Перелік вибіркових дисциплін ОКД Бакалавр

За освітньою програмою 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 • Етика бізнесу

  Процес розбудови української держави, реформування економіки зумовлює значущість вищої освіти в суспільстві, головною метою якої є – всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору. Тому велике місце в підготовці фахівців економічного та управлінського профілю освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра займають дисципліни вільного вибору студентів, серед яких «Етики бізнесу» належить особливе місце. Вона спрямована на формування фундаментальних моральних цінностей, перетворення їх у стійкі переконання і мотиви поведінки майбутніх економісті, уміння орієнтуватися у світі людських відносин у сфері професійної діяльності.

  Мета вивчення дисципліни – «Етика бізнесу» є підготовка економістів до професійної діяльності на основі теорії та практики етики сучасного бізнесу, формування сучасних фундаментальних моральних цінностей, перетворення їх у стійкі переконання і мотиви поведінки майбутніх економістів, пробудження почуття відповідальності за самовдосконалення, формування уміння орієнтуватися у світі людських відносин у сфері професійної діяльності

  Завдання вивчення дисципліни:

  • ознайомлення студентів із особливостями етики бізнесу, її принципами, нормами на рівні організації, фірми та бізнес-середовища в цілому;
  • формування у студентів навичок аналізу проблем в галузі професійної діяльності та прийняття рішень на основі етичних норм;
  • оволодіння студентами принципів, норм та механізмів формування корпо¬ративної етики;
  • розвиток у студентів комунікативних якостей в суб’єктних відносинах сучасного ринку;
  • надання студентам необхідних знань про загальні норми ділового етикету, формування вмінь використовуватися нормами етикету в ділових стосунках;
  • сприяння розвитку творчого підходу у студентів до використання отриманих знань, умінь і навичок у професійної діяльності.

 • Управління персоналом

  Предметом вивчення навчальної дисципліни є система HR-менеджменту, сутність якої полягає у цілеспрямованому впливі на людську складову організації з метою приведення у відповідність можливостей персоналу з цілями, стратегією, умовами розвитку організації.
  Об’єктом дисципліни система знань, пов’язаних із цілеспрямованим впливом на персонал підприємства з метою забезпечення його ефективного функціонування і задоволення потреб працівників.
  Знання основ теорії та володіння практичними навиками у сфері HR-менеджменту є особливо цінними для студентів, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування», оскільки саме вони - це майбутні менеджери. Уміння професійно використовувати сучасні методичні прийоми, інструменти і процедури в системі управління персоналом є запорукою якісного підбору, залучення, використання і розвитку персоналу в організації.
  Зміст курсу складають принципи і методи управління, що розглядаються у співвідношенні до персоналу підприємства, теоретичні і практичні аспекти побудови ефективного HR-менеджменту, вибору найбільш ефективної технології, засобів і методів кадрової роботи стосовно конкретної ситуації, організаційні форми реалізації системи управління професійним та соціальним розвитком персоналу на підприємстві.
  В лекційному курсі розглянуто сутність категорій: «персонал», «людські ресурси», «людський капітал»; складові елементи системи управління персоналом на підприємстві; типи кадрової політики та етапи її побудови на підприємстві; методи і прийоми оцінювання персоналу; вимоги до системи стимулювання, компенсаційних виплат і мотивації персоналу; фактори впливу на рівень компетентності персоналу та забезпечення службово-професійного зростання працівників.
  Для визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу та формування практичних навиків в навчальному курсі пропонуються практичні завдання, командні роботи, питання для обговорення, тестові перевірки.

  Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів системи теоретичних і прикладних знань у сфері розвитку та використання компетенцій в сучасній практиці управління персоналом.

  Завдання навчальної дисципліни: виходячи з теоретичних положень основ менеджменту, економіки праці та узагальнення практичного досвіду розкрити сутність, зміст та організаційні форми діяльності у сфері управління персоналом. Отримані знання дозволяють у майбутній практичній діяльності:

  • здійснювати підбір кадрів, їх розстановку та організаційну взаємодію для реалізації стратегії розвитку підприємства;
  • забезпечувати інновації, підвищувати гнучкість підприємства, його здатність протистояти дестабілізуючому впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища;
  • створювати умови для ефективної роботи колективу підприємства, підвищення ділової самовіддачі працівників.

 • Методика викладання економіки

  Дисципліна «Методика викладання економіки» є завершальною дисципліною у циклі психолого-педагогічної підготовки і має продовжити формування базових, а також сформувати спеціальні компетентності здобувачів вищої освіти усіх економічних спеціальностей. Дисципліна забезпечує опанування основних підходів, методів та прийомів організації навчального процесу з економіки в загальноосвітній та вищій школі, сприяє професійному становленню бакалаврів з економіки як викладачів економічних дисциплін, спроможних самостійно, творчо та ініціативно приймати рішення з проблем сучасної освіти.

  Метою вивчення курсу «Методика викладання економіки» є підготовка викладачів економічних дисциплін інноваційного типу.

  Основними завданнями вивчення дисципліни " Методика викладання економіки " є:

  • забезпечити завершення фундаментальної підготовки майбутніх викладачів економіки, на основі органічного поєднання економічної та психолого-педагогічної підготовки;
  • сформувати базу знань, необхідну для подальшої педагогічної діяльності, та професійну компетентність викладача економіки інноваційного типу шляхом реалізації цілей навчання та розвитку економічного мислення.

 • Самоменеджмент

  Результатом вивчення курсу «Самоменеджмент» є отримання загальних теоретичних знань з питань поділу і кооперації управлінської праці, планування робочого часу, створення сприятливих умов праці, організації робочого місця та комунікацій менеджера; набуття практичних навичок щодо аналізу використання робочого часу та визначення пріоритету робіт, що виконуються.

  Мета та цілі курсу –оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку менеджера; формування у студентів індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю.
  Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів із питань: визначення особистісних цінностей та цілей менеджера; управління саморозвитком особистості; розвинення навичок ефективного керівництва; організації управлінської діяльності менеджерів різних рівнів; застосування сучасних принципів та напрямів наукової організації діяльності менеджера; використання часу як ресурсу.

  Результати навчання:

  • знання:
   напрямів самоменеджменту, концепцій саморозвитку, критеріїв формулювання реалістичної цілі; головних поглиначів часу, способів оптимального організування та резервування часу; видів стресорів та стратегії успішного долання стресу; головних характеристик команди, показників уміння ефективно працювати у групі та команді, соціальних ролей у команді; видів спілкування, принципів асертивного спілкування, характеристик переконуючого та інформуючого виступу перед аудиторією, стратегій інґраціації; складових та компонентів психологічного ресурсу особистості та способів самоінвестування.
  • вміння:
   застосовувати методики з цілепокладання та головних напрямів самоменджменту, а саме: тайм-, стрес-, тім-, імпрешн- , ресурс-менеджменту

 • Консалтинг

  Результатом вивчення курсу «Консалтинг» є набуття студентами практичних навиків роботи з основними інструментами управлінського консалтингу, набуття навиків розробки рекомендацій щодо ефективного використання його потенціалу в розвитку реального бізнесу.

  Метою вивчення дисципліни «Консалтинг» є формування у майбутніх фахівців системних знань і розуміння змісту консалтингової діяльності та необхідність цієї діяльності для планування і організації успішного бізнесу.

  Завдання, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни:

  • набуття студентами комплексних систематизованих знань щодо ефективного управлінського консультування та розгляд умов успішного консультування;
  • усвідомлення технології надання консалтингових послуг;
  • набуття навичок підготовки і проведення консалтингової діяльності.© 2022 KNTU