографією
   From a Fresh Start to a Victorious Finish
   "РОЗВИТОК БІЗНЕСУ В УМОВАХ COVID-19.
   Цифрові технології я засіб подолання кризових явищ на підприємстві"
 5. Сторожук Оксана Василівна

  Заступник зав. кафедри, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності
  Профайл викладача:  • Публікації викладача

   Публікації:

   1. Hutsaliuk O., Storozhuk O., Zhovnirchyk Ya., Zaiarniuk O., Kartsyhin D. Public administration and legal regulation effectiveness in the field of health care in the context of sustainable development. Revista Genero & Direito. 2020. Vol. 9. Iss. 2. P. 599–613. (Web of Science) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9823/1/PUBLIC_ADMINISTRATION.pdf
   2. Сторожук О.В., Заярнюк О.В. Мотивація персоналу як основа талант-менеджменту в інноваційно-інтегрованих структурах // Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, вип. 2(35). Кропивницький: ЦНТУ, 2019. – 234 с. – С. 115-123. (Категорія «Б») http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9136/1/Zbirnik_2_35__2019_%d0%97%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-116-124.pdf
   3. Сторожук О.В., Заярнюк О.В. Перспективи формування інноваційно-інтегрованих структур в економіці регіону // Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, вип. 1(34). – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – 320 с. – С. 49-55. (Категорія «Б») http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8818
   4. Storozhuk O.V, Zaiarniuk O.V. Staffing for the Innovative-Integrated Structures // Бізнес Інформ. – 2017. – №9. – C. 80–86. (Index Copernicus) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/7161/1/business-inform-2017-9_0-pages-80_86.pdf
   5. Сторожук О.В., Заярнюк О.В. Передумови формування інноваційного кластера в регіоні // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – Вип. 32. – С. 69-78. (Категорія «Б») http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/7403/1/8.pdf
   6. Сторожук О.В., Заярнюк О.В. Вплив людського капіталу на соціально-економічну безпеку регіону // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – Вип. 31. – С. 95-103. (Категорія «Б») http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6888/1/11.pdf

   Монографії:

   1. Професійний розвиток персоналу підприємств в системі мотиваційного менеджменту: колективна монографія / М.В. Семикіна, С.В. Дудко, А.А. Орлова та ін. – Кропивницький : Видавець Лисенко В.Ф., 2021. – 440 с., С. 212-224, 308-326
   2. Storozhuk O., Zaiarniuk O. Talent management in the system of administrating economic security of a university / Development of the innovative environmental and economic system in Ukraine. Collective monograph. – 2019. – P. 400-410.

   Посібники:

   1. Консалтинг. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для бакалаврів ОПП 073 Менеджмент / Укладач: О.В. Сторожук, О.В. Заярнюк – Кропивницький: ЦНТУ, 2019. – 47 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9103/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4_%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%b7_%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3.pdf
   2. Контролінг і бюджетування. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів ІІІ курсу галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент / Укладачі: О.В. Заярнюк, О.В. Сторожук. – Кропивницький: ЦНТУ, 2019. – 69 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9104/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bdi_%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%b7i%d0%b2%d0%ba%d0%b8__%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bbi%d0%bd%d0%b3_i_%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f.pdf
   3. Маркетинговий менеджмент. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 073 „Менеджмент”/ Т.Б. Немченко, О.В. Сторожук, Т.А. Немченко, Кропивницький, ЦНТУ, 2019. – 39 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8766/1/%d0%9c%d0%92_%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82.pdf
   4. Самоменеджмент. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 073 „Менеджмент” /Т.Б. Немченко, О.В. Сторожук, Т.А. Немченко, Кропивницький, ЦНТУ, 2019. – 45 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8774/1/%d0%9c%d0%92_%d0%a1%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82.pdf
   5. Дипломна магістерська робота. Методичні вказівки та робоча програма до написання дипломної магістерської роботи для студентів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування денної та заочної форм навчання / [ уклад. О. М. Левченко, О. В. Ткачук, О. В. Сторожук та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 53 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9033/1/%d0%9c%d0%92_%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb._%d0%bc%d0%b0%d0%b3._%d0%9f%d0%90.pdf
   6. Виробнича практика. Методичні вказівки для проходження виробничої практики для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання / Укл. Сторожук О.В., Грінка Т.І., Немченко Т.Б., Заярнюк О.В. – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – 49 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9390/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0_%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0_%d0%9c%d0%95_3_%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81_%d0%9d%d0%9e%d0%92%d0%90%21__%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%21_.pdf
   7. Виробничо-ознайомча практика. Методичні вказівки щодо проходження виробничо-ознайомчої практики студентами ІІ курсу спеціальності 073 „Менеджмент” / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т ; [уклад. О.В. Сторожук, Т.І. Грінка, Т.А. Немченко]. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 47 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8764/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0_%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0_%d0%9c%d0%95_2_%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81.pdf

   Науково-популярні посібники:

   1. Oksana Storozhuk, Oleksiy Zaiarniuk Creative potential management of university teachers. Eneco proceedings of energy economic research center. 2020. Vol. 4. Issue 4. P. 25-26.
   2. Оксана Сторожук, Алексей Заярнюк. Активизация творческой деятельности преподавателей высшей школы. The Caucasus-Economic and Social Analysis Journal of Southern Caucasus. 2020 December, Volume 39, Issue 05, P. 29-31.
   3. Заярнюк О.В., Сторожук О.В. Державна підтримка аграрних підприємств: досвід Канади і можливості для України. Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 5-6 листопада 2020 р., м. Кропивницький. – К.: «Ексклюзив-Систем», 2020. – 152 с. – С. 39-41.
   4. Оксана Сторожук, Алексей Заярнюк. Кадровое обеспечение развития цифровой экономики Украины. The first international scientific-practical virtual conference «Science and technology in modern society: problems, prognoses and solutions». Turkey, Izmir September, 26-27, 2020. P. 54-58.
   5. Сторожук О.В. Інноваційний розвиток регіону в умовах цифрової трансформації економіки. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2020. – С. 95-99. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9917/1/Proceedings-3thISPC-2020-95-99.pdf
   6. Oksana Storozhuk, Oleksiy Zaiarniuk. Estimation of the development of Ukraine regions health capital / ENECO. Proceedings of energy economic research center. Volume 01, Issue 01, 2020. Azerbaijan, Baku, 2020. P. 45-49. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9629
   7. Сторожук О.В., Заярнюк О.В. Потенційні ризики та можливості цифрової економіки. Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференціїї, Запоріжжя, 29–30 жовтня 2019 р. / Національний університет «Запорізька політехніка». Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2019. 284 с. – С. 238-239. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9190/1/%d0%a1%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d1%83%d0%ba %d0%9e.%d0%92.%2c %d0%97%d0%b0%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%8e%d0%ba %d0%9e.%d0%92..pdf
   8. Сторожук О.В., Заярнюк О.В. Фінансова безпека підприємства в умовах цифрової економіки. Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24-25 жовтня 2019 р., м. Кропивницький. – К.: «Ексклюзив-Систем», 2019. – 216 с. – С. 182-184. http://www.kntu.kr.ua/doc/zbirnyki/teachers/2019/4.pdf
   9. Сторожук О.В., Заярнюк О.В. Мотивація інноваційної активності викладачів закладів вищої освіти. NEW ECONOMICS: матеріали Міжнародного наукового форуму «NEW ECONOMICS – 2019» (м. Київ, 14-15 листопада 2019 р.): в 2-х томах. Т. 1; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. 368 с. – С. 358-361.
   10. Столярець Л.К., Шеремет П. М., Сторожук О.В. Особливості демографічної ситуації в Кіровоградській області / Л. К. Столярець, П. М. Шеремет, О. В. Сторожук // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : міжнар. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2018 р. : зб. тез доп. – Кропивницький, 2018. – С. 291-294. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8478/1/%d0%a1%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d1%83%d0%ba2.pdf
  • Сертифікати викладача
   Participated in internship on
   "Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend"
   organized by
   University of Finance, Basiness and Entrepreneurship
   "РОЗВИТОК БІЗНЕСУ В УМОВАХ COVID-19.
   Цифрові технології я засіб подолання кризових явищ на підприємстві"
 6. Глевацька Наталія Миколаївна

  Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності
  Профайл викладача:  • Публікації викладача

   Публікації:

   1. Глевацька, Н. М. Конкуренція конкурентні переваги і стратегія на ринку праці: методологія визначення / Н. М. Глевацька // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization : Conference Proceedings, January 29, 2016. - Klaipeda, 2016. - P. 250-253. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3110
   2. Глевацька, Н. М. Дослідження динаміки безробіття у Кіровоградській області та розробка шляхів його зниження / Н. М. Глевацька // Вчені записки Університету «КРОК». – 2018.- (4 (52).- С. 110-116. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8734
   3. Глевацька Н.М., Якушева О.В., Мартинов Д.С. Підвищення кваліфікації державних службовців: регіональний аспект. «Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту» 2(27), 2019.С.142-151. http://www.suem.edu.ua/documents/visnik_2_27_2019.pdf
   4. Muzychenko Anatolii, Hlevatska Natalia, Yakushev Oleksandr. Studying and borrowing of advanced foreign experience in professional traning of civil servants for Ukraine.// Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Економічні науки. №3, 2020. С.82-92. http://econom-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3977/4230   Категорія «Б»)
   5. N. Hlevatska, O. Yakushev, V. Cherednichenko . Management of primary health care institutions in modern economic conditions. //Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. № 61 (2021). (Категорія «Б») http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/236843

   Посібники:

   1. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія організацій» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 6.030601 «Менеджмент» / уклад. Н. М. Глевацька, А. О. Доренська – Кропивницький, 2016. – 90 с http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/5503/1/3 kyrs-TO.pdf
   2. Суспільно-економічні теорії публічного управління : метод. рек. до вивч. дисц. для студ. ден. та заоч. форм навч. спец. 281 «Публічне управління та адміністрування» : спеціалізація (ОП) «Публічне управління та адміністрування» / [уклад. Н. М. Глевацька] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 32 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10568
   3. Еволюція публічного управління» Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітній рівень «Бакалавр з публічного управління та адміністрування» освітня програма «Публічне управління та адміністрування» // Укл.: Глевацька Н.М. – Кропивницький: ЦНТУ, 2020. – 52 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10410/1/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20_%D0%95%D0%9F%D0%A3_2020.pdf

   Науково-популярні посібники:

   1. Глевацька, Н. М. Стратегічні пріоритети та завдання щодо формування і розвитку трудового потенціалу підприємств апк Кіровоградської області / Н. М. Глевацька // Людина і праця в економіці регіону : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 31 жовт. 2016 р. – Кропивницький, 2016. – Ч. 1 : Актуальні проблеми соціально-трудових відносин. – С. 66-68. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5534
   2. Галах, О. М. Інформаційні технології як засіб оптимізації організаційної структури виробничого підприємства / О. М. Галах, Н. М. Глевацька // Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, 21 квіт. 2016 р. - Кіровоград, 2016. - С. 24-26. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8063
   3. Глевацька, Н. М. Інформаційне суспільство в Україні: поточні показники, досягнення та проблеми / Н. М. Глевацька // Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 листоп. 2018 р. – Кропивницький, 2018. – С. 68-71. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8579
   4. Глевацька, Н. М. Вивчення і впровадження в Україні зарубіжного досвіду формування та розвитку інноваційних інтегрованих структур / Н. М. Глевацька, І. Є. Биканов // Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки : міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 21-22 берез. 2018 р. : зб. тез доп. - Кропивницький, 2018. - С. 92-95. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8499
   5. Золотарьов, О. О. Зарубіжний досвід державного регулювання інноваційних процесів / О. О. Золотарьов, Н. М. Глевацька // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : міжнар. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2018 р. : зб. тез доп. - Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2018. - С. 131-133. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8465
   6. Глевацька, Н. М. COVID-19: наслідки для людського потенціалу України в контексті інноваційно-інвестиційних трансформацій / Н. М. Глевацька // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2020. - С. 280-282. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9783
  • Сертифікати викладача
   FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE
   Innovations in Education. Innovative Technologies for Teaching Professional Disciplines
   "Створюємо недискримінаційний освітній контент"
   "РОЗВИТОК БІЗНЕСУ В УМОВАХ COVID-19.
   Цифрові технології я засіб подолання кризових явищ на підприємстві"
 7. Грінка Тетяна Іванівна

  Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності
  Профайл викладача:  • Публікації викладача

   Публікації:

   1. Грінка Т.І. Деякі аспекти процесу навчання державних службовців в системі підвищення кваліфікації. Збірник праць молодих науковців КНТУ.–Вип.4.– Кіровоград: КНТУ, 2016.С 49-53 DOI: http://www.kntu.kr.ua/doc/Proceedings_of_young_scientists_release_4_2016.pdf  Категорія «Б»)
   2. Грінка Т.І., Грінка М.Д. Аудит персоналу як передумова підвищення конкурентоспроможності підприємства. Приазовський економічний вісник. Електронний науковий журнал 5(10) 2018.С.160-170 DOI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8588  Категорія «Б»)
   3. Грінка Т.І., Красножон Н.С. Формування регіональної інноваційної політики: оцінка та проблеми реалізації. Науково-практичний журнал "Причорноморські економічні студії" Випуск 38/2019. С.24-29. DOI: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bses_2019_38%282%29__7  Категорія «Б»)
   4. Грінка Т.І. Вплив держави на формування конкурентного корпоративного сектору України. "Східна Європа: економіка, бізнес та управління". Випуск №2(25). 2020. С.119-125. DOI: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/25_2020/19.pdf  Категорія «Б»)
   5. Грінка Т.І. Соціальне підприємництво в регіональних соціально-економічних процесах. Інфраструктура ринку.2021.№54. С. 166-171. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct54-26  Категорія «Б»)

   Монографії:

   1. Грінка Т.І. Формування інноваційних підприємницьких університетів та альтернативних джерел їх фінансування
   2. Інноваційний вимір розвитку вищої освіти України: сучасний стан та перспективи. Частина ІІ. Кропивницький "Ексклюзив-Систем" 2018.

