Сертифікати Андрощук І.О.

 • Публікації викладача

  Публікації:

  1. The competitiveness of higher education of Ukraine according to the international dimension. Baltic Journal of Econo-mic Studies, Volume 2 Number 1. Riga: Izdevnie-ciba ‘Baltija Publishing’, 2016 – p. 107-113. (WoS) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3775
  2. The Impact of Higher Education on National Economic and Social Development: Comparative Analysis. Journal of Applied Economic Sciences, Volume XII, Summer, 3(49): 850 – 862. (Scopus) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7154
  3. The Impact of Lifelong Learning on the Country’s Development in Dimension of Innovative Oriented Economy: Comparative Analysis. Journal of Applied Economic Sciences. - 2018. - Vol. XIII, Winter, 7(61). – P. 2076–2083. (Scopus) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8518
  4. Конкурентоспроможність вищої освіти України у вимірі міжнародних систем ранжування. Економіка і організація управління, № 3(23). – Вінниця: ДонНУ, 2016. – С. 73-81. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7184 (Категорія «Б»)
  5. Зарубіжний досвід функціонування кластерних утворень та шляхи його використання в Україні. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип. 31. – Кіровоград: КНТУ, 2017. – С. 71-79. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/6885 (Категорія «Б»)
  6. Соціально-економічні передумови кадрового забезпечення інтегрованих структур в АПК: стан та перспективи розвитку в міжнародному контексті. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип. 32. – Кіровоград: КНТУ, 2017. – С. 140-151. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7405 (Категорія «Б»)
  7. Венчурні фірми як форма інноваційно-інтегрованих структур: їх переваги та недоліки. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип. 32. – Кіровоград: КНТУ, 2017. – С. 271-280. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7406 (Категорія «Б»)
  8. Інноваційно-інтегровані структури в сучасній економіці: їх класифікація. Ефективна економіка № 10, 2017 http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5791 (Категорія «Б»)
  9. Соціально-економічні передумови забезпечення національної безпеки в умовах глобалізації. Економіка і регіон № 1 (68) – 2018 – ПолтНТУ, 2018. – С. 37-46. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8526 (Категорія «Б»)
  10. The quality management system in educational institutions of Slovak Republic: Impact on the Ranking’s position. Міжнародний науковий економічний журнал «Бізнес Інформ», № 3. – Харків, 2018. – С. 71-80. https://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2018&abstract=2018_03_0&lang=ua&stqa=9 (Категорія «Б»)
  11. Інтегральна оцінка рівня конкуренто-спроможності вищої освіти України в умовах переходу до інноваційної моделі економіки: регіональний аспект. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип. 33. – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – С. 75-86. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8267 (Категорія «Б»)
  12. Educational component of the forming of innovative-integrated structures in Ukraine. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, Вип. 34. – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – С. 64-74. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8820 (Категорія «Б»)
  13. The comparative analysis of the machine translation systems of economic discourse (on the example of french-ukrainian language pairs). Вісник університету імені Альфреда Нобеля. ISSN 2523-4749 (online) Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2019. № 2 (18). – С. 289-296 https://phil.duan.edu.ua/images/PDF/2019/2/abstracts19-2/25.pdf (Категорія «Б»)
  14. Передумови формування інноваційно-інтегрованих структур в умовах посилення освітньої міграції: регіональний аспект. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - Вип. 3 (36). - С. 80-89. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9668 (Категорія «Б»)
  15. Стратегії форенізації та доместикації при перекладі міжнародної реклами та продуктів кіно-та телеіндустрії. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. ISSN 2523-4749 (online) Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2020. № 2 (20). (Категорія «Б») https://phil.duan.edu.ua/images/PDF/2020/2/35.pdf
  16. Електронне урядування як інструмент посилення конкурентоспроможності країни. Ефективна економіка № 8, 2020. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8123 DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.74 (Категорія «Б»)
  17. Розвиток потенціалу вищої освіти у територіальному розрізі як інструменту підвищення конкурентоспроможності регіону. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, Вип. 4 (37). – Кропивницький: ЦНТУ, 2020. (Категорія «Б») http://economics.kntu.kr.ua/archive/4(37)/37_Tsarenko.html
  18. Етика бізнесу як різновид професійної етики в контексті соціальної відповідальності підприємців та управлінських кадрів. Підприємництво та інновації, № 15 (2020) (Категорія «Б») http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/386

  Монографії:

  1. The impact of funding model on the development of higher education of Ukraine: challenges and opportunities Modern tendencies of fiscal policy in European economic space: Monograph / A.Krysovatyy, O. Kyrylenko. O. Kneyaler et al.; edited by Doctor of Economics, Prof. Andriy Krysovatyy. – Ternopil: TNEU, 2017. – С. 112-119. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8525
  2. Компаративний аналіз тенденцій вищої освіти в контексті виникнення інноваційно-інтегрованих структур. Соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку людських ресурсів: колективна монографія / за заг. ред. М. В. Ґудзь і А. В. Карпенка; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – С. 174-185. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7407
  3. Higher education’s funding model of Georgia and Ukraine in the context of European Higher education Area. Strategic priorities for developing Ukraine and Georgia: innovation and partnership. Under Ed. D. G. Lukianenko and T. Beridze, 2018. p. 181-199. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8523
  4. Strategic priorities of innovative development of Ukraine in the context of the global world tendencies. Development of the innovative environmental and economic system in Ukraine. Under Ed. V. Khudolei and T. Ponomarenko. – Prague, 2019. – P. 8-21. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9168
  5. The specifics of the forming and advantages of the development of the innovative processes in agricultural enterprises. Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels. – Multi-authored monograph. – Vol. 1. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019. – P. 216-226. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9372

