Перелік вибіркових дисциплін УП Бакалавр

За освітньою програмою 051 "Економіка" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 • Етика бізнесу

  Процес розбудови української держави, реформування економіки зумовлює значущість вищої освіти в суспільстві, головною метою якої є – всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору. Тому велике місце в підготовці фахівців економічного та управлінського профілю освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра займають дисципліни вільного вибору студентів, серед яких «Етики бізнесу» належить особливе місце. Вона спрямована на формування фундаментальних моральних цінностей, перетворення їх у стійкі переконання і мотиви поведінки майбутніх економісті, уміння орієнтуватися у світі людських відносин у сфері професійної діяльності.

  Мета вивчення дисципліни – «Етика бізнесу» є підготовка економістів до професійної діяльності на основі теорії та практики етики сучасного бізнесу, формування сучасних фундаментальних моральних цінностей, перетворення їх у стійкі переконання і мотиви поведінки майбутніх економістів, пробудження почуття відповідальності за самовдосконалення, формування уміння орієнтуватися у світі людських відносин у сфері професійної діяльності

  Завдання вивчення дисципліни:

  • ознайомлення студентів із особливостями етики бізнесу, її принципами, нормами на рівні організації, фірми та бізнес-середовища в цілому;
  • формування у студентів навичок аналізу проблем в галузі професійної діяльності та прийняття рішень на основі етичних норм;
  • оволодіння студентами принципів, норм та механізмів формування корпо¬ративної етики;
  • розвиток у студентів комунікативних якостей в суб’єктних відносинах сучасного ринку;
  • надання студентам необхідних знань про загальні норми ділового етикету, формування вмінь використовуватися нормами етикету в ділових стосунках;
  • сприяння розвитку творчого підходу у студентів до використання отриманих знань, умінь і навичок у професійної діяльності.

 • Методика викладання економіки

  Дисципліна «Методика викладання економіки» є завершальною дисципліною у циклі психолого-педагогічної підготовки і має продовжити формування базових, а також сформувати спеціальні компетентності здобувачів вищої освіти усіх економічних спеціальностей. Дисципліна забезпечує опанування основних підходів, методів та прийомів організації навчального процесу з економіки в загальноосвітній та вищій школі, сприяє професійному становленню бакалаврів з економіки як викладачів економічних дисциплін, спроможних самостійно, творчо та ініціативно приймати рішення з проблем сучасної освіти.

  Метою вивчення курсу «Методика викладання економіки» є підготовка викладачів економічних дисциплін інноваційного типу.

  Основними завданнями вивчення дисципліни " Методика викладання економіки " є:

  • забезпечити завершення фундаментальної підготовки майбутніх викладачів економіки, на основі органічного поєднання економічної та психолого-педагогічної підготовки;
  • сформувати базу знань, необхідну для подальшої педагогічної діяльності, та професійну компетентність викладача економіки інноваційного типу шляхом реалізації цілей навчання та розвитку економічного мислення.

 • Фізіологія і психологія праці

  Дисципліна «Фізіологія та психологія праці» спрямована на оволодіння майбутніми фахівцями знаннями щодо удосконалення основних напрямів ефективності виробництва, фізіологічних та психологічних критеріїв тривалості робочого часу, досліджень раціональної організації і проектування трудової діяльності. Предметом навчальної дисципліни «Фізіологія і психологія праці» є вивчення закономірностей функціонування людського організму в процесі праці, можливість адаптації робітників до умов праці, шляхи активізації психічних функцій залежно від їх мотивації, від мотивації трудової діяльності, професійної здатності, вмінь та навичок. На практичних заняттях студенти займаються пошуком способів боротьби з всезростаючими нервовими перенапруженнями, з негативним впливом на ефективність праці і здоров’я працівників таких чинників як емоційне вигорання, монотонність, гіподинамія тощо.

  Мета - формування системи навичок та вмінь щодо закономірностей функціонування людського організму і активізації фізіологічних та психічних функцій в процесі праці, соціально-психологічних і мотиваційних механізмів ефективної праці та підприємництва, психофізіологічних особливостей різних видів праці та вимог до їх організації, психофізіологічних засад профорієнтації, профвідбору, підготовки кадрів і переміни трудової діяльності в ринкових умовах, методів психофізіологічних досліджень, а також сформувати у студентів практичні навички організації трудової діяльності з урахуванням людського фактору.

  Навчальна дисципліна «Фізіологія та психологія праці» покликана формувати у студентів компетенції, необхідні для виконання фахових завдань за відповідними посадами. Ціллю вивчення курсу є вивчення змін функціонального стану організму працюючої людини, його фізіологічних і психологічних функцій під впливом роботи, яку вона виконує, з урахуванням закономірностей становлення динамічної рівноваги в системі «суб’єкт праці – професійне середовище».

 • Інфаструктура світового ринку

  В розробці

 • Інформаційні системи в управління персоналом та економіка праці

  В розробці

 • Ергономіка

  Прискорення темпів наукового і технічного переозброєння світової економіки може бути забезпечено лише при всебічному урахуванні можливостей людини як при проектуванні техніки і технології, так і при організації виробничого процесу. Розв'язання цих завдань неможливо без використання ергономіки, дослідження якої спрямовані на визначення закономірностей взаємозв'язку елементів системи «людина – машина – середовище» з метою максимізації інтенсивності людської праці на виробництві, мінімізації фізичних і моральних витрат працівників на виробництві і можливих утратах від помилок у керуванні. Тому вивчення дисципліни «Ергономіка» є важливим елементом в підготовці фахівців за спеціальністю 051 «Економіка» (напрямок – управління персоналом та економіка праці)

  Мета – засвоєння студентами нормативно-методичних засад та опанування практичними навичками, направленими на підвищення ефективності роботи системи «людина-техніка-середовище», під якою слід розуміти можливість системи досягати поставленої мети в заданих умовах і з високим рівнем якості.

  Цілями курсу є:

  • оволодіння знаннями щодо можливостей людини і техніки в ергатичних системах;
  • вивчення напрямків підвищення ефективності ергатичних систем;
  • засвоєння студентами основ обліку людського чинника при проектуванні нової техніки;
  • підвищення безпеки праці фахівців на виробництві;
  • набуття студентами практичних навичок щодо створення умов комфорту в просторі робочого місця.© 2022 KNTU