   Посібники:

   1. Методичні вказівки щодо проходження виробничо-ознайомчої практики студентами ІІ курсу спеціальності 073 „Менеджмент” / Укл.: Сторожук О.В., Грінка Т.І., Немченко Т.А. – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – 47 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8764
   2. Корпоративне управління : навч.-метод. матеріали для студ. : галузь знань: 07 "Управління та адміністрування" : ОПП "Менеджмент", "Управління фінансово-економічною безпекою", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки" : ОПП: "Економіка" : галузь знань: 28 "Публічне управління та адміністрування" : ОПП: "Публічне управління та адміністрування" : ОКР: магістр : курс навч.: п’ятий / [уклад.: Т. І. Грінка, О. В. Кіріченко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 70 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10374
   3. Методичні вказівки для проходження виробничої практики для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання / Укл. Сторожук О.В., Грінка Т.І., Заярнюк О.В., – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – 49 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5953
   4. Аудит персоналу : навч.-метод. матеріали для студ. спец. 051 «Економіка» : спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» : ОКР “Бакалавр” ден. форми навч. : курс навч.: четвертий / [уклад.: Т. І. Грінка, О. М. Гнибіденко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 50 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10373
   5. Методичні вказівки щодо проходження виробничо-ознайомчої практики студентами ІІ курсу спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» ОКР “Бакалавр” денної форми навчання // Укл.: Левченко А.О., Грінка Т.І., Рябоволик Т.Ф. Кіріченко О.В. Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – 33 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9028
   6. Діловодство в державних установах. Навчально-методичні матеріали для студентів спеціалізації 281 – Публічне управління та адміністрування денної та заочної форми навчання / Укл. Грінка Т.І., Кіріченко О.В. – Кропивницький: ЦНТУ, 2019. – 41 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10273
   7. Методичні вказівки щодо проходження навчально-комп’ютерної практики здобувачів вищої освіти на І (бакалаврському) рівні за ОПП 281 «Публічне управління та адміністрування» [уклад. Т.І. Грінка, Т. В. Тушевська, О.В.Кіріченко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 42 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10481?mode=full

   Науково-популярні посібники:

   1. Грінка Т.І., Грінка М.Д. Клієнтоорієнтованість як фактор забезпечення конкурентоспроможності сервісного підприємства. Актуальні проблеми соціально-трудових відносин. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2016. С.78-90. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5538
   2. Грінка Т.І. Державне регулювання розвитку інноваційних кластерів в Україні. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11 квітня 2018 року. Ексклюзив-Систем. С.126-129 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8464/1/6.pdf
   3. Грінка Т.І. Інноваційні кластери-механізм підвищення конкурентоспроможності Кіровоградщини. Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичноїінтрнет-конференції, 21-22 березня 2018 року, м.Кропивницький.- Кропивницький:"Ексклюзив-Систем", 2018. С.246-248 http://ipzn.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/Zbirnyk-tez-konferentsiyi.pdf
   4. Грінка Т. І. Держава та український бізнес: взаємодія, проблеми, перспективи / Т. І. Грінка // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : III Міжнар. наук.-практ. конф., 14 квіт. 2020 р., м. Кропивницький : зб. тез доп. / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2020. - С. 155-159. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9866
   5. Грінка, Т. І. Проблеми активізації інвестиційної діяльності на муніципальному рівні. Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених 16 квітня 2021 р. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ,2021. С. 79-83. http://www.kntu.kr.ua/doc/science/zahody/vikl/2021/2-progr.pdf
   6. Грінка Т. І. Пріоритетні проблеми соціального підприємництва. IV Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» 21 квітня 2021 р.
  • Сертифікати викладача
   participated in intemship on
   «Modem Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend»
   organized by
   University of Finance, Basiness and Entrepreneurship
   "РОЗВИТОК БІЗНЕСУ В УМОВАХ COVID-19.
   Цифрові технології я засіб подолання кризових явищ на підприємстві"
 8. Сочинська-Сибірцева Ірина Миколаївна

  Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності
  Профайл викладача:  • Публікації викладача

   Публікації:

   1. Сочинська-Сибірцева І.М. Особливості ресурсного потенціалу Кіровоградської області у контексті розвитку регіонального ринку праці. «Демографія та соціальна економіка» / Науковий журнал Національної Академії Наук України Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи №1(26) – 2016р. С. 132-144. Ulrich’s Periodicals Directory (США); Index Copernicus International http://dse.org.ua/arhcive/26/1(26)_2016.pdf
   2. Sochynska-Sybirtseva I. Management technology of personnel reliability in the context of staff security «Економіка і організація управління» / Збірник наукових праць Донецький національний університет м. Вінниця, 2016, Вип. №3. С. 302-308 Категорія «Б» https://jeou.donnu.edu.ua/article/view/2899
   3. The conditions of the balance of the national labor market in the process of institutional reform. Nataliia Gavkalova, Volodimyr Sybirtsev and Iryna Sochynska-Sybirtseva. SHS Web of Conferences Volume 67, 2019 https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_06018.pdf
    SHS Web of Conferences is indexed in:
    CNKI
    Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)
    DOAJ
    EBSCO (EBSCO Discovery Service)
    Google Scholar
    Social Science Database (ProQuest)
    Social Science Premium Collection (ProQuest)
    Sociology Collection (ProQuest)
    Sociology Database (ProQuest)
    Wanfang Data
   4. Сочинська-Сибірцева І.М. Чинники інноваційного розвитку країни. Підприємництво та інновації: Науковий журнал з питань економіки та бізнесу №18, 2021. С. 73-77 Категорія «Б» http://www.ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/442
   5. Сочинська-Сибірцева І.М. Упровадження компетентнісного підходу в систему оцінки державних службовців. Науково-виробничий журнал: Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво №4(121), 2021. С. 50-55 Категорія «Б» http://www.econom.stateandregions.zp.ua/archive?id=143

   Посібники:

   1. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Технології управління персоналом» : для студ. спец. 051 «Економіка» : ОР «Магістр з економіки» : ОПП «Управління персоналом та економіка праці» / [уклад. І. М. Сочинська-Сибірцева] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 58 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8748
   2. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Система адміністрування на підприємстві» : для студ. спец. 281 «Публічне управління та адміністрування», ОР «Магістр з публічного управління та адміністрування», ОПП «Адміністративний менеджмент» / [уклад. І. М. Сочинська-Сибірцева] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 51 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8987
   3. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Управління компетенціями» : для студ. спец. 051 – «Економіка» : ОР «Бакалавр» : ОПП «Управління персоналом та економіка праці» / [уклад. І. М. Сочинська-Сибірцева] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 74 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9345

   Науково-популярні посібники:

   1. Management technology of personnel reliability in the context of staff security м. Вінниця: Донецький національний університет Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів: антикризова стратегія і сталий розвиток» 12-14 жовтня 2016р. https://jeou.donnu.edu.ua/article/view/2899
   2. Надійність персоналу як соціально-економічний важіль забезпечення конкурентоспроможності підприємства м. Кропивницький Центральноукраїнський національний технічний університет Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» 4 квітня 2018р. С. 187-189 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8303/1/ZBIRNYK %d0%9a%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80.%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c 11.04.18.pdf
   3. Технології управління конкурентоспроможністю персоналу в контексті інноваційного розвитку м. Кропивницький Центральноукраїнський національний технічний університет ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» 11 квітня 2019р. С. 135-138 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9254/1/pdf ZBIRNYK %d0%9a%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80.%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c 11.04.19.pdf
   4. Поведінкові аспекти управлінських рішень Міжнародна науково-практична конференція «Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи», Вінниця, 16-17 травня 2019. С. 146-148 https://jnos.donnu.edu.ua/article/view/6533
   5. Умови збалансованості національного ринку праці в процесі інституціонального реформування м. Харків Український державний університет залізничного транспорту П‘ятнадцята науково-практична міжнародна конференція «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика» 6-8 червня 2019р. С. 207-209 http://btie.kart.edu.ua/
   6. Технології управління персоналом в контексті інноваційного розвитку Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики», Одеса, 13-14 вересня 2019. C. 205-207 http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10387/1/%d0%95%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d0%ba%d0%b0 %d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%94%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0 %d1%81%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%96 %d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8 %d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d1%96%d1%97 %d1%82%d0%b0.pdf
   7. Науково-інноваційні чинники розвитку потенціалу національної економіки Міжнародна науково-практична конференції «Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації», Запоріжжя, 29-30 жовтня 2019. С. 234-237 https://zp.edu.ua/sites/default/files/konf/novyna_31_10_2019.pdf
   8. Інноваційні технології підготовки HR-менеджерів у контексті компетентнісного підходу ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» Центральноукраїнський національний технічний університет м. Кропивницький 14 квітня 2020 р. С. 29-31 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9724/5/Proceedings-3thISPConference-2020.pdf
   9. Система управління знаннями HR-менеджерів у контексті компетентнісного підходу V Міжнародна наукова конференція «Сучасні трансформації в економіці та управлінні» Університет Клайпеди (Литва) м. Клайпеда 26-27 березня 2021 року http://iei.od.ua/preview/118-conf-klaipeda-4
   10. Особливості кадрової безпеки в умовах форс-мажору Міжнародна науково-практична конференція «Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем» Центральноукраїнський національний технічний університет м. Кропивницький 12 травня 2021р. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10883
  • Сертифікати викладача
   «Інноваційні освітні технології:
   ЕВРОПЕЙСЬКИЙ досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління»
   «MODERN TRANSFORMATIONS IN ECONOMICS AND MANAGEMENT»
   Participation in the International program of professional development of heads of educational institutions, pedagogical and scientific-pedagogical staff "Together with Outstanding Leaders of Modernity: Values, Experience, Knowledge, Competences and Technologies for Formation of the Successful Personality and Transformation of the World"
   Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів
 9. Липчанський Володимир Олександрович

  Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності  • Публікації викладача

   Публікації:

   1. Ievgen Balatskyi, Vita Andrieieva, Olesia Solodovnik and Volodymyr Lypchanskyi (2018). Research and methodological basis for ensuring the financial security of banks in Ukraine. Banks and Bank Systems, 13(4), 143-152. doi: http://dx.doi.org/10.21511/bbs.13(4).2018.13  – (Scopus).
   2. Systemic risk in the banking system: Measuring and interpreting the results. Bezrodna O., Ivanova Z., Onyshchenko Y., Lypchanskiy V., Rymar S. 2019 Banks and Bank Systems 14(3). c. 34-47. https://businessperspectives.org/journals/banks-and-bank-systems/issue-328/systemic-risk-in-the-banking-system-measuring-and-interpreting-the-results  -(Scopus).
   3. Ensuring transparency of key public finance authorities. Bukhtiarova A., Dukhno Y., Kulish G., Kurochina I., Lypchanskiy V. 2019 Investment Management and Financial Innovations 16(2), c. 128-139. https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-319/ensuring-transparency-of-key-public-finance-authorities  -(Scopus).
   4. Стратегія оптимального передбачення у визначенні ставлення авіадиспетчерів до небезпек характерних помилок / О. М. Рева, Ш. Ш. Насіров, В. О. Липчанський // Авиационно-космическая техника и технология. - 2017. - № 8. - С. 126–138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aktit_2017_8_21 .  (Категорія В)
   5. Ергономічне оцінювання ступеня прийнятності для користувача-інструктора алгоритму особистісно-орієнтованої підготовки студентів-авіадиспетчерів / О. М. Рева, С. П. Борсук, В. О. Липчанський // Авиационно-космическая техника и технология. - 2017. - № 9. - С. 119–130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aktit_2017_9_20 .  (Категорія В).
   6. Уточнена методологія проактивної інтегративної оцінки ставлення авіадиспетчерів до порушень стандартних експлуатаційних процедур / О. М. Рева, С. П. Борсук, В. А. Шульгін, В. О. Липчанський // Авиационно-космическая техника и технология. - 2019.- № 6(158). - С. 43-53. http://dspace.sfa.org.ua/handle/123456789/692  (Категорія В).
   7. Етика бізнесу як різновид професійної етики в контексті соціальної відповідальності підприємців та управлінських кадрів / В.О. Липчанський, І.О Царенко, Н.С. Пітел // Підприємництво та інновації. – 2020. - № 15 (2020). С. 52-58. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/15.9  (Категорія Б).
   8. Інвестування людського капіталу: освітній ракурс / О.М. Скібіцький, В.О. Липчанський // Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. – 2020. - № 4(37). С. 130-144 http://economics.kntu.kr.ua/pdf/4(37)/14.pdf  (Категорія Б)