  Посібники:

  1. 1. Методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики студентами 4 курсу спеціальності 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність» ОКР “Бакалавр” денної та заочної форми навчання (2020) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10538
  2. 2. Виробнича практика : метод. вказ. для здобув. вищ. освіти : ОКР: бакалавр : галузь знань: 07 – Управління та адміністрування : напр. підгот. 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : курс навч.: третій / [уклад.: А. О. Левченко, Т. Ф. Рябоволик, Н. С. Пітел, І. О. Царенко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 42 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10537
  3. 3. Випускна кваліфікаційна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти : метод. вказ. : галузь знань: 07 – Управління та адміністрування : спец. 073 «Менеджмент» : спеціалізація: «Управління фінансово-економічною безпекою» : курс навч.: п’ятий, шостий, сьомий / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, Т. Ф. Рябоволик та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 52 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10563
  4. 4. Випускна кваліфікаційна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти : метод. вказ. : галузь знань: 07– Управління та адміністрування : спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» : курс навч.: п’ятий, шостий, сьомий / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, Н. С. Пітел та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 52 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10561
  5. 5. Випускна кваліфікаційна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти : метод. вказ. : галузь знань: 28 – Публічне управління та адмініструванняспец. : спец. 281 «Публічне управління та адміністрування» : курс навч.: п’ятий, шостий, сьомий / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, Т. Ф. Рябоволик та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 50 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10559
  6. 6. Випускна кваліфікаційна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти : метод. вказ. : галузь знань: 05 – Соціальні та поведінкові науки : спец.: 051 «Економіка» : спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» : курс навч.: п’ятий, шостий, сьомий / [уклад.: О. М. Левченко, А. О. Левченко, Н. С. Пітел та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 48 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10562
   Випускна кваліфікаційна робота : метод. вказ. та роб. програма до напис. випуск. кваліфікац. роб. за першим (бакалавр.) рівнем вищ. освіти : ОКР: бакалавр : спец.: 073 Менеджмент : курс навч.: четвертий повний, другий та третій скор. / [уклад.: О. М. Левченко, О. В. Ткачук, І. О. Царенко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 47 с. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9770

  Науково-популярні посібники:

