Перелік вибіркових дисциплін МЕ Бакалавр

За освітньою програмою 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 • Етика бізнесу

  Процес розбудови української держави, реформування економіки зумовлює значущість вищої освіти в суспільстві, головною метою якої є – всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору. Тому велике місце в підготовці фахівців економічного та управлінського профілю освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра займають дисципліни вільного вибору студентів, серед яких «Етики бізнесу» належить особливе місце. Вона спрямована на формування фундаментальних моральних цінностей, перетворення їх у стійкі переконання і мотиви поведінки майбутніх економісті, уміння орієнтуватися у світі людських відносин у сфері професійної діяльності.

  Мета вивчення дисципліни – «Етика бізнесу» є підготовка економістів до професійної діяльності на основі теорії та практики етики сучасного бізнесу, формування сучасних фундаментальних моральних цінностей, перетворення їх у стійкі переконання і мотиви поведінки майбутніх економістів, пробудження почуття відповідальності за самовдосконалення, формування уміння орієнтуватися у світі людських відносин у сфері професійної діяльності

  Завдання вивчення дисципліни:

  • ознайомлення студентів із особливостями етики бізнесу, її принципами, нормами на рівні організації, фірми та бізнес-середовища в цілому;
  • формування у студентів навичок аналізу проблем в галузі професійної діяльності та прийняття рішень на основі етичних норм;
  • оволодіння студентами принципів, норм та механізмів формування корпо¬ративної етики;
  • розвиток у студентів комунікативних якостей в суб’єктних відносинах сучасного ринку;
  • надання студентам необхідних знань про загальні норми ділового етикету, формування вмінь використовуватися нормами етикету в ділових стосунках;
  • сприяння розвитку творчого підходу у студентів до використання отриманих знань, умінь і навичок у професійної діяльності.

 • Сучасні моделі бізнесу

  В розробці

 • Управління персоналом

  Предметом вивчення навчальної дисципліни є система HR-менеджменту, сутність якої полягає у цілеспрямованому впливі на людську складову організації з метою приведення у відповідність можливостей персоналу з цілями, стратегією, умовами розвитку організації.
  Об’єктом дисципліни система знань, пов’язаних із цілеспрямованим впливом на персонал підприємства з метою забезпечення його ефективного функціонування і задоволення потреб працівників.
  Знання основ теорії та володіння практичними навиками у сфері HR-менеджменту є особливо цінними для студентів, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування», оскільки саме вони - це майбутні менеджери. Уміння професійно використовувати сучасні методичні прийоми, інструменти і процедури в системі управління персоналом є запорукою якісного підбору, залучення, використання і розвитку персоналу в організації.
  Зміст курсу складають принципи і методи управління, що розглядаються у співвідношенні до персоналу підприємства, теоретичні і практичні аспекти побудови ефективного HR-менеджменту, вибору найбільш ефективної технології, засобів і методів кадрової роботи стосовно конкретної ситуації, організаційні форми реалізації системи управління професійним та соціальним розвитком персоналу на підприємстві.
  В лекційному курсі розглянуто сутність категорій: «персонал», «людські ресурси», «людський капітал»; складові елементи системи управління персоналом на підприємстві; типи кадрової політики та етапи її побудови на підприємстві; методи і прийоми оцінювання персоналу; вимоги до системи стимулювання, компенсаційних виплат і мотивації персоналу; фактори впливу на рівень компетентності персоналу та забезпечення службово-професійного зростання працівників.
  Для визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу та формування практичних навиків в навчальному курсі пропонуються практичні завдання, командні роботи, питання для обговорення, тестові перевірки.

  Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів системи теоретичних і прикладних знань у сфері розвитку та використання компетенцій в сучасній практиці управління персоналом.

  Завдання навчальної дисципліни: виходячи з теоретичних положень основ менеджменту, економіки праці та узагальнення практичного досвіду розкрити сутність, зміст та організаційні форми діяльності у сфері управління персоналом. Отримані знання дозволяють у майбутній практичній діяльності:

  • здійснювати підбір кадрів, їх розстановку та організаційну взаємодію для реалізації стратегії розвитку підприємства;
  • забезпечувати інновації, підвищувати гнучкість підприємства, його здатність протистояти дестабілізуючому впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища;
  • створювати умови для ефективної роботи колективу підприємства, підвищення ділової самовіддачі працівників.