   Монографії:

   1. Системно-інформаційна методологія проактивної кваліметрії впливу людського чинника на прийняття рішень в аеронавігаційних системах: монографія (науковий редактор О.М.Рева); Укр.ін-т наук-тех експертизи та інформації. Київ; УкрІНТЕІ, 2019-165с.-ISBN 978-966-479-101-1 Рубрикатор НБУВ: 571-52 571-52 Ю941.1 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10275

   Посібники:

   1. Фізіологія і психологія праці : метод. вказ. до вивч. дисц. для студ. ден. форми навч. за спец.051 Економіка «Управління персоналом та економіка праці» / [уклад. В. О. Липчанський, Т. В. Тушевська];М-во освіти і науки України, Центральноукраін.нац.тех.ун-т.- – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 94 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9407
   2. Ергономіка : метод. рек. до вивч. курсу для студ. ден. та заоч. форми навч. освіт.-кваліф. рівня «бакалавр», галузі знань: 0305 «Економіка і підприємництво», напр. підгот. 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» / [уклад. В. О. Липчанський, Т. В. Тушевська] ; М-во освіти і науки України, Кропивницький. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 64 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10640
   3. Конфліктологія : метод. вказ. до вивч. дисц. для студ. ден. форми навч. за спец. 281 «Публічне управління та адміністрування» та 051 «Економіка» (Управління персоналом і економіка праці) / [уклад. В. О. Липчанський, Т. В. Тушевська] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 82 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8735

   Науково-популярні посібники:

   1. Малаховський, Ю. В. Альтернативні підходи до визначення об’єкту регулювання розвитку мезоекономічних систем в структурі національної економіки / Ю. В. Малаховський, В. О. Липчанський // Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика : Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 черв. 2016 р. : зб. тез доп. – Кіровоград, 2016. – С. 209-211. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3633
   2. Рева О.М., Шульгін В.А., Липчанський В.О. Опис ергатичних властивостей льотного екіпажу за допомогою лінгвістичних змінних. Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2017) [Збірка матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 травня 2017 р., м. Херсон]. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2017. –75-78 с.
   3. Рева, О. М. Ергономічне оцінювання ступеня прийнятності для користувача-інструктора алгоритму особистісно-орієнтованої підготовки студентів-авіадиспетчерів [Текст] / О. М. Рева, С. П. Борсук, В. О. Липчанський // ХХІІ Міжнародний конгрес двигунобудівників : тези допов., Коблево, 5-9 вересня 2017 р., - Х. : Нац. Аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2017. – С. 60-61. http://nbuv.gov.ua/UJRN/aktit_2017_9_20
   4. Неумивако А.В., Липчанський В.О. Особливості управління закладом охорони здоров’я в умовах медичної реформи. Наукові записки, ЦНТУ, 2018, випуск 23. С.123-130 http://www.kntu.kr.ua/doc/23__2018_NZ_3.pdf#page=123
   5. Кібернетичний підхід до встановлення нечіткої міри розпізнавання рівнів академічної обдарованості як показника управління освітнім процесом / О.М. Рева, В.В.Камишин, С.В.Радецька, В. О. Липчанський // Освіта та розвиток обдарованої особистост. – 2020. - № № 2 (77). С. 35-46. https://doi.org/10.32405/2309-3935-2020-1(77)-35-46
   6. Поповіцька В.В., Липчанський В.О. Особливості управління дистрибуційним підприємством. Наукові записки, ЦНТУ, 2018, випуск 23. С.117-123 http://www.kntu.kr.ua/doc/23__2018_NZ_3.pdf#page=123
   7. Бабич С.А., Липчанський В.О. Стиль та імідж керівника // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку національної економіки України, м. Кропивницький, 4 квітня 2020 р. – С. 304-306. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9724/5/Proceedings-3thISPConference-2020.pdf
  • Сертифікати викладача

   В розробці

 10. Малаховський Юрій Віталійович

  Кандидат економічних наук, професор кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності
  Профайл викладача: 11. Заярнюк Олексій Васильович

  Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності
  Профайл викладача:  • Публікації викладача

   Публікації:

   1. Hutsaliuk O., Storozhuk O., Zhovnirchyk Ya., Zaiarniuk O., Kartsyhin D. Public administration and legal regulation effectiveness in the field of health care in the context of sustainable development. Revista Genero & Direito. 2020. Vol. 9. Iss. 2. P. 599–613. (Web of Science) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9823/1/PUBLIC_ADMINISTRATION.pdf
   2. Сторожук О.В., Заярнюк О.В. Мотивація персоналу як основа талант-менеджменту в інноваційно-інтегрованих структурах // Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, вип. 2(35). Кропивницький: ЦНТУ, 2019. – 234 с. – С. 115-123. (Категорія «Б») http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9136/1/Zbirnik_2_35__2019_%d0%97%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-116-124.pdf
   3. Сторожук О.В., Заярнюк О.В. Перспективи формування інноваційно-інтегрованих структур в економіці регіону // Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, вип. 1(34). – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – 320 с. – С. 49-55. (Категорія «Б») http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8818
   4. Сторожук О.В., Заярнюк О.В. Передумови формування інноваційного кластера в регіоні // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – Вип. 32. – С. 69-78. (Категорія «Б») http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/7403/1/8.pdf
   5. Сторожук О.В., Заярнюк О.В. Вплив людського капіталу на соціально-економічну безпеку регіону // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – Вип. 31. – С. 95-103. (Категорія «Б») http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6888/1/11.pdf
   6. Storozhuk O.V, Zaiarniuk O.V. Staffing for the Innovative-Integrated Structures // Бізнес Інформ. – 2017. – №9. – C. 80–86. (Index Copernicus) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/7161/1/business-inform-2017-9_0-pages-80_86.pdf

   Монографії:

   1. Storozhuk O., Zaiarniuk O. Talent management in the system of administrating economic security of a university / Development of the innovative environmental and economic system in Ukraine. Collective monograph. – 2019. – P. 400-410.

   Посібники:

   1. Консалтинг. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для бакалаврів ОПП 073 Менеджмент / Укладач: О.В. Сторожук, О.В. Заярнюк – Кропивницький: ЦНТУ, 2019. – 47 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9103/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4_%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%b7_%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3.pdf
   2. Контролінг і бюджетування. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів ІІІ курсу галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент / Укладачі: О.В. Заярнюк, О.В. Сторожук. – Кропивницький: ЦНТУ, 2019. – 69 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9104/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bdi_%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%b7i%d0%b2%d0%ba%d0%b8__%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bbi%d0%bd%d0%b3_i_%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f.pdf
   3. Методичні вказівки для проходження виробничої практики для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання / Укл. Сторожук О.В., Грінка Т.І., Немченко Т.Б., Заярнюк О.В. – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – 49 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9390/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0_%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0_%d0%9c%d0%95_3_%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81_%d0%9d%d0%9e%d0%92%d0%90%21__%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%21_.pdf
   4. Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики студентами ІІІ курсу за напрямом 6.030601 «Менеджмент» / уклад. О. В. Сторожук, Т. І. Грінка, О. В. Заярнюк. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 47 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/5953/1/Vyrobnycha praktyka. Menedzhment.pdf
   5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Логістика” : для студ. напряму підгот. 6.030601 “Менеджмент” ОКР “Бакалавр” ден. форми навч. / уклад. О. В. Заярнюк, О. В. Кіріченко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 62 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/5613/1/Zaiarniuk Kirichenko Lohistyka_2016.pdf
   6. Виробнича практика. Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики студентами ІІІ курсу за напрямом 6.030601 «Менеджмент» / уклад. О. В. Сторожук, Т. І. Грінка, О. В. Заярнюк. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 49 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5953

   Науково-популярні посібники:

   1. Oksana Storozhuk, Oleksiy Zaiarniuk. Creative potential management of university teachers. Eneco proceedings of energy economic research center. 2020. Vol. 4. Issue 4. P. 25-26.
   2. Заярнюк О.В., Сторожук О.В. Державна підтримка аграрних підприємств: досвід Канади і можливості для України. Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 5-6 листопада 2020 р., м. Кропивницький. – К.: «Ексклюзив-Систем», 2020. – 152 с. – С. 39-41.
   3. Заярнюк О.В. Конкурентоспроможність і ключові компетенції персоналу в умовах цифровізації. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2020. – С. 282-284. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9782/1/Proceedings-3thISPC-2020-282-284.pdf
   4. Oksana Storozhuk, Oleksiy Zaiarniuk. Estimation of the development of Ukraine regions health capital / ENECO. Proceedings of energy economic research center. Volume 01, Issue 01, 2020. Azerbaijan, Baku, 2020. P. 45-49.
   5. Сторожук О.В., Заярнюк О.В. Мотивація інноваційної активності викладачів закладів вищої освіти. NEW ECONOMICS: матеріали Міжнародного наукового форуму «NEW ECONOMICS – 2019» (м. Київ, 14-15 листопада 2019 р.): в 2-х томах. Т. 1; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. 368 с. – С. 358-361.
   6. Сторожук О.В., Заярнюк О.В. Потенційні ризики та можливості цифрової економіки. Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 29–30 жовтня 2019 р. / Національний університет «Запорізька політехніка». Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2019. 284 с. – С. 238-239. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9190/1/%d0%a1%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d1%83%d0%ba %d0%9e.%d0%92.%2c %d0%97%d0%b0%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%8e%d0%ba %d0%9e.%d0%92..pdf
   7. Сторожук О.В., Заярнюк О.В. Фінансова безпека підприємства в умовах цифрової економіки. Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24-25 жовтня 2019 р., м. Кропивницький. – К.: «Ексклюзив-Систем», 2019. – 216 с. – С. 182-184.
   8. Сторожук О.В., Заярнюк О.В. Фінансово-економічна безпека закладу вищої освіти: джерела загроз. Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24-25 травня 2018 р., м. Кропивницький. – К.: «Ексклюзив-Систем», 2018 р. – 204 с. – С. 171-173.
   9. Заярнюк О.В. Інноваційна конкурентоспроможність як фактор зміцнення економічної та інформаційної безпеки регіону. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 11 квітня 2018 року, м. Кропивницький. – Кропивницький: «Ексклюзив-Систем», 2018. – 343 с. – С. 330-333. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8481/1/%d0%97%d0%b0%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%8e%d0%ba1.pdf
   10. Заярнюк О.В. Онофрійчук А.В. Теоретичні аспекти дослідження конкурентоспроможності персоналу підприємства. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 11 квітня 2018 року, м. Кропивницький. – Кропивницький: «Ексклюзив-Систем», 2018. – 343 с. – С. 294-296. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8479/1/%d0%97%d0%b0%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%8e%d0%ba.pdf
  • Сертифікати викладача
   "participated in intemship on
   «Modem Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend»
   organized by
   University of Finance, Basiness and Entrepreneurship
   Підвищення кваліфкації (стажування) 2016-2021 рр.
 12. Немченко Тамара Борисівна

  Заступник зав. кафедри, кандидат філософських наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності
  Профайл викладача:  • Публікації викладача

   Монографії:

   1. Немченко Т.Б. Соціальні аспекти забезпечення кадрової безпеки України в умовах становлення інноваційної економіки. Соціально-економічні механізми управління розвитком людських ресурсів в умовах цифровізації та інноватизації: колективна монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. О.М. Левченка. Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2021. Розділ 6.1. (обсяг 1,5 друк.арк.).