  1. Higher education as a factor of human capital development. Міжнародна науково-практична конференція «Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації» м. Клайпед (Литва), - 29 січня 2016 року. – 175-179. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3595
  2. Трансфер освітньо-професійних знань у вимірі інноваційного розвитку економіки. Матеріали Міжнародної науково-практичної кон-ференції «Пріорітети роз-витку підприємств у XXІ столітті» . – Кіровоград, 12 квітня 2016. – С. 7-9. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3283
  3. Вплив соціально-мережевих технологій на якість підготовки фахівців. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» . – Кіровоград, 19-20 травня 2016. – С. 159-162. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3774
  4. La mobilite academique: défis et perspectives pour l’Ukraine. Матеріали Міжнародної науково-практичної кон-ференції «Ефективні моде-лі управління в сучасних умовах: теорія і практика» . – Кіровоград, 10-11 черв. 2016 р. : зб. тез доп. – Кіровоград, 2016. – С. 11-14. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3624
  5. The Competitiveness of Higher Education of Ukraine according to the International Context. Actual Problems of Econo-my and Business // Abstracts of the Materials of All-Ukrainian Scientific Conference of November 22, 2016. – p. 101-102. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/5584
  6. Le systeme d'enseignement superieur en Ukraine: les tendances du developpement de la mobilite academique. Le 1er Colloque international francophone en Ukraine «Langues, Sciences et Pratiques» Kyiv, - October, 19-20, 2017. – С. 146-148. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7182
  7. The impact of cluster development on the countries’ national competitiveness. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, V(23), I.: 139, 2017, – p. 90-93. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7155
  8. Система вищої освіти України: аналіз стану та тенденцій розвитку. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Облік і контроль в управлінні під-приємницькою діяльністю» 19-20 вересня 2017 року ). – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2017. – С. 113-117.
  9. The Role of Universities in Cluster development of Countries’ Economy. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017), Technical University of Košice, 2017. ISBN 978-80-553-2467-8 (WoS) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7169
  10. Фінансування вищої освіти як чинник розвитку економіки знань. Матеріали XV Ювілейної Міжнародної науко-во-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації» 29-30 березня 2018 року – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – С. 184-187.
  11. Роль моделі потрійної спіралі у розвитку інноваційно-інтегрованих структур. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки» 21-22 березня 2018 року, м. Кропивницький, 2018. - С. 47-49. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8495
  12. Засади моделі потрійної спіралі як стратегічний ресурс конкуренто-спроможної моделі інноваційного розвитку системи вищої освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Конку-рентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» 11 квітня 2018 року, м. Кропивницький. – Кропивницький: «Ексклюзив-Систем», 2018. – С. 121-123. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8466
  13. The Role of Universities and their Research Work in the Generation of Innovation. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE 2018). - Technical University of Košice, 2018. - P. 606-614. (WoS) http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8541
  14. Управління конкуренто-спроможністю вищої освіти в умовах знаннєвої економіки. Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 жовт. 2019 р., м. Запоріжжя / Національний університет «Запорізька політехніка». - Запоріжжя, 2019. - С. 171-173. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9176
  15. Трансфер сучасних освітньо-професійних знань в умовах інноваційних трансформацій економіки. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» 25 жовтня 2019 року ). – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2019 – С. 134-137.
  16. Management of quality of provision of educational services by universities. Modern problems of economy : materials of the IX International scientific and practical conference (Kiev, October 16 2019 y.). - К. : NАU, 2019. – P. 188-192. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9401
  17. Роль машинного перекладу в економіці. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» 11 квітня 2019 року, м. Кропивницький. – Кропивницький: «Ексклюзив-Систем», 2019. – С. 116-117 http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/9254/1/pdf%20ZBIRNYK%20%d0%9a%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80.%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%2011.04.19.pdf
  18. Трансфер сучасних освітньо-професійних знань в умовах інноваційних трансформацій економіки. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Облік і контроль в управлінні під-приємницькою діяльністю» 25 жовтня 2019 року). – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2019 – С. 134-137
  19. Україна у вимірі компаративної характеристики моделей управління вищою освітою. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України : матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2020. – С. 32-36. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9961
  20. Modern universities in the forming of cluster structures in regions of Ukraine. X Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми економіки та бізнесу», 29 жовтня 2020 року, с. 134-135 https://drive.google.com/file/d/101RpyDnK9uAv0tnZWYALpdiLM3R2xKBJ/view?usp=sharing
  21. Управління людським потенціалом територіальних громад в контексті соціоекономічних трансформацій. Зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. «Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку», 11—12 лист. 2020. С. 354-357. http://projects.dune-hd.com/handle/2010/35265?locale-attribute=en
  22. Transformation of the higher education system of Ukraine and Algeria in the context of the impact of the impact of the Fourth Industrial Revolution. IV International Scientific Congress, Ukraine – Uzbekistan – Latvia ISCSAI ‘Society of ambient intelligence’ April 12-16, 2021 (WoS) https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2021/11/shsconf_iscsai2021_01011/shsconf_iscsai2021_01011.html
 • Сертифікати викладача
  the international internship under the program
  FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE
  and has developed the educational project on the topic Mechanisms of Resource Provision
  of Innovation Ecosystems in the Conditions of Decentralization and Digitalization of Economy
  PARTICIPATED IN Autumn school
  “Transfer of Technologies and Innovations: European and Ukrainian Experiences”
  IN THE CONTEXT OF
  Jean Monnet 611679-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE
  "European Experience in Technology Transfer for Ukrainian Universities"/ EXTECH
  "Seminar on Planning and Construction of Smart City for Developing Countries" sponsored by the Ministry of Commerce and organized by Wuhan
  «РОЗВИТОК БІЗНЕСУ В УМОВАХ COVID-19.
  Цифрові технології як засіб подолання кризових явищ на підприємстві»
  Х Міжнародна науково-практична конференція
  «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ. Оцінювання якості: підходи та інструменти»
  Participated in webinars within the project, entitled:
  Strengthening university social responsibility for sustainable development (supported by the Public Affairs Section of the U.S. Embassy to Ukraine) at the University of the State Fiscal Service of Ukraine September 27-28, 2021, Total: 6 Hours
  took part in a workshop
  «Blockchain technology and its role in economic and social processes»
  took part in a workshop
  «Digital management of scientific research in public administration»
  participated in the course
  From a Fresh Start to a Victorious Finish
  project MOCAT - "Modern competences of academic teachers - the key to modern HEI"
  passed the international internship under the program
  FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE
  the internship at the Faculty of Management, Lublin University of Technology.
  The internship lasted from March 31, 2019 through April 30, 2019
  INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL INTERNSHIP 180 hours (6.0 ECTS credits)
  The program was aimed at the formation, development, and improvement of participants' personal professional competencies ( organizational, pedagogical and communication) in order to increase the efficiency of their professiona activities through international experiences of researcli -and educational ilctivities in the sphere of Public Administration
  "ДИЗАЙН УПРАВЛІНСЬКОЇ ОСВІТИ УПРОДОВЖ ЖИТТЯ У ГІБРИДНОМУ СВІТІ"
  "Академічна доброчесність у системі внутрішнього забезпечення якості освіти"
  "Інтерпретація даних для якісних змін"
  participated in the
  "Erasmus+" Programme's Capacity Building in the Field of Higher Education project's
  "Enhancing Capacity of Universities to Initiate and to Participate in Clusters Development on Innovation and Sustainability Principles"
© 2022 KNTU