 • Маркетинговий менеджмент

  Результатом вивчення курсу «Маркетинговий менеджмент» є формування у студентів - майбутніх менеджерів наукового світогляду та спеціальних знань з теорії, методології маркетингу, вироблення вмінь і навичок здійснення управлінських функцій на підприємстві на основі маркетингового менеджменту для задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

  Мета та цілі курсу – ознайомити майбутніх менеджерів з термінологією, понятійним апаратом маркетингового менеджменту і забезпечити його засвоєння студентами; озброїти студентів системою знань у сфері теоретичних, методичних, інформаційних основ маркетингового менеджменту; маркетингових досліджень; потреб та попиту; сегментації ринку і типології споживачів; товару, ціни, розповсюдження, комунікацій як елементів комплексу маркетингу; забезпечити засвоєння студентами методичного інструментарію маркетингового менеджменту, оволодіння навичками творчого критичного підходу до оцінки викладених у спеціальній методичній літературі точок зору щодо маркетингового менеджменту, діючого механізму реалізації маркетингу на підприємствах України та розроблення обґрунтованих пропозицій щодо його удосконалення; забезпечити вироблення вмінь та навичок впровадження і використання маркетингового менеджменту в практиці діяльності підприємств; навчити конкретним прийомам поведінки та активної маркетингової діяльності в умовах динамічного маркетингового середовища; забезпечити зацікавленість студентів в активній навчальній та науково-дослідній роботі.

  Результати навчання:

  • засвоїти такі знання:
   - суть маркетингового менеджменту, його значення за сучасних умов розвитку економіки України і світу, сфера застосування;
   - сутність основних понять, вироблених у маркетинговому менеджменті: маркетинг, функції маркетингу, засоби маркетингу, сегментація ринку, агрегування ринку, товарна-політика підприємства, маркетингова стратегія і тактика, програма маркетингу, життєвий цикл товару, новий товар, цінова політика, формування попиту, стимулювання збуту і т.ін.;
   - задачі маркетингового менеджменту як управлінської діяльності, як науки і як навчальної дисципліни;
   - поняття про конкуренцію, конкурентоспроможність товару і підприємства, фактори, що їх зумовлюють;
   - перелік функцій маркетингу, сутність і зміст кожної;
   - правила побудови організаційних структур управління, здійснюваного за концепцією маркетингу;
   - напрями дослідження "власне ринку" /його розміщення, розмірів і т.п./ при проведенні комплексного дослідження ринку; питання, які з'ясовуються і розв'язуються при дослідженнях за кожним напрямом;
   - напрями дослідження товару при проведенні комплексних досліджень ринку; питання, які з'ясовуються і розв'язуються при дослідженнях за кожним напрямом;
   - напрями дослідження конкуренції і конкурентів при проведенні комплексних досліджень ринку; питання, які з'ясовуються і розв'язуються при дослідженнях за кожним напрямом;
   - напрями дослідження покупців і споживачів при комплексних дослідженнях ринку; питання, які з'ясовуються і розв'язуються за кожним напрямом;
   - сутність сегментації ринку та агрегування його, різновиди способів сегментації, переваги її та умови, за яких вона доцільна;
   - напрями досліджень особливостей роботи на цільових ринках при проведенні комплексних досліджень ринку; питання, які з'ясовуються і розв'язуються за кожним напрямом;
   - напрями дослідження зовнішнього середовища маркетингової системи при комплексному дослідженні ринку;
   - суть загальних умов функціонування маркетингової системи /положення в економіці, демографічна ситуація, політика, рівень розвитку науки і техніки, і т.п./ і характер їх впливу;
   - напрями вивчення внутрішніх виробничо-ресурсних можливостей підприємства і перелік задач /питань/, які розв'язуються при аналізі за кожним напрямом;
   - наукові рекомендації щодо пошуку можливостей вироблення товарної політики підприємства, його маркетингової стратегії і тактики;
   - перелік розділів, за якими рекомендується розробляти маркетингову програму, послідовність і можливі способи організації її розробки;
   - етапи створення нового товару і обов'язки фахівців - маркетологів зі своєї діяльності на кожному з етапів;
   - послідовність розробки цінової політики, підприємства і її реалізації на кожному з етапів ринкового життєвого циклу товару;
   - різновиди каналів руху товарів і їх збуту, що використовуються в маркетингу, можливості, переваги й недоліки кожного, рекомендації щодо їх використання;
   - різновиди форм, засобів і методів формування попиту, можливості, недоліки й переваги кожного, рекомендації щодо їх використання;
   - різновиди форм, методів і засобів стимулювання збуту товарів і послуг різних груп, рекомендації щодо їх застосування;
   - сутність "паблік рилейшинз", його значення в маркетингу, перелік задач і робіт, що в нього включається, рекомендації щодо проведення цієї діяльності;
   - сутність контролю у маркетингу, складові системи маркетингового контролю, порядок і правила проведення різних видів контролю;
   - сутність управління маркетингом, роботи, через які воно здійснюється, та їх виконавці;
   - розуміння необхідності і суті творчості в маркетинговій діяльності;
  • сформувати загальнофункціональні вміння та навички:
   - відносити конкретний товар або послугу конкретного підприємства до відповідного класу, групи і т.ін. за існуючими класифікаціями, виявляти і досліджувати споживчі властивості товару /послуги/;
   - збирати потрібну інформацію про технічний рівень і якість конкретного товару, а також товарів-аналогів і обчислювати кількома існуючими методами показники технічного рівня і рівня якості даного товару;
   - збирати необхідну інформацію про конкретний товар /послугу/ підприємства та про товари-аналоги конкурентів і обчислювати кількома існуючими методами показники рівня конкурентоспроможності, а також з'ясовувати рівень конкурентоспроможності даного підприємства;
   - збирати потрібні дані, проводити необхідні розрахунки і будувати схеми структури управління підприємством, в тому числі управління маркетинговими підрозділами, робити необхідні пояснення і обґрунтування розроблених схем для подання їх на розгляд і затвердження керівництву;
   - на основі наявної ринкової та внутрішньої виробничої інформації розробляти пропозиції щодо формування товарної політики підприємства, розробка його маркетингової стратегії і тактики для подання цих пропозицій на розгляд і затвердження керівництву підприємства
   - на основі наявної ринкової та внутрішньої виробничої інформації, а також затвердженої керівництвом товарної політики, маркетингової стратегії і тактики розробляти маркетингову програму підприємства і його підрозділів за всіма її розділами з усіма потрібними роз'ясненнями і обґрунтуваннями для подання даних розробок на обговорення і затвердження керівництву підприємства;
   - аналізувати існуючі економічні умови, досліджувати положення підприємства на ринку і формулювати пропозиції завдань щодо розгортання зв'язків підприємства з публікою /паблік рилейшнз/ для подання їх на обговорення і затвердження керівництву підприємства.
  • сформувати фундаментальні вміння та навички:
   - збирати з відповідних джерел та обробляти зовнішню вторинну маркетингову інформацію /про ринки, товар, конкуренцію і конкурентів, споживачів і покупців, особливості торгівлі на ринках/;
   - збирати і обробляти зовнішню первинну маркетингову інформацію існуючими методами; спостереження /на підприємствах-споживачах або в торговельних точках, на виставках, ярмарках, в салонах і т.ін./, проведення експериментів /в першу чергу - пробних продаж або розсилання поштою/, вибіркові способи /особисте опитування, опитування по телефону/поштою/;
   - збирати і обробляти внутрішню первинну та вторинну маркетингову інформацію;
   - аналізувати ринкову інформацію всіх видів, виконувати необхідні розрахунки і готувати звіт про комплексне дослідження ринків за всіма напрямами: ринок взагалі, товар, конкуренти і конкуренція, покупці та споживачі, особливості робота на цільових ринках;
   - збирати необхідну інформацію, обробляти її і аналізувати внутрішній виробничо-ресурсний потенціал підприємства і готувати звіт за результатами даних досліджень;
   - на основі наявної ринкової та внутрішньої виробничої інформації виробляти пропозиції щодо формування цінової політики підприємства, роз'яснювати і обґрунтовувати свої пропозиції та подавати їх на розгляд і затвердження керівництвом підприємства;
   - на основі наявної ринкової та внутрішньої інформації розробляти пропозиції щодо вибору/різних видів каналів руху товарів /власних каналів і запозичених, тобто продаж через посередників/ для підприємства, роз'яснювати і обґрунтовувати свої пропозиції та подавати їх на розгляд і затвердження керівництва підприємства;.
   - відбирати найбільш придатні форми, засоби й методи формування попиту на товари /послуги/ підприємства і подавати пропозиції на розгляд та затвердження керівництву;
   - відібрати найбільш придатні форми, засоби й методи стимулювання збуту товарів /послуг/ підприємства і подавати пропозиції на розгляд та затвердження керівництва.
  • сформувати предметно-видові вміння та навички:
   - збирати відомості про обсяги продажу товару, що випускається підприємством і визначати, на якій стадії ринкового життєвого циклу знаходиться даний товар /послуга/;
   - при виникненні повної маркетингової роботи визначити, до якої функції маркетингу вона належить і який підрозділ маркетингової служби повинен її виконувати /тобто вміти відносити конкретні випадки маркетингової діяльності до конкретних функцій маркетингу і до конкретних підрозділів, за якими їх слід закріплювати/;
   - слідкувати за виконанням маркетингової програми, проводити оперативно-комунікаційну маркетингову роботу з усіма підрозділами виробництва і управління підприємством;
   - збирати із різних джерел /особливо при спілкуванні з покупцями і споживачами/ "ідеї нових товарів", розвивати їх, спрямовувати в "банк ідей", а також подавати на розгляд керівництву пропозиції про створення і виготовлення "нового товару";
   - на основі наявної ринкової і внутрішньої виробничої інформації та відповідно до затвердженої цінової політики підприємства розраховувати відповідними існуючими способами проектні величини цін на конкретні товари, обґрунтовувати їх і подавати на затвердження керівництву;
   - розробляти на основі типових зразків проекти договорів купівлі-продажу товарів підприємства у разі використання підприємством прямих /тобто без посередників/ каналів руху товарів і збуту їх;
   - розробляти /на основі типових зразків/ проекти різних видів господарських договорів з торговельними посередниками /простими, повіреними, комісіонерами, консигнаторами агентами, дистриб'юторами/ у разі використання підприємством запозичених каналів руху товарів та збуту їх;
   - складати план заходів щодо формування попиту на товари підприємства, розраховувати кошторис на цю роботу, визначати різними існуючими методами показники ефективності роботи з формування попиту;
   - складати план заходів щодо стимулювання збуту товарів /послуг/ підприємства, розраховувати кошторис на ці заходи, визначати різними існуючими методами показники ефективності роботи щодо стимулювання збуту;
   - розробляти програми і розраховувати кошторис заходів паблік рилейшнз, досліджувати їх результативність, оцінювати ефективність, доопрацювати /якщо необхідно/;
   - здійснювати всі види заходів по роботі з публікою /паблік рилейшнз/: вивчати суспільну думку й формувати її, встановлювати і підтримувати двосторонні зв'язки з клієнтами підприємства /покупцями, споживачами, іншими організаціями, органами держави, засобами масової інформації/, формувати доброзичливі відносини з персоналом, постачальниками і споживачами, покращувати виробничі відносини на підприємстві, залучати на виробництво висококваліфікованих працівників і зменшувати плинність кадрів, рекламувати товари й послуги, створювати "імідж" підприємства, підвищувати прибутковість роботи підприємства;
   - планувати участь підприємства у виставках, ярмарках, салонах, складати кошториси на цю роботу, організовувати виконання запланованих виходів оцінювати їх ефективність;
   - збирати потрібну інформацію і проводити ситуаційні аналізи /внутрішню ревізію/ роботи підприємства за існуючою схемою його здійснення, формулювати висновки, готувати звіт про аналіз і подавати його на розгляд керівництву;
   - збирати потрібну інформацію і проводити розрахунки прибутковості маркетингової діяльності по підприємству загалом, за його підрозділами, окремими товарами, ринками збуту, каналами руху товарів, робити висновки за результатами проведеного контролю прибутковості окремих сфер діяльності підприємства і подавати їх на розгляд керівництву.