   Посібники:

   1. Самоменеджмент: Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 073 „Менеджмент” /Т.Б. Немченко, О.В. Сторожук, Т.А. Немченко, Кропивницький, ЦНТУ, 2019. – 40 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8774
   2. Маркетинговий менеджмент : метод. рек. до вивч. дисц. для студ. спец. 073 „Менеджмент” / [уклад. Т. Б. Немченко, О. В. Сторожук, Т. А. Немченко] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 39 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8766
   3. Наскрізна програма практики : для студ. ден. форми навч. спец. 051 «Економіка» : спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» ОКР “Бакалавр” / [розроб.: О. М. Левченко, О. В. Ткачук, О. В. Сторожук та ін.] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 54 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10372
   4. Виробнича практика : метод. вказ. для студ. ІІІ курсу : ОКР: бакалавр : спец. 073 «Менеджмент» / [уклад.: О. В. Сторожук, Т. І. Грінка, Т. Б. Немченко, О. В. Заярнюк] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 49 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9390

   Науково-популярні посібники:

   1. Немченко Т.Б., Немченко Т.А. Соціально-економічні суперечності результатів моніторингу корпоративної соціальної відповідальності бізнес-організацій. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 листопада 2019 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 9. 59. с. 14-16 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9638
   2. Немченко Т.Б., Немченко Т.А. Сучасний стан державного регулювання трудового потенціалу промисловості України. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 року, м. Кропивницький. ―Ексклюзив-Систем. 2019. С. 89-92 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9637
   3. Немченко Т. Б., Немченко Т. А. Напрями підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу промисловості. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / М–во освіти і науки України, Центральноукраїн.нац. техн. ун–т. ― Кропивницький : ЦНТУ, 2020. С. 231-233 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9817/1/Proceedings-3thISPC-2020-231-233.pdf
   4. Немченко Т. Б., Немченко Т. А. Соціальна відповідальність як детермінанта подолання сучасної системної кризи суспільного розвитку України. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / М–во освіти і науки України, Центральноукраїн.нац. техн. ун–т. ― Кропивницький : ЦНТУ, 2020. 291-294. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9778
   5. Немченко Т.Б., Немченко Т.А. Соціальні аспекти розвитку трудового потенціалу в умовах інноваційних трансформацій. Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 16 квітня 2021 р., м. Кропивницький. РВЛ ЦНТУ, С. 142-144. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10807/1/Materiali%20konferents%2016-04-2021%20CUNTU.pdf#page=143
  • Сертифікати викладача
   ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ, ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
   Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів
 13. Пітел Наталія Сергіївна

  Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності


  • Публікації викладача

   Публікації:

   1. Oleksii Hutsaliuk, Zinaida Smutchak, Oksana Sytnyk, Nataliia Krasnozhon, Olha Puhachenko, Antonina Zarubina. Mass labour migration in the vector of international tourism as a determinant sign of modern globalization. Turismo: Estudos & Práticas (UERN), Mossoró/RN, Caderno Suplementar 03, 2020 http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/index  [ISSN 2316-1493] (Видання входить до міжнародних науко-метричних баз: WoS)
   2. Красножон Н.С. Аналіз відповідності кадрового забезпечення регіонів потребам інноваційної економіки. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки: [зб. наук. пр.]. – Кропивницький: ЦНТУ. – 2018. – №1(34). – С. 114–124. (Фахове видання, включене до Index Copernicus) Режим доступу: http://economics.kntu.kr.ua/pdf/1(34)/14.pdf  (категорія «Б»)
   3. Красножон Н.С., Грінка Т.І. Формування регіональної інноваційної політики: оцінка та проблеми реалізації. Причорноморські економічні студії. – 2019. – № 38(2) – С. 24–30. (Фахове видання) Режим доступу: http://bses.in.ua/journals/2019/38_2_2019.pdf  (категорія «Б»)
   4. Красножон Н.С. Напрями розвитку сегментованого регіонального ринку праці в умовах активізації інноваційно-інтеграційних процесів. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки: [зб. наук. пр.]. – Кропивницький: ЦНТУ, 2019. – Вип. 3(36). – С. 53–62. (Фахове видання, включене до Index Copernicus) Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9794/1/3_36__2019.pdf  (категорія «Б»)
   5. Красножон Н.С., Царенко І.О. Електронне урядування як інструмент посилення конкурентоспроможності країни. Ефективна економіка. 2020. № 8. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8123  (категорія «Б»)
   6. Красножон Н.С., Гуцалюк О.М, Гаврилова Н.В. Інфокомунікації в системі інноваційної інфраструктури національної економіки держави. Збірник наукових праць «Економічні інновації» Том 22 № 3(76), 2020. - С. 160–167. Режим доступу: https://doi.org/10.31520/ei.2020.22.3(76)  (категорія «Б»)
   7. Липчанський, В.О., Царенко І.О., Пітел Н.С. «Етика бізнесу як різновид професійної етики в контексті соціальної відповідальності підприємців та управлінських кадрів». Підприємництво та інновації, вип. 15 (Грудень), 2020. – С. 52-58. Режим доступу: https://doi.org/10.37320/2415-3583/15.9  (категорія «Б»)

   Посібники:

   1. Випускна кваліфікаційна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти : метод. вказ. : галузь знань: 05 – Соціальні та поведінкові науки : спец.: 051 «Економіка» : спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» : курс навч.: п’ятий, шостий, сьомий / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, Н. С. Пітел та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 48 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10562
   2. Випускна кваліфікаційна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти : метод. вказ. : галузь знань: 07 – Управління та адміністрування : спец. 073 «Менеджмент» : курс навч.: п’ятий, шостий, сьомий / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, Т. Ф. Рябоволик та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 52 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10560
   3. Випускна кваліфікаційна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти : метод. вказ. : галузь знань: 28 – Публічне управління та адміністрування спец. : спец. 281 «Публічне управління та адміністрування» : курс навч.: п’ятий, шостий, сьомий / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, Т. Ф. Рябоволик та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 50 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10559
   4. Випускна кваліфікаційна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти : метод. вказ. : галузь знань: 07– Управління та адміністрування : спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» : курс навч.: п’ятий, шостий, сьомий / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, Н. С. Пітел та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 52 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10561
   5. Випускна кваліфікаційна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти : метод. вказ. : галузь знань: 07 – Управління та адміністрування : спец. 073 «Менеджмент» : спеціалізація: «Управління фінансово-економічною безпекою» : курс навч.: п’ятий, шостий, сьомий / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, Т. Ф. Рябоволик та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 52 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10563
   6. Наскрізна програма практики : для здобув. ВО ден. форми навч. спец. 281 «Публічне управління та адміністрування» : ОПП «Публічне управління та адміністрування» / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, Т. Ф. Рябоволик та ін.] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 46 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10558
   7. Наскрізна програма практики : для здобув. ВО спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» : ОПП: «Організація комерційної діяльності в сфері послуг та торгівлі» / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, Т. Ф. Рябоволик та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 43 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10554

   Науково-популярні посібники:

   1. Красножон Н.С. Пріоритетні напрями розвитку інноваційного потенціалу: регіональний аспект / Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21-22 березня 2018 року, м. Кропивницький. – Кропивницький: «Ексклюзив-Систем», 2018. – С. 186-188. http://ipzn.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/Zbirnyk-tez-konferentsiyi.pdf
   2. Красножон Н.С. Інноваційний розвиток економіки у контексті глобальних трансформацій / Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 11 квітня 2018 року, м. Кропивницький. – Кропивницький: «Ексклюзив-Систем», 2018. – С. 118-121. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9254
   3. Красножон Н.С. Поглиблення інноваційних процесів України в умовах глобалізації суспільства / Сучасні проблеми економіки: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16 жовтня 2018р.) - К.: НАУ, 2018. – С. 107-109.
   4. Красножон Н.С. Перспективні напрями розвитку цифровізації економіки України в контексті інноваційних зрушень / Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / М–во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун–т. ― Кропивницький : ЦНТУ, 2020. ― С. 87-90. http://www.kntu.kr.ua/doc/zbirnyki/teachers/2020/5.pdf
   5. Красножон Н.С. Управління змінами як альтернативний варіант антикризових заходів / Збірник тез доповідей викладачів, аспірантів та співробітників LІ науково-технічної online конференції «Наука в ЦНТУ: основні досягнення та перспективи розвитку» за підсумками проведення «Дня науки – 2020» 13 травня 2020 року. Кропивницький: ЦНТУ, 2020. – С. 124-125. http://www.kntu.kr.ua/?view=science&id=6
  • Сертифікати викладача
   НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ: ІННОВАЦІЇ, ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ, ІНТЕГРАЦІЯ - ІДІ
   The internship at the Faculty of Management, Lublin University of Technology
   "РОЗВИТОК БІЗНЕСУ В УМОВАХ COVID-19.
   Цифрові технології я засіб подолання кризових явищ на підприємстві"
 14. Андрощук Ілона Олександрівна

  Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності
  Профайл викладача:  • Публікації викладача

   Публікації:

   1. The competitiveness of higher education of Ukraine according to the international dimension. Baltic Journal of Econo-mic Studies, Volume 2 Number 1. Riga: Izdevnie-ciba ‘Baltija Publishing’, 2016 – p. 107-113. (WoS) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3775
   2. The Impact of Higher Education on National Economic and Social Development: Comparative Analysis. Journal of Applied Economic Sciences, Volume XII, Summer, 3(49): 850 – 862. (Scopus) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7154
   3. The Impact of Lifelong Learning on the Country’s Development in Dimension of Innovative Oriented Economy: Comparative Analysis. Journal of Applied Economic Sciences. - 2018. - Vol. XIII, Winter, 7(61). – P. 2076–2083. (Scopus) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8518
   4. Конкурентоспроможність вищої освіти України у вимірі міжнародних систем ранжування. Економіка і організація управління, № 3(23). – Вінниця: ДонНУ, 2016. – С. 73-81. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7184 (Категорія «Б»)
   5. Зарубіжний досвід функціонування кластерних утворень та шляхи його використання в Україні. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип. 31. – Кіровоград: КНТУ, 2017. – С. 71-79. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6885  (Категорія «Б»)
   6. Соціально-економічні передумови кадрового забезпечення інтегрованих структур в АПК: стан та перспективи розвитку в міжнародному контексті. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип. 32. – Кіровоград: КНТУ, 2017. – С. 140-151. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7405  (Категорія «Б»)
   7. Венчурні фірми як форма інноваційно-інтегрованих структур: їх переваги та недоліки. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип. 32. – Кіровоград: КНТУ, 2017. – С. 271-280. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7406  (Категорія «Б»)
   8. Інноваційно-інтегровані структури в сучасній економіці: їх класифікація. Ефективна економіка № 10, 2017 http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5791 (Категорія «Б»)
   9. Соціально-економічні передумови забезпечення національної безпеки в умовах глобалізації. Економіка і регіон № 1 (68) – 2018 – ПолтНТУ, 2018. – С. 37-46. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8526  (Категорія «Б»)
   10. The quality management system in educational institutions of Slovak Republic: Impact on the Ranking’s position. Міжнародний науковий економічний журнал «Бізнес Інформ», № 3. – Харків, 2018. – С. 71-80. https://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2018&abstract=2018_03_0&lang=ua&stqa=9  (Категорія «Б»)
   11. Інтегральна оцінка рівня конкуренто-спроможності вищої освіти України в умовах переходу до інноваційної моделі економіки: регіональний аспект. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип. 33. – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – С. 75-86. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8267  (Категорія «Б»)
   12. Educational component of the forming of innovative-integrated structures in Ukraine. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, Вип. 34. – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – С. 64-74. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8820  (Категорія «Б»)
   13. The comparative analysis of the machine translation systems of economic discourse (on the example of french-ukrainian language pairs). Вісник університету імені Альфреда Нобеля. ISSN 2523-4749 (online) Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2019. № 2 (18). – С. 289-296 https://phil.duan.edu.ua/images/PDF/2019/2/abstracts19-2/25.pdf  (Категорія «Б»)
   14. Передумови формування інноваційно-інтегрованих структур в умовах посилення освітньої міграції: регіональний аспект. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - Вип. 3 (36). - С. 80-89. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9668  (Категорія «Б»)
   15. Стратегії форенізації та доместикації при перекладі міжнародної реклами та продуктів кіно-та телеіндустрії. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. ISSN 2523-4749 (online) Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2020. № 2 (20). (Категорія «Б») https://phil.duan.edu.ua/images/PDF/2020/2/35.pdf
   16. Електронне урядування як інструмент посилення конкурентоспроможності країни. Ефективна економіка № 8, 2020. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8123  DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.74 (Категорія «Б»)
   17. Розвиток потенціалу вищої освіти у територіальному розрізі як інструменту підвищення конкурентоспроможності регіону. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, Вип. 4 (37). – Кропивницький: ЦНТУ, 2020. (Категорія «Б») http://economics.kntu.kr.ua/archive/4(37)/37_Tsarenko.html
   18. Етика бізнесу як різновид професійної етики в контексті соціальної відповідальності підприємців та управлінських кадрів. Підприємництво та інновації, № 15 (2020) (Категорія «Б») http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/386

   Монографії:

   1. The impact of funding model on the development of higher education of Ukraine: challenges and opportunities Modern tendencies of fiscal policy in European economic space: Monograph / A.Krysovatyy, O. Kyrylenko. O. Kneyaler et al.; edited by Doctor of Economics, Prof. Andriy Krysovatyy. – Ternopil: TNEU, 2017. – С. 112-119. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8525
   2. Компаративний аналіз тенденцій вищої освіти в контексті виникнення інноваційно-інтегрованих структур. Соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку людських ресурсів: колективна монографія / за заг. ред. М. В. Ґудзь і А. В. Карпенка; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – С. 174-185. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7407
   3. Higher education’s funding model of Georgia and Ukraine in the context of European Higher education Area. Strategic priorities for developing Ukraine and Georgia: innovation and partnership. Under Ed. D. G. Lukianenko and T. Beridze, 2018. p. 181-199. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8523
   4. Strategic priorities of innovative development of Ukraine in the context of the global world tendencies. Development of the innovative environmental and economic system in Ukraine. Under Ed. V. Khudolei and T. Ponomarenko. – Prague, 2019. – P. 8-21. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9168
   5. The specifics of the forming and advantages of the development of the innovative processes in agricultural enterprises. Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels. – Multi-authored monograph. – Vol. 1. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019. – P. 216-226. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9372

   Посібники:

   1. Методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики студентами 4 курсу спеціальності 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність» ОКР “Бакалавр” денної та заочної форми навчання (2020) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10538
   2. Виробнича практика : метод. вказ. для здобув. вищ. освіти : ОКР: бакалавр : галузь знань: 07 – Управління та адміністрування : напр. підгот. 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : курс навч.: третій / [уклад.: А. О. Левченко, Т. Ф. Рябоволик, Н. С. Пітел, І. О. Царенко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 42 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10537
   3. Випускна кваліфікаційна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти : метод. вказ. : галузь знань: 07 – Управління та адміністрування : спец. 073 «Менеджмент» : спеціалізація: «Управління фінансово-економічною безпекою» : курс навч.: п’ятий, шостий, сьомий / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, Т. Ф. Рябоволик та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 52 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10563
   4. Випускна кваліфікаційна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти : метод. вказ. : галузь знань: 07– Управління та адміністрування : спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» : курс навч.: п’ятий, шостий, сьомий / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, Н. С. Пітел та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 52 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10561
   5. Випускна кваліфікаційна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти : метод. вказ. : галузь знань: 28 – Публічне управління та адмініструванняспец. : спец. 281 «Публічне управління та адміністрування» : курс навч.: п’ятий, шостий, сьомий / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, Т. Ф. Рябоволик та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 50 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10559
   6. Випускна кваліфікаційна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти : метод. вказ. : галузь знань: 05 – Соціальні та поведінкові науки : спец.: 051 «Економіка» : спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» : курс навч.: п’ятий, шостий, сьомий / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, Н. С. Пітел та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 48 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10562
    Випускна кваліфікаційна робота : метод. вказ. та роб. програма до напис. випуск. кваліфікац. роб. за першим (бакалавр.) рівнем вищ. освіти : ОКР: бакалавр : спец.: 073 Менеджмент : курс навч.: четвертий повний, другий та третій скор. / [уклад.: О. М. Левченко, О. В. Ткачук, І. О. Царенко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 47 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9770

   Науково-популярні посібники:

   1. Higher education as a factor of human capital development. Міжнародна науково-практична конференція «Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації» м. Клайпед (Литва), - 29 січня 2016 року. – 175-179. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3595
   2. Трансфер освітньо-професійних знань у вимірі інноваційного розвитку економіки. Матеріали Міжнародної науково-практичної кон-ференції «Пріорітети роз-витку підприємств у XXІ столітті» . – Кіровоград, 12 квітня 2016. – С. 7-9. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3283
   3. Вплив соціально-мережевих технологій на якість підготовки фахівців. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» . – Кіровоград, 19-20 травня 2016. – С. 159-162. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3774
   4. La mobilite academique: défis et perspectives pour l’Ukraine. Матеріали Міжнародної науково-практичної кон-ференції «Ефективні моде-лі управління в сучасних умовах: теорія і практика» . – Кіровоград, 10-11 черв. 2016 р. : зб. тез доп. – Кіровоград, 2016. – С. 11-14. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3624
   5. The Competitiveness of Higher Education of Ukraine according to the International Context. Actual Problems of Econo-my and Business // Abstracts of the Materials of All-Ukrainian Scientific Conference of November 22, 2016. – p. 101-102. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5584
   6. Le systeme d'enseignement superieur en Ukraine: les tendances du developpement de la mobilite academique. Le 1er Colloque international francophone en Ukraine «Langues, Sciences et Pratiques» Kyiv, - October, 19-20, 2017. – С. 146-148. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7182
   7. The impact of cluster development on the countries’ national competitiveness. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, V(23), I.: 139, 2017, – p. 90-93. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7155
   8. Система вищої освіти України: аналіз стану та тенденцій розвитку. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Облік і контроль в управлінні під-приємницькою діяльністю» 19-20 вересня 2017 року ). – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2017. – С. 113-117.
   9. The Role of Universities in Cluster development of Countries’ Economy. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017), Technical University of Košice, 2017. ISBN 978-80-553-2467-8 (WoS) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7169
   10. Фінансування вищої освіти як чинник розвитку економіки знань. Матеріали XV Ювілейної Міжнародної науко-во-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації» 29-30 березня 2018 року – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – С. 184-187.
   11. Роль моделі потрійної спіралі у розвитку інноваційно-інтегрованих структур. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки» 21-22 березня 2018 року, м. Кропивницький, 2018. - С. 47-49. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8495
   12. Засади моделі потрійної спіралі як стратегічний ресурс конкуренто-спроможної моделі інноваційного розвитку системи вищої освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Конку-рентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» 11 квітня 2018 року, м. Кропивницький. – Кропивницький: «Ексклюзив-Систем», 2018. – С. 121-123. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8466
   13. The Role of Universities and their Research Work in the Generation of Innovation. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE 2018). - Technical University of Košice, 2018. - P. 606-614. (WoS) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8541
   14. Управління конкуренто-спроможністю вищої освіти в умовах знаннєвої економіки. Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 жовт. 2019 р., м. Запоріжжя / Національний університет «Запорізька політехніка». - Запоріжжя, 2019. - С. 171-173. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9176
   15. Трансфер сучасних освітньо-професійних знань в умовах інноваційних трансформацій економіки. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» 25 жовтня 2019 року ). – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2019 – С. 134-137.
   16. Management of quality of provision of educational services by universities. Modern problems of economy : materials of the IX International scientific and practical conference (Kiev, October 16 2019 y.). - К. : NАU, 2019. – P. 188-192. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9401
   17. Роль машинного перекладу в економіці. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» 11 квітня 2019 року, м. Кропивницький. – Кропивницький: «Ексклюзив-Систем», 2019. – С. 116-117 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9254/1/pdf%20ZBIRNYK%20%d0%9a%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80.%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%2011.04.19.pdf
   18. Трансфер сучасних освітньо-професійних знань в умовах інноваційних трансформацій економіки. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Облік і контроль в управлінні під-приємницькою діяльністю» 25 жовтня 2019 року). – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2019 – С. 134-137
   19. Україна у вимірі компаративної характеристики моделей управління вищою освітою. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2020. – С. 32-36. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9961
   20. Modern universities in the forming of cluster structures in regions of Ukraine. X Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми економіки та бізнесу», 29 жовтня 2020 року, с. 134-135 https://drive.google.com/file/d/101RpyDnK9uAv0tnZWYALpdiLM3R2xKBJ/view?usp=sharing
   21. Управління людським потенціалом територіальних громад в контексті соціоекономічних трансформацій. Зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. «Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку», 11—12 лист. 2020. С. 354-357. http://projects.dune-hd.com/handle/2010/35265?locale-attribute=en
   22. Transformation of the higher education system of Ukraine and Algeria in the context of the impact of the impact of the Fourth Industrial Revolution. IV International Scientific Congress, Ukraine – Uzbekistan – Latvia ISCSAI ‘Society of ambient intelligence’ April 12-16, 2021 (WoS) https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2021/11/shsconf_iscsai2021_01011/shsconf_iscsai2021_01011.html
  • Сертифікати викладача
   the international internship under the program
   FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE
   and has developed the educational project on the topic Mechanisms of Resource Provision
   of Innovation Ecosystems in the Conditions of Decentralization and Digitalization of Economy
   PARTICIPATED IN Autumn school
   “Transfer of Technologies and Innovations: European and Ukrainian Experiences”
   IN THE CONTEXT OF
   Jean Monnet 611679-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE
   "European Experience in Technology Transfer for Ukrainian Universities"/ EXTECH
   "Seminar on Planning and Construction of Smart City for Developing Countries" sponsored by the Ministry of Commerce and organized by Wuhan
   «РОЗВИТОК БІЗНЕСУ В УМОВАХ COVID-19.
   Цифрові технології як засіб подолання кризових явищ на підприємстві»
   Х Міжнародна науково-практична конференція
   «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ. Оцінювання якості: підходи та інструменти»
   Participated in webinars within the project, entitled:
   Strengthening university social responsibility for sustainable development (supported by the Public Affairs Section of the U.S. Embassy to Ukraine) at the University of the State Fiscal Service of Ukraine September 27-28, 2021, Total: 6 Hours
   took part in a workshop
   «Blockchain technology and its role in economic and social processes»
   took part in a workshop
   «Digital management of scientific research in public administration»
   participated in the course
   From a Fresh Start to a Victorious Finish
   project MOCAT - "Modern competences of academic teachers - the key to modern HEI"
   passed the international internship under the program
   FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE
   the internship at the Faculty of Management, Lublin University of Technology.
   The internship lasted from March 31, 2019 through April 30, 2019
   INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL INTERNSHIP 180 hours (6.0 ECTS credits)
   The program was aimed at the formation, development, and improvement of participants' personal professional competencies ( organizational, pedagogical and communication) in order to increase the efficiency of their professiona activities through international experiences of researcli -and educational ilctivities in the sphere of Public Administration
   "ДИЗАЙН УПРАВЛІНСЬКОЇ ОСВІТИ УПРОДОВЖ ЖИТТЯ У ГІБРИДНОМУ СВІТІ"
   "Академічна доброчесність у системі внутрішнього забезпечення якості освіти"
   "Інтерпретація даних для якісних змін"
   participated in the
   "Erasmus+" Programme's Capacity Building in the Field of Higher Education project's
   "Enhancing Capacity of Universities to Initiate and to Participate in Clusters Development on Innovation and Sustainability Principles"
 15. Орлова Анна Анатоліївна

  Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

 16. Рябоволик Тетяна Федорівна

  Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності
  Профайл викладача:  • Публікації викладача

   Публікації:

   1. Heorhiy Rohov, Oleh Kolodiziev, Nataliya Shulga, Mykhailo Krupka and Tetiana Riabovolyk. «Factors affecting the dividend policy of non-financial jointstock companies in Ukraine». Investment Management and Financial Innovations, 17(3), 40-53. doi:10.21511/imfi.17(3).2020.04. (Scopus) URL: https://www.researchgate.net/publication/343520152_Factors_affecting_the_dividend_policy_of_non-financial_joint-stock_companies_in_Ukraine
   2. «Вплив інноваційної діяльності підприємств на зайнятість населення та економічний розвиток». Науковий вісник херсонського державного університету. Серія: «Економічні науки» випуск 21, Ч1., м. Херсон. 2016 рік. С. 28- 32. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_21/economic_21_1.pdf  (категорія «Б»)
   3. Основні складові інтегральної оцінки інноваційного потенціалу регіонів в умовах кластеризації національної економіки / Т. Ф. Рябоволик // Економіка: реалії часу. – 2017. – № 4 (32). – С. 69-77. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2017/No4/69.pdf  (категорія «Б»)
   4. «Особливості інноваційної діяльності та впровадження інновацій у виробничу діяльність аграрних підприємств». Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – вип.. 34. – С. 259-268 URL: http://economics.kntu.kr.ua/pdf/1(34)/30.pdf  (категорія «Б»)
   5. Проблеми та перспективи розвитку венчурного бізнесу в Україні / Т. Ф. Рябоволик, В.В. Стратан // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – вип.. 33. – С. 43 – 50 URL: http://economics.kntu.kr.ua/pdf/33/7.pdf  (категорія «Б»)

   Монографії:

   1. The specifics of the forming and advantages of the development of the innovative processes in agricultural enterprises. Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels. – Multi-authored monograph. – Vol. 1. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019. – P. 216-226. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9372
   2. Інноваційний вимір розвитку вищої освіти України: сучасний стан та перспективи : [колективна монографія]. / [За заг. ред. д.е.н., проф. О.М. Левченка]. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2016. – Ч.І. – 580 с. Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6214

   Посібники:

