051 Управління персоналом та економіка праці

Випускники магістерської програми стають кваліфікованими фахівцями з управління людськими ресурсами (HR – HUMAN RESOURCES), що володіють фундаментальними знаннями і практичними навиками відбору, оцінки, навчання, мотивації персоналу, кар’єрного коучингу, управління кадровим резервом; формування кадрової політики компанії та оптимізації її організаційної структури; кадрового діловодства; розробки програм корпоративної соціальної відповідальності, удосконалення систем і технологій управління персоналом, оцінки соціально-економічної ефективності їх впровадження; інжинірингу праці; проведення корпоративних тренінгів, організації ділових зустрічей і конференц-сервісу.

Програма готує компетентних фахівців у сфері економіки праці та управління персоналом підприємств, організацій, професіоналів у галузі праці та зайнятості, а також установ різних форм власності та господарювання.


Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр":
Перелік документів для вступу:

- паспорт та ідентифікаційний код;
- диплом бакалавра;
- додаток до диплому бакалавра;
- екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для спеціальностей 051, 073, 076, 281);
- 6 кольорових фото 3х4;
- медична довідка;
- для юнаків військовий квиток або посвідчення про приписку.


Освітня програма
«Економіка»

другого (магістерського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
першого (бакалаврського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
© 2024 KNTU