 • Методика викладання економіки

  Дисципліна «Методика викладання економіки» є завершальною дисципліною у циклі психолого-педагогічної підготовки і має продовжити формування базових, а також сформувати спеціальні компетентності здобувачів вищої освіти усіх економічних спеціальностей. Дисципліна забезпечує опанування основних підходів, методів та прийомів організації навчального процесу з економіки в загальноосвітній та вищій школі, сприяє професійному становленню бакалаврів з економіки як викладачів економічних дисциплін, спроможних самостійно, творчо та ініціативно приймати рішення з проблем сучасної освіти.

  Метою вивчення курсу «Методика викладання економіки» є підготовка викладачів економічних дисциплін інноваційного типу.

  Основними завданнями вивчення дисципліни " Методика викладання економіки " є:

  • забезпечити завершення фундаментальної підготовки майбутніх викладачів економіки, на основі органічного поєднання економічної та психолого-педагогічної підготовки;
  • сформувати базу знань, необхідну для подальшої педагогічної діяльності, та професійну компетентність викладача економіки інноваційного типу шляхом реалізації цілей навчання та розвитку економічного мислення.

 • Самоменеджмент

  Результатом вивчення курсу «Самоменеджмент» є отримання загальних теоретичних знань з питань поділу і кооперації управлінської праці, планування робочого часу, створення сприятливих умов праці, організації робочого місця та комунікацій менеджера; набуття практичних навичок щодо аналізу використання робочого часу та визначення пріоритету робіт, що виконуються.

  Мета та цілі курсу –оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку менеджера; формування у студентів індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю.
  Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів із питань: визначення особистісних цінностей та цілей менеджера; управління саморозвитком особистості; розвинення навичок ефективного керівництва; організації управлінської діяльності менеджерів різних рівнів; застосування сучасних принципів та напрямів наукової організації діяльності менеджера; використання часу як ресурсу.

  Результати навчання:

  • знання:
   напрямів самоменеджменту, концепцій саморозвитку, критеріїв формулювання реалістичної цілі; головних поглиначів часу, способів оптимального організування та резервування часу; видів стресорів та стратегії успішного долання стресу; головних характеристик команди, показників уміння ефективно працювати у групі та команді, соціальних ролей у команді; видів спілкування, принципів асертивного спілкування, характеристик переконуючого та інформуючого виступу перед аудиторією, стратегій інґраціації; складових та компонентів психологічного ресурсу особистості та способів самоінвестування.
  • вміння:
   застосовувати методики з цілепокладання та головних напрямів самоменджменту, а саме: тайм-, стрес-, тім-, імпрешн- , ресурс-менеджменту

 • Консалтинг

  Результатом вивчення курсу «Консалтинг» є набуття студентами практичних навиків роботи з основними інструментами управлінського консалтингу, набуття навиків розробки рекомендацій щодо ефективного використання його потенціалу в розвитку реального бізнесу.

  Метою вивчення дисципліни «Консалтинг» є формування у майбутніх фахівців системних знань і розуміння змісту консалтингової діяльності та необхідність цієї діяльності для планування і організації успішного бізнесу.

  Завдання, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни:

  • набуття студентами комплексних систематизованих знань щодо ефективного управлінського консультування та розгляд умов успішного консультування;
  • усвідомлення технології надання консалтингових послуг;
  • набуття навичок підготовки і проведення консалтингової діяльності.

 • Анміністрування сайтів і блогів

  В даний час спостерігається збільшення впливу медіа-технологій на людину. Найчастіше процеси інформатизації сучасного суспільства зводяться до процесів вдосконалення та масового поширення існуючих інформаційно-комунікаційних технологій, які активно застосовуються для забезпечення взаємодії виробника та споживача (або надавача послуг та їх користувача). Програму навчальної дисципліни «Адміністрування сайтів та блогів» розроблено з урахуванням сучасних тенденцій в умовах формування нових соціальноекономічних відносин у суспільстві, на основі системного погляду на сучасні тенденції електронної комерції. За таких умов вдале адміністрування сайті та блогів є засобом інформування, створення зацікавленості, формування лояльності до компанії, продукту, послуги тощо. Знання інструментів блоггінгу та вміння підбирати влучний контент для сайтів є обов’язковим для сучасного управлінця будь-якої сфери діяльності. Змістовно програма спрямована на здобуття слухачами та студентами знань у галузі адміністрування сайту чи блогу та координації їх роботи, а також формування уявлення про основні тенденції щодо контенту, дизайну сайтів та блогів, способів та інструментів просування тощо.

  Мета – формування системи навичок та вмінь щодо ефективного адміністрування сайтів та блогів в сучасних умовах господарювання, а також накопичення у студентів досвіду та практики створення ефективних систем взаємодії між клієнтами та партнерами, використовуючи сучасні методи Інтернет маркетингу та основи психології комунікативної діяльності в Інтернет просторі.

  Цілями курсу є:

  • вивчення основних принципів функціонування сайтів та блогів;
  • ознайомлення студентів з головними сервісами мережі Інтернет, що можуть бути успішно застосовані в діяльності підприємства;
  • набуття студентами практичних навичок користування основними сервісами Інтернету для їх застосування у складі інформаційної системи підприємства;
  • набуття студентами практичних навичок створення сайтів та блогів;
  • розвиток технічної культури;
  • розвиток аналітичного мислення;
  • розвиток наукових навичок, логічного та алгоритмічного мислення.© 2022 KNTU