   1. Менеджмент організації. Тексти лекцій з курсу «Ділове адміністрування» (2016); http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3084
   2. Демографія (2017) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3081
   3. Операційний менеджмент. Менеджмент організацій http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3086
   4. Методичні вказівки щодо проходження навчально – комп’ютерної практики студентів спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» (2018) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9023
   5. Методичні вказівки щодо проходження виробничо-ознайомчої практики студентами ІІ курсу спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» ОКР “Бакалавр” денної форми навчання (2018) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9028
   6. Методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики студентами 4 курсу спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» ОКР “Бакалавр” денної та заочної форми навчання (2020) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9771
   7. Методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики студентами 4 курсу спеціальності 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність» ОКР “Бакалавр” денної та заочної форми навчання (2020) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10538
   8. Виробнича практика : метод. вказ. для здобув. вищ. освіти : ОКР: бакалавр : галузь знань: 07 – Управління та адміністрування : напр. підгот. 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : курс навч.: третій / [уклад.: А. О. Левченко, Т. Ф. Рябоволик, Н. С. Пітел, І. О. Царенко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 42 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10537
   9. Методичні вказівки для проходження виробничо-ознайомчої практики здобувачів вищої освіти ІІ курсу спеціальності 076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” : ОКР: бакалавр : курс навч.: другий / [уклад.: Т. І. Грінка, А. А. Орлова, Т. Ф. Рябоволик] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 38 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10536
   10. Методичні вказівки для проходження виробничо-ознайомчої практики студентами : ОКР: бакалавр : спец.: 281 «Публічне управління та адміністрування» : курс навч.: другий / [уклад.: О. М. Левченко, А. С. Музиченко, Т. Ф. Рябоволик, Н. М. Глевацька] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 45 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10411
   11. Випускна кваліфікаційна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти : метод. вказ. : галузь знань: 07 – Управління та адміністрування : спец. 073 «Менеджмент» : спеціалізація: «Управління фінансово-економічною безпекою» : курс навч.: п’ятий, шостий, сьомий / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, Т. Ф. Рябоволик та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 52 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10563
   12. Випускна кваліфікаційна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти : метод. вказ. : галузь знань: 07– Управління та адміністрування : спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» : курс навч.: п’ятий, шостий, сьомий / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, Н. С. Пітел та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 52 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10561
   13. Випускна кваліфікаційна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти : метод. вказ. : галузь знань: 28 – Публічне управління та адмініструванняспец. : спец. 281 «Публічне управління та адміністрування» : курс навч.: п’ятий, шостий, сьомий / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, Т. Ф. Рябоволик та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 50 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10559
   14. Випускна кваліфікаційна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти : метод. вказ. : галузь знань: 05 – Соціальні та поведінкові науки : спец.: 051 «Економіка» : спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» : курс навч.: п’ятий, шостий, сьомий / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, Н. С. Пітел та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 48 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10562

   Науково-популярні посібники:

   1. T. Riabovolyk ., The influence of innovation enterprises on employment and economic development / L. Zbarzhevetska, T. Riabovolyk // Actual Problems of Economy and Business : abstracts of the Materials of All-Ukrainian Scientific Conference, November 22, 2016. – Kropyvnytskyy, 2016. - P. 45-48. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5587
   2. Рябоволик, Т. Ф. Діагностика динаміки інноваційної діяльності вітчизняних підприємств та їх вплив на зайнятість населення та економічний розвиток країни / Т. Ф. Рябоволик, Л. Д. Збаржевецька // Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика : Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 червня 2016 р. : зб. тез доп. – Кіровоград, 2016. – С. 92-93. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3620
   3. Т. Ф. Рябоволик., Проектування операційних процесів на підприємстві / А. А. Залізький, Т. Ф. Рябоволик // Наука - виробництву, 2016 : зб. тез доп. L наук. конф. студ. і магістрантів, 14 квіт. 2016 р. - Кіровоград, 2016. – С. 204-205. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/4219
   4. Рябоволик, Т. Ф. Алгоритм дослідження зайнятості населення в інноваційному секторі економіки країни / Т. Ф. Рябоволик // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 30–31 берез. 2017 р. – Запоріжжя : Просвіта, 2017. – Т. 2. – С. 377-380. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7183
   5. Рябоволик Т.Ф., к.е.н., ст. викладач Стан інноваційної діяльності та чинники економічного розвитку підприємств / Кіровоградщина – 2025: пріоритети і можливості розвитку: збірник тез доповідей науково-практичної конференції, 7 червня 2017 року, м. Кропивницький. – Кропивницький: “Ексклюзив-Систем”, 2017. – 224 с. http://www.kntu.kr.ua/doc/science/zahody/vikl/2020/2-tez.pdf
   6. Рябоволик, Т. Ф. Моніторинг тенденцій інноваційного розвитку підприємств та зайнятості населення України / Т. Ф. Рябоволик, Л. Д. Запірченко // Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29 листоп. 2017 р. – Кропивницький, 2017. – С. 93-97. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7121
   7. Рябоволик Т.Ф. ВЕНЧУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ / Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційноорієнтованої моделі економіки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21-22 березня 2018 року, м. Кропивницький. – Кропивницький: ―Ексклюзив-Систем‖, 2018. – 293 с. http://ipzn.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/Zbirnyk-tez-konferentsiyi.pdf
   8. Т. Ф. Рябоволик ., Забезпечення зайнятості населення в інноваційній сфері / Л. Д. Запірченко, Т. Ф. Рябоволик // Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених, 11 квіт. 2018 р. – Кропивницький, 2018. – С. 41-43. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7819
   9. Т. Ф. Рябоволик., Зміна підходів до організації праці як пріоритетний напрямок підвищення її продуктивності / Л. Д. Запірченко, Т. Ф. Рябоволик // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : міжнар. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2018 р. : зб. тез доп. - Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2018. - С. 239-241. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8473
   10. Рябоволик Т.Ф. Особливості впровадження інновацій у виробничу діяльність аграрних підприємств / Пріоритетирозвиткупідприємств у ХХІ столітті // МатеріалиМіжнародноїнауково-практичноїконференції 22 листопада 2018 р. – Кропивницький : РВЛЦНТУ, 2018. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8293/1/Materiali konferents 22-11-2018 CUNTU.pdf
   11. Рябоволик Т.Ф., Передумови стратегічного планування на рівні регіонів / Т.Ф. Рябоволик, К.І. Хавренко, // Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 22 листопада 2018 р. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2018. – 284 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8293/1/Materiali konferents 22-11-2018 CUNTU.pdf
   12. Т. Ф. Рябоволик., Напрями використання інноваційних технологій агропідприємствами / Л. Д. Запірченко, Т. Ф. Рябоволик // Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених, 12 квіт. 2019 р. – Кропивницький, 2019. – С. 44-47. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8836
   13. Рябоволик Т.Ф., Кротенко Д. к.е.н., ст. викладач теоретичні та практичні аспекти управління змінами в організації / Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (14 квітня 2020 року Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький), Кропивницький: ЦНТУ, 2020. http://www.kntu.kr.ua/doc/science/zahody/vikl/2020/2-tez.pdf
  • Сертифікати викладача
   НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ: ІННОВАЦІЇ, ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ, ІНТЕГРАЦІЯ - ІДІ
 17. Журавльов Віталій Максимович

  Старший викладач кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності


  • Публікації викладача

   Публікації:

   1. Професійна культура в аспекті підготовки фахівців. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. Збірник наукових праць. КНТУ. 2016 Випуск 29 с. 12-18. Фахове видання (категорія Б)
   2. Професійна компетентність як фактор здатності до праці. Наукові записки. – Випуск 178. –Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. 2019. с.120-125. Фахове видання (Категорія «Б»)
   3. Формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців у контексті освітніх реформ України. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»,-№4. Кн..1 – Том 1(83). –К.: Гнозис., 2019.-521с. стор 27-38. (Категорія «Б»)енергії підприємствами АПК в Україні. Український журнал прикладної економіки. 2019. Том 4. № 3. С. 198-208.

   Посібники:

   1. Менеджмент і маркетинг Методичні вказівки до вивчення курсу. КНТУ.2016. 75стор. Протокол №10 від 12.04.2016 року
   2. Менеджмент і маркетинг Методичні вказівки для проведення практичних занять. КНТУ. 2016 53стор.
   3. Інформаційні системи і технології Методичні вказівки до вивчення курсу. ЦНТУ, 2017. 84стор. Протокол №9 від 24 травня 2017 року http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8070
   4. Сучасні моделі бізнесу Методика підготовки і проведення семінарського заняття у вищих навчальних закладах ЦНТУ, 2018. 42стор. Протокол №8 від 04.04.2018року
   5. Інформаційні системи і технології Методичні вказівки для проведення практичних занять та керівництва самостійною роботою. ЦНТУ, 2018. 90стор. Протокол №11 від 11.06.2018року http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8071
   6. Інформаційні системи в управлінні персоналом і економіці праці Методичні вказівки до вивчення курсу, для студентів спеціальності 051 «Економіка». спеціалізації «Управління персоналом і економіка праці» ЦНТУ, 2019. 136стор. Протокол №12 від 08.04.2019року http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8888
   7. Методичні вказівки до вивчення курсу "Сучасні моделі бізнесу" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми "Менеджмент" спеціальності 073 "Менеджмент" ЦНТУ 2020. 110стор. Протокол №1 від 18 серпня 2020року
  • Сертифікати викладача

   В розробці

 18. Горпинченко Ольга Володимирівна

  Кандидат економічних наук, викладач кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності
  Профайл викладача:  • Публікації викладача

   В розробці

  • Сертифікати викладача
   participated in intemship on
   «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend»
   organized by
   University of Finance, Basiness and Entrepreneurship
 19. Коваленко Сніжана Володимирівна

  Асистент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

 20. Тушевська Тетяна Володимирівна

  Асистент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності
  Профайл викладача:  • Публікації викладача

   Посібники:

   1. Конфліктологія : метод. вказ. до вивч. дисц. для студ. ден. форми навч. за спец. 281 «Публічне управління та адміністрування» та 051 «Економіка» (Управління персоналом і економіка праці) / [уклад.: В. О. Липчанський, Т. В. Тушевська] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 82 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8735
   2. Фізіологія та психологія праці : метод. вказ. до вивч. дисц. для студ. ден. форми навч. за спец. 051 «Економіка» (Управління персоналом і економіка праці) / [уклад.: В. О. Липчанський, Т. В. Тушевська] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 94 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9407
   3. Адміністрування сайтів та блогів : метод. рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти на І (бакалаврському) рівні за ОПП 281 «Публічне управління та адміністрування» та 073 «Менеджмент» / [уклад. Т. В. Тушевська, А.О. Доренська] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 47 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10404
   4. Методичні вказівки щодо проходження навчально-комп’ютерної практики здобувачів вищої освіти на І (бакалаврському) рівні за ОПП 281 «Публічне управління та адміністрування» / [уклад.: Т. І. Грінка, Т. В. Тушевська, О. В.Кіріченко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 42 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10481
   5. Ергономіка : метод. рек. вивч. курсу здобув. вищ. освіти на І (бакалавр.) рівні за ОПП 051 «Економіка» / [уклад.: В. О. Липчанський, Т. В. Тушевська] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 63 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10640
   6. Інтернет-маркетинг : метод. рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти на І (бакалаврському) рівні за ОПП 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та комерційна діяльність» / [уклад. А. О. Доренська, Т. В. Тушевська ] ; М-во науки і освіти України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 30 с. (затверджено на засіданні кафедри ЕМКД, протокол №13 від 29.04.2021.)

   Науково-популярні посібники:

   1. Тушевська Т.В. Інновації, як основа сталого розвитку підприємства: соціально-економічний аспект / Т.В. Тушевська // Конкуренто-спроможна модель інноваційного розвитку економіки України : II Міжнар. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р., м. Кропивницький : зб. тез доп. / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т ; [редкол. : О. М. Левченко, В. В. Зайченко, Н. С. Шалімова та ін.]. - Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2019. - С.127-129 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9254
   2. Тушевська Т.В. Блог як інноваційний засіб координування активної освіти / Т.В. Тушевська, О.С. Кирилова // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14 квіт. 2020 р., м. Кропивницький : зб. тез доп. / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т - Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2020. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9956
   3. Тушевська Т.В. Корпоративна культура соціально-етичного менеджменту, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства / Т.В. Тушевська, Ю.О. Агура // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14 квіт. 2020 р., м. Кропивницький : зб. тез доп. / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т - Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2020. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9805
   4. Тушевська Т.В. Розвиток блогінгу в Україні. / Т.В. Тушевська, В.М. Мартинюк // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14 квіт. 2020 р., м. Кропивницький : зб. тез доп. / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т - Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2020. – С. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9750
   5. Тушевська Т.В. Популяризація освітніх послуг в мережі Інтернет / Т. В. Тушевська // Наука – виробництву, 2020 : зб. тез доп. : LI наук.,наук.-тех. On-line конф. викл., асп. та співроб., 13 трав. 2020 року, Кропивницький / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т ; - Кіровоград : КНТУ, 2020. – С.
   6. Тушевська Т.В. Можливості використання івент-менеджменту для підвищення конкурентоздатності підприємства / Т.В. Тушевська // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : IV Міжнар. наук.-практ. конф., 21 квіт. 2021 р., м. Кропивницький : зб. тез доп. / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т - Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2021. – С.
   7. Тушевська Т.В. Попередження та вирішення конфліктів як інструмент запобігання економічних, соціальних і психологічних втрат в межах організації/ Т.В. Тушевська, Д.C. Чернега // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : IV Міжнар. наук.-практ. конф., 21 квіт. 2021 р., м. Кропивницький : зб. тез доп. / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т - Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2021. – С.
   8. Тушевська Т.В. Тімбілдінг як інструмент командоутворення / Т.В. Тушевська, О. Бабак // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : IV Міжнар. наук.-практ. конф., 21 квіт. 2021 р., м. Кропивницький : зб. тез доп. / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т - Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2021. – С.
   9. Тушевська Т.В. Event-менеджмент, як інструмент мотиваційної політики в організації // Наука – виробництву, 2021 : зб. тез доп. : LIІ наук.,наук.-тех. On-line конф. викл., асп. та співроб., 13 трав. 2020 року, Кропивницький / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т ; - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – С.
  • Сертифікати викладача
   "РОЗВИТОК БІЗНЕСУ В УМОВАХ COVID-19.
   Цифрові технології я засіб подолання кризових явищ на підприємстві"
 21. Кіріченко Ольга Вячеславівна

  Кандидат економічних наук, асистент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності
  Профайл викладача:  • Публікації викладача

   Публікації:

   1. Kirichenko О. Human Resources Competitiveness of Ukraine: Comparative Analysis of the Socio-economic Prerequisites. Economics & Education. International Scientific Journal. Vol. 5, Issue 1. Riga, 2020. P. 15-22. (включено до Scientific Indexing Services, International Scientific Indexing, Directory of Research Journals Indexing, Ulrichsweb, ResearchBib, Open Academic Journals Index). https://ee.isma.lv/ee-issues/118-economics-education-volume-5-issue-1
   2. Кіріченко О.В. Сутність, структура та формування мотивів трудової діяльності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 9. С. 80-83. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvuumevcg_2016_9_20
   3. Кіріченко О.В. Теоретичні аспекти підвищення конкурентоспроможності людських ресурсів в контексті цифрової трансформації економіки. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2020. Вип. 4(37). С. 144-154. (включено до Index Copernicus International). http://mapiea.kntu.kr.ua/
   4. Кіріченко О.В. Особливості забезпечення конкурентоспроможності людських ресурсів в умовах формування інформаційно-мережевої економіки. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. №6(117). С. 144 150. (включено до Index Copernicus International, Google Scholar). http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/6_2020/24.pdf
   5. Кіріченко О.В. Соціально-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності людських ресурсів: напрями вдосконалення в умовах формування інформаційно-мережевої економіки. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2020. Вип. 5(38). С. 131-140. (включено до Index Copernicus International). http://mapiea.kntu.kr.ua/

   Посібники:

   1. Методичні вказівки щодо проходження виробничої (ознайомчої) практики студентами ІІ курсу напряму підготовки 6.030505 – “Управління персоналом та економіка праці” ОКР “Бакалавр” денної форми навчання // Укл.: Кіріченко О.В. – Кропивницький: ЦНТУ, 2016. – 33 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/5614/1/Kirichenko%20Praktyka_2016.pdf
   2. Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Кадрове діловодство” для студентів напряму підготовки 6.030505 – “Управління персоналом та економіка праці” ОКР “Бакалавр” денної форми навчання // Укл.: Сочинська-Сибірцева І.М., Кіріченко О.В. – Кіровоград: КНТУ, 2016. – 52 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3342
   3. Методичні вказівки щодо проходження навчально-комп’ютерної практики: для студ. спец. 074 – “Публічне управління та адміністрування” ОКР “Бакалавр” ден. форми навч. / уклад. А. О. Доренська, О. В. Кіріченко. – Кропивницький, 2016. – 48 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5439
   4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Логістика”: для студ. напряму підгот. 6.030601 “Менеджмент” ОКР “Бакалавр” ден. форми навч. / уклад. О. В. Заярнюк, О. В. Кіріченко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 62 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5613
   5. Методичні вказівки щодо проходження навчальної практики для студентів напряму підготовки 281 – “Публічне управління та адміністрування” ОКР “Бакалавр” денної форми навчання // Укл.: Кіріченко О.В. – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – 30 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9027
   6. Методичні вказівки щодо проходження навчальної практики для студентів напряму підготовки 076 – “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОКР “Бакалавр” денної форми навчання // Укл.: Кіріченко О.В. – Кропивницький: ЦНТУ, 2019. – 30 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9640
   7. Діловодство в державних установах : навч.-метод. матеріали для студ. : ОКР: бакалавр : Галузь знань: 0306 – Менеджмент і адміністрування : ОПП: 281 – Публічне управління та адміністрування : курс навч.: третій / [уклад.: Т. І. Грінка, О. В. Кіріченко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 39 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10273
   8. Корпоративне управління : навч.-метод. матеріали для студ. : галузь знань: 07 "Управління та адміністрування" : ОПП "Менеджмент", "Управління фінансово-економічною безпекою", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки" : ОПП: "Економіка" : галузь знань: 28 "Публічне управління та адміністрування" : ОПП: "Публічне управління та адміністрування" : ОКР: магістр : курс навч.: п’ятий / [уклад.: Т. І. Грінка, О. В. Кіріченко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 70 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10374

   Науково-популярні посібники:

   1. Кіріченко О.В. Мотиви та потреби як основа мотивації трудової діяльності працівників / О. В. Кіріченко // Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика : Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 черв. 2016 р. : зб. тез доп. – Кіровоград, 2016. – С. 229-230. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3641
   2. Кіріченко О.В. Корпоративна культура сучасного підприємництва / О.В. Кіріченко // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : Міжнар. наук.-практ. конф. 11 квітня 2018 р. – м. Кропивницький: «Ексклюзив-систем», 2018. – С 283-285. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8475
   3. Кіріченко О.В. Сучасні аспекти зайнятості населення в Україні. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. Кропивницький : «Ексклюзив-Систем», 2019. С.299 -301. http://www.kntu.kr.ua/doc/science/zahody/vikl/2020/2-tez.pdf
   4. Кіріченко О.В. Особливості формування інформаційно-мережевої економіки в Україні та світі. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14 квіт. 2020 р. Кропивницький : «Ексклюзив-Систем», 2020. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9775
   5. Kirichenko O. Ensuring the Competitiveness of Human Resources in the Context of Adaptive Changes in the Social and Labour Sphere. X Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми економіки та бізнесу», Національний авіаційний університет, 29 жовтня 2020 року С. 132-134. https://fileview.fwdcdn.com/?url=https%3A%2F%2Fmail.ukr.net%2Fapi%2Fpublic%2Ffile_view%2Flist%3Ftoken%3DuYHhw2avQyA9zYZiBXceZhdyQTvB8O6glqLTO3Tz5XBqWdxyzivfmEpiZSKfSqPyLtWrVq53MhxmSxxoS1xnxrlTahS_qj1tI2qA4OC9UrY%253A_l9PEIJ3PxMmdYfq%26r%3D1609091266743&default_mode=view&lang=uk#start=0
   6. Ольга Вьюник, Анна Левченко, Ольга Кириченко, Владислав Нетеса Современные аспекты формирования конкурентоспособности человеческих ресурсов в условиях инновационного развития экономики. The caucasus economic & social analysis journal multidisciplinary journal refereed & reviewed journal december 2020 volume 39 issue 05 © sc scientific journals. Georgia, Tbilisi. С. 10 -15. https://fileview.fwdcdn.com/?url=https%3A%2F%2Fmail.ukr.net%2Fapi%2Fpublic%2Ffile_view%2Flist%3Ftoken%3DZwah8feiiaJcOuBNtOl8waWL4dUmmE7_T6m7TI4ssu5ixj-IJLaSRCX6ZskPwTg-DvtG9zbjC1Caf7uMV0tie6WY4SCCj5zCFIij1IWPUW8%253AcL6LMV0jv-emq_RB%26r%3D1609091791505&default_mode=view&lang=uk#start=0
   7. В’юник О.В., Кіріченко О.В. Глобальні тренди зайнятості та конкурентні переваги людських ресурсів в умовах інформаційно-мережевої економіки. Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф.; 11-12 лист. 2020 р. К. : КНЕУ, 2021. С. 343-345.
  • Сертифікати викладача
   "participated in intemship on
   «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend»
   organized by
   University of Finance, Basiness and Entrepreneurship
   "РОЗВИТОК БІЗНЕСУ В УМОВАХ COVID-19.
   Цифрові технології я засіб подолання кризових явищ на підприємстві"
 22. Доренська Анна Олександрівна

  Асистент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності
  Профайл викладача:  • Публікації викладача

   Публікації:

   1. Dorenska, А. Methodical approaches to organisation of making administrative decisions by hazardous profession personnel / А. Dorenska // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2015. - Вип. 28. - С. 245-253. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2647

   Посібники:

   1. Управління персоналом : метод. вказ. до практ. занять для студ. ден. форми навч. за напр. підгот. 6.030601 «Менеджмент» / [уклад.: І. М. Сочинська-Сибірцева, А. О. Доренська] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – 76 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3101
   2. Методологія наукових досліджень : метод. вказ. до практ. занять для студ. ден. форми навч. за напр. підгот. 8.030505 «Управління персоналом та економіка праці» / [уклад.: Л. М. Фільштейн, А. О. Доренська] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2013. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3103
   3. Основи наукових досліджень : метод. вказ. до практ. занять для студ. ден. форми навч. за напр. підгот. 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» / [уклад.: Л. М. Фільштейн, Т. В. Вербіцька, А. О. Доренська] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2013. – 80 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3102
   4. Методичні вказівки щодо проходження навчально-комп’ютерної практики : для студ. спец. 074 – “Публічне управління та адміністрування” : ОКР “Бакалавр” ден. форми навч. / [уклад.: А. О. Доренська, О. В. Кіріченко] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 48 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5439
   5. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія організацій» : для студ. ден. та заоч. форми навч. за напр. підгот. 6.030601 «Менеджмент» / [уклад.: Н. М. Глевацька, А. О. Доренська] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 90 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5503
   6. Адміністрування сайтів та блогів : метод. рек. до сам. роб. здобув. вищ. освіти на І (бакалаврському) рівні за ОПП 281 «Публічне управління та адміністрування» та 073 «Менеджмент» / [уклад.: Т. В. Тушевська, А. О. Доренська] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 47 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10404
   7. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Інфраструктура підприємницької діяльності» здобувачів вищої освіти за ОПП 051 «Економіка» / уклад. Н. М. Глевацька, А. О. Доренська – Кропивницький, 2021. – 60 с. (затверджено на засіданні кафедри ЕМКД, протокол №13 від 29.04.2021.) 8. Інтернет-маркетинг : метод. рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти на І (бакалаврському) рівні за ОПП 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та комерційна діяльність» / [уклад. А. О. Доренська, Т. В. Тушевська ] ; М-во науки і освіти України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 30 с. (затверджено на засіданні кафедри, протокол №13 від 29.04.2021.)

   Науково-популярні посібники:

   1. Петрова, Т. Ю. Застосування програмного забезпечення в організаційному проектуванні / Т. Ю. Петрова, А. О. Доренська // Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем : Всеукр. студ. наук.-практ. семінар, 21–23 берез. 2012 р. : зб. тез доп. – Кіровоград, 2012. – С. 189–191. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3107
   2. Синєгрибова, О. С. Застосування інформаційних технологій у HR-менеджменті / О. С. Синєгрибова, А. О. Доренська // Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем : Всеукр. студ. наук.-практ. семінар, 21–23 берез. 2012 р. : зб. тез доп. – Кіровоград, 2012. – С. 182–184. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3106
   3. Бондаренко, Ю. М. Автоматизовані маркетингові системи підтримки прийняття рішень / Ю. М. Бондаренко, А. О. Доренська // Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем : Всеукр. студ. наук.-практ. семінар, 21–23 берез. 2012 р. : зб. тез доп. – Кіровоград, 2012. – С. 168–171. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3078
   4. Доренська, А. О. Соціальні важелі забезпечення продуктивності праці працівників ризиконебезпечних професій / А. О. Доренська, В. О. Даркіна // Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених, 9-10 квіт. 2014 р. – Кіровоград, 2014. – С. 52-53. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3674
   5. Dorenska, А. Methodical approaches to organisation of making administrative decisions by hazardous profession personnel / А. Dorenska // Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика : міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 черв. 2016 р. : зб. тез доп. – Кіровоград, 2016. – С. 134-136. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3654
   6. Глушко, О. Ю. Використання інформаційно-комунікативних технологій в маркетингу закладів вищої освіти / О. Ю. Глушко, А. О. Доренська // Інформаційні технології – 2020 : зб. тез VІІ Всеукраїн. наук.-практ. конф. молодих науковців, 21 трав. 2020 р. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. – С. 29-30. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9635
   7. Vakulenko, D. IT-innovations in agriculture-industrial sector of Ukraine / D. Vakulenko, A. Dorenskа // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2020. - С. 337-339. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9752
   8. Доренська, А. О. Інструменти інноваційного маркетингу закладів вищої освіти / А. О. Доренська // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2020. – С. 40-42. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9958
   9. Доренська А. О. Кадрова безпека як складова соціально-економічної безпеки підприємства / А. О. Доренська // Наука – виробництву, 2020 : зб. тез доп. : LI наук.,наук.-тех. On-line конф. викл., асп. та співроб., 13 трав. 2020 року, Кропивницький / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т ; - Кіровоград : КНТУ, 2020. – С. 127-129 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10463
  • Сертифікати викладача
   "РОЗВИТОК БІЗНЕСУ В УМОВАХ COVID-19.
   Цифрові технології я засіб подолання кризових явищ на підприємстві"
   "STEAM-ОСВІТА: НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ"
 23. Корнєєва Тетяна Сергіївна

  Кандидат економічних наук, асистент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності
  Профайл викладача:  • Публікації викладача

   Монографії:

   1. Петренко М.М., Корнєєва Т.С. Розвиток інтелектуального потенціалу студентів: навчальний посібник для викладачів. Кропивницький: КОД, 2018. – 272 с. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7455
   2. Соціально-економічні механізми управління розвитком людських ресурсів в умовах цифровізації та інноватизації: колективна монографія / Т.С. Корнєєва та ін.; за заг. ред. д.е.н., проф. О.М. Левченка. Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2021. 350 с.

   Посібники:

   1. Петренко М.М., Корнєєва Т.С. Метод. вказ. до вивч. дисц. «Організаційна поведінка»: для студ. спец. 073 "Менеджмент"; 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"; 051 "Економіка" / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. Кропивницький: ЦНТУ, 2021. 111 с.
   2. Петренко М.М., Музиченко А.С., Корнєєва Т.С. Метод. вказ. до вивч. дисц. «Менеджмент»: для студ. спец. 073 "Менеджмент"; 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"; 281 "Публічне управління та адміністрування" / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. Кропивницький: ЦНТУ, 2019. 115 с. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9105
   3. Петренко М.М., Корнєєва Т.С. Розвиток інтелектуального потенціалу студентів: Навчальний посібник для викладачів та студентів. Кропивницький: КОД, 2018. – 272 с. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7455
   4. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Публічне адміністрування": для студ. І курсу магістратури зі спец. 8.18010018 "Адміністративний менеджмент" / уклад. Г. Т. Костромін, Т. С. Корнєєва. – Кіровоград : КНТУ, 2016. – 30 с. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/2948/1/Metodychni_vkazivky_Publichne administruvannia.pdf

   Науково-популярні посібники:

   1. Петренко М.М., Корнєєва Т.С. «Вплив інтелектуалізації основних чинників виробництва на ефективність праці». Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 червня 2016 року, м. Кіровоград. Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2016. С.125-128. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/3627/1/48TeziDopovidey2016Zbirnuk.pdf
   2. Корнєєва Т.С. «Залежність ефективності праці від стану використання основного капіталу на машинобудівних підприємствах». Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 червня 2016 року, м. Кіровоград. Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2016. С.139-142. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/3629/1/54TeziDopovidey2016Zbirnuk.pdf
   3. Корнєєва Т.С. «Визначення рейтингу впливу чинників розвитку на ефективність праці машинобудівних підприємств Кіровоградської області». Кіровоградщина – 2025: пріоритети і можливості розвитку: збірник тез доповідей науково-практичної конференції, 7 червня 2017 року, м. Кропивницький. Кропивницький: “Ексклюзив-Систем”, 2017. С.165-167. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/7166/1/ZBIRNYK 08.08.2017.pdf
   4. Корнєєва Т.С., Акімова С.О. "Потенціал і тенденції інноваційного розвитку економіки України". Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки: збірник тез доповідей наук.-практ. конф., 18–19 трав. 2017 р. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. С. 576-578. ISBN 978-966-941-053-5 URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6511/1/Potentsial i tendentsii.pdf
   5. Корнєєва Т.С., Баранова К.К. "Формування конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці". Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки: збірник тез доповідей наук.-практ. конф., 18–19 трав. 2017 р. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. С. 468-470. ISBN 978-966-941-053-5 URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6510/1/Formuvannia konkurentospromozhnosti.pdf
   6. Корнєєва Т.С. «Інноваційні методи розвитку персоналу та його вплив на ефективність праці». Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 11 квітня 2018 року, м. Кропивницький. Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2018. С. 281-283. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8476/1/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0.pdf
   7. Петренко М.М., Корнєєва Т.С. "Посилення розвитку інтелектуального потенціалу студентів в системі формування людського капіталу". Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України», 11 квітня 2019 року, м. Кропивницький. – Кропивницький: «Ексклюзив-Систем», 2019. С. 20-21. URL: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/3470/1/ZBIRNYK_ConcM_11.04.19-c.32-34.pdf
   8. Корнєєва Т.С., Тітаренко В.В."Інноваційний розвиток України: тенденції та проблеми". Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України», 11 квітня 2019 року, м. Кропивницький. Кропивницький: «Ексклюзив-Систем», 2019. С. 58-61. http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/3470/1/ZBIRNYK_ConcM_11.04.19-c.32-34.pdf
   9. Корнєєва Т.С. "Комплексний механізм управління ефективністю праці на машинобудівних підприємствах". Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (14 квіт. 2020 р.) ЦНТУ. Кропивницький: РВЛ ЦНТУ, 2020. - С. 244-246. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9812/1/Proceedings-3thISPC-2020-244-246.pdf
   10. Корнєєва Т.С. Оцінювання ефективності праці на макро- та мезоекономічному рівнях в Україні з урахуванням тенденцій інноваційного розвитку. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України», 21 квітня 2021 р., м. Кропивницький.
    17.05.2021 р.
    https://www.facebook.com/groups/263339987369602/permalink/1417121845324738/
    13.05.2020 р.
    https://www.facebook.com/groups/263339987369602/permalink/1135549763481949/
    13.05.2020 р.
    https://www.facebook.com/groups/263339987369602/permalink/1135307386839520/
    09.04.2020 р.
    https://www.facebook.com/groups/263339987369602/permalink/1108943346142591/
    19.04.2019 р.
    https://www.facebook.com/tana.korneeva/posts/2325126340887239
    18.05.2017 р.
    https://www.facebook.com/tana.korneeva/posts/1462330617166820
    24.05.2017 р.
    https://www.facebook.com/tana.korneeva/posts/1468260706573811
    22.09.2017 р.
    https://www.facebook.com/groups/263339987369602/permalink/496226010747664/
    07.12.2016 р.
    https://www.facebook.com/tana.korneeva/posts/1284879031578647
    25.11. 2016 р.
    https://www.facebook.com/tana.korneeva/posts/1268121419921075
    24.11.2016 р.
    https://www.facebook.com/tana.korneeva/posts/1266560390077178
    29.09.2016 р.
    https://www.facebook.com/groups/263339987369602/permalink/310404982663102/
  • Сертифікати викладача
   "participated in intemship on
   «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend»
   organized by
   University of Finance, Basiness and Entrepreneurship
   "РОЗВИТОК БІЗНЕСУ В УМОВАХ COVID-19.
   Цифрові технології я засіб подолання кризових явищ на підприємстві"
 24. Немченко Тетяна Анатолівна

  Кандидат економічних наук, асистент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності
  Профайл викладача:  • Публікації викладача

   Публікації:

   1. Сторожук О. В., Немченко Т. А. Оцінка відповідності людського потенціалу потребам розвитку регіону. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Хмельницький: ХНУ. №3, Т.1. 2015. С. 72-76. (Категорія Б)
   2. Немченко Т. А. Організаційно-економічні передумови соціального розвитку трудового потенціалу в Україні. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. Кропивницький: ЦНТУ, 2020. (Категорія Б)
   3. Немченко Т. А. Напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму соціального розвитку трудового потенціалу в умовах інноваційних трансформацій. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. №6 (117). С. 158-164. (Категорія Б)
   4. Levchenko A., Nemchenko T. Development of human resources in Ukraine: key challenges and prospects in dimension of international comparisons. Economics & Education. Volume 5, Issue 2. 2020. Рр.56-64.
   5. Фільштейн Л.М., Немченко Т.А. The peculiarities of work incentives of labour at machine building enterprises of Ukraine. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. Вип.25. - Кіровоград: КНТУ. – 2014. - с.3-9. (Категорія Б)
   6. Сторожук О. В., Немченко Т. А. Мотиваційні чинники розвитку трудового потенціалу підприємств машинобудування. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2014. - №1 (6). – с. 138-143. (Категорія Б)(відпустка по догляду за дитиною з жовтня 2016р. по листопад 2019 р.)

   Монографії:

   1. Левченко О.М., Немченко Т.А. Соціальний розвиток трудового потенціалу в умовах інноваційних трансформацій: [монографія], Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2021. 272с.

   Посібники:

   1. Самоменеджмент: Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 073 „Менеджмент” /Т.Б. Немченко, О.В. Сторожук, Т.А. Немченко, Кропивницький, ЦНТУ, 2019. – 40 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8774
   2. Маркетинговий менеджмент : метод. рек. до вивч. дисц. для студ. спец. 073 „Менеджмент” / [уклад. Т. Б. Немченко, О. В. Сторожук, Т. А. Немченко] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 39 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8766
   3. Самоменеджмент : метод. вказівки до вивч. дисц. для студ. спец. 6.030601 «Менеджмент» / уклад. Т. Б. Немченко, Т. А. Немченко. – Кіровоград : КНТУ, 2016. – 37 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3017
   4. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Менеджмент»: галузь знань 051 «Економіка» уклад. В. В. Зайченко, Т. Б. Немченко, Т.А. Немченко. – Кіровоград : КНТУ, 2016. – 35 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3016
   5. Методичні вказівки щодо проходження виробничо-ознайомчої практики студентами ІІ курсу спец. 073 „Менеджмент” / [уклад.: О. В. Сторожук, Т. І. Грінка, Т. А. Немченко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 47 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8764
   6. Мотивація персоналу : метод. вказ. до напис. курс. роб. для студ. спец. 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці" / [уклад.: О. В. Сторожук, Т. А. Немченко] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2016. – 22 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3018

   Науково-популярні посібники:

   1. Немченко Т.Б., Немченко Т.А. Соціальні аспекти розвитку трудового потенціалу в умовах інноваційних трансформацій. Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 16 квітня 2021 р., м. Кропивницький. РВЛ ЦНТУ, С. 142-144. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10807/1/Materiali konferents 16-04-2021 CUNTU.pdf#page=143
   2. Немченко Т.Б., Немченко Т.А. Соціально-економічні суперечності результатів моніторингу корпоративної соціальної відповідальності бізнес-організацій. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 листопада 2019 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 9. 59. с. 14-16 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9638
   3. Немченко Т.Б., Немченко Т.А. Сучасний стан державного регулювання трудового потенціалу промисловості України. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 року, м. Кропивницький. ―Ексклюзив-Систем. 2019. С. 89-92 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9637
   4. Немченко Т. Б., Немченко Т. А. Напрями підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу промисловості. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / М–во освіти і науки України, Центральноукраїн.нац. техн. ун–т. ― Кропивницький : ЦНТУ, 2020. С. 231-233 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9817/1/Proceedings-3thISPC-2020-231-233.pdf
   5. Левченко О. М., Немченко Т. А. Соціальна відповідальність як визначальний фактор розвитку трудового потенціалу промисловості. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / М–во освіти і науки України, Центральноукраїн.нац. техн. ун–т. ― Кропивницький : ЦНТУ, 2020. С. 270-272 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9787/1/Proceedings-3thISPC-2020-270-272.pdf
   6. Немченко Т. Б., Немченко Т. А. Соціальна відповідальність як детермінанта подолання сучасної системної кризи суспільного розвитку України. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / М–во освіти і науки України, Центральноукраїн.нац. техн. ун–т. ― Кропивницький : ЦНТУ, 2020. 291-294. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9778
   7. Немченко Т. А. Передумови забезпечення соціального розвитку трудового потенціалу України: міжнародний аспект. Стратегії, моделі та технології управління економічними системами / Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 жовтня 2020 р., м. Хмельницький). – Хмельницький: ХНУ, 2020. С. 98-102 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10401
   8. Немченко Т. А. Соціальний розвиток трудового потенціалу як ключовий фактор забезпечення розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції. Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції, 29 жовтня 2020 р. – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. С. 92-93 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10402
   9. Levchenko Anna, Nemchenko Tetiana. Development of human resources in Ukraine: key challenges and prospects in dimension of international comparisons. Economics & Education. Volume 5, Issue 2. 2020. РР.56-64 https://ee.isma.lv/images/issues/EE0502/11_EE0502_Levchenko_Nemchenko.pdf
   10. Левченко О. М., Немченко Т. А. Формування механізму соціального розвитку трудового потенціалу в умовах активізації інноваційних процесів: теоретико-методичний аспект. Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф.; 11-12 листопада 2020 р. Київ: КНЕУ, 2021. С. 352-354 https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/35264
  • Сертифікати викладача
   the international postgraduate practical internship
   "New and innovative teaching methods"
   ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ, ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
   Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів
© 2022 